Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

szeptember

14.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

14.  (879.) szám

 

 

TARTALOM

 

Kedves Magyar Testvérek !

15 éves a MÉCS

Hiszek az ima erejében

25 éves a müncheni Komámasszony néptánccsoport

Erdingi Magyarok Lelki Családi Hétvégéje

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

Pillanatképek missziónk életéből

Tavasz a Hétvégi Magyar Iskolában

Hannibal ante portas

Adományok Értesítőnk postázási költségeire

A testvériség jegyében

Időpontok-Találkozók-Rendezvények

Meghívó

Hivatalos órák

Impresszum

 

Őszi szám

 

 

A Komámasszony-néptánccsoport

2008. június 7-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját balról jobbra: Kucsera Judit, Kováts Éva,

Meggyesi Irén, Nadj Mária, Primus Izabella, Márkon Erzsébet,

Ogiolda Ingrid, Singer Ruth,

Dán Éva, Dérczeg Júlia, Kecskési Maja, Jánosi Margit

 

Kedves Magyar Testvérek !

 

A „népek apostola”, Szent Pál születésének két­ezredik évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa jubileumi Szent Pál-évet hirdetett meg 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig. A pápa a kettős cél­kitűzést egyrészt Szent Pál gazdag egyé­niségének, életművének megismerésé­ben, másrészt a keresz­tény egységre­törekvés előmoz­dításá­ban jelölte meg.

 

Az elsővel kapcsolatban a pápa a jubileumi évet meg­hirdető beszédében így fogalmazott: „Szent Pál apostoli küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan önátadásából fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, nem félt a nehézségektől és az üldöztetéstől… Mindebből egy rendkívül fontos következtetést vonhatunk le minden keresztény ember számára. Az egyház tevékenysége csak abban a mértékben lesz hatékony és hiteles, amennyiben az egyház tagjai hajlandóak személyesen is megfizetni a Krisztushoz való hűségük árát minden helyzetben. Ahol ez a készség hiányzik, ott hiányozni fog a legfőbb érve annak az igazságnak, amelytől az egyház függ”.

 

A Szent Pál-év ökumenikus jellegére pedig ezekkel a szavakkal hívta fel a figyelmet: „A népek apostola rengeteget tett azért, hogy az evangélium jó hírét elvigye minden népnek, és szüntelenül fáradozott a keresztények egységéért és egyetértéséért. Ő segítsen minket Krisztus misztikus Teste teljes egységének alázatos és őszinte keresésében”.

 

Pál apostol főleg a hit továbbadásában és a közösségépítésben lett példakép a müncheni magyar katolikus misszióhoz tartozó magyarok számára.

 

Jézusnak ma is nagy álma a hit továbbadása, és hogy közösségbe hívja, közösséggé for­rassza a benne hívőket, és ehhez keres most is munkatársakat. Ő ma is, itt is, a mi magyar missziónk keretében is közösséget kíván maga köré gyűjteni. Ő, aki ismeri az emberszív rejtelmeit és félelmeit, tudja jó1, hogy az ő nevében összegyűlő és összetartó közösségben erő rejlik.

 

És mi? Vajon merünk-e munkatársaivá válni nagy művében? Vagy ta­lán félelem­mel tölt el bennünket Krisztus szava: „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé”. De ne gondoljunk csakis „ragadozó”, „vérszomjas farkasokra”. Vannak más képzettársításaink is. Mert beszélünk „farkasétvágyról”, „farkaséhségről” is. Vajon gondolunk-e rá, hogy a környezetünkben élők farkasétvággyal, kiéhezetten várják az éltető táplálékot, az evangéliumot?

Ide illik Ámosz próféta jövendölése: „Jönnek majd a napok, amikor éhséget bocsátok a földre, de nem a kenyérre; szomjúságot, de nem a vízre, hanem az Úr szavának hallgatá­sára” (8, 11). Gondolunk-e rá, hogy missziónk területén hány és hány magyar farkasét­vággyal várja, épp tőlünk várja, hogy ezt az éhséget csillapítsuk.

 

Swimmy, a kis halacska történetéről Leo Lionni képeskönyve ad hírt. Társaival úszkál a tengerben, mígnem egy ra­gadozó hal elnyeli azokat. Ő megmenekül, mert ügyesebb, fürgébb a többinél. Keresgélése után hozzá hasonló kis halakra, társakra talál. Azok sokan vannak, de félnek, elrejtőznek, nehogy a nagy halak felfalják őket. Swimmy bíztatá­sára sem hajlandók a szabad tengerre kiúszni.

 

De Swimmynek mentő ötlete támad: való igaz, a magányos kis halakat a nagyok el­­nyelik, fogjanak azonban össze. Tömörüljenek egymás mellé, hogy messziről nagy halnak tűnjenek. S való­ban, a sok kis hal egymás mellé simul, egymást védve kezd úszni a tengerben. Swimmy a vizsgáló, figyelő szem szere­pét vállalja. A sok kis hal pedig egyre magabiztosabb. Egyre messzebb tájra kerülnek, ismeretlen világot fedeznek fel. Példájukat azután itt is, ott is, a milliónyi kis hal követi.

 

A mese történet beszél. Alkalmazva a tanulságot: az a közösség, melynek, ha szabad így fogalmaznom, Swimmyje, összetartója, vezetője Jézus, életképes volt és lesz a jövőben is, még a közönyös, netán ellenséges közegben is. És az ilyen, a Jézus nevében összegyűlő és együtt maradó közösségnek küldetése van. Emlékeztetnie, figyelmeztetnie kell a még távolállókat, a magányos „halacskákat”, hogy Jézus ma is hív, ma is össze akarja gyűjteni, közösségbe akarja tömöríteni tanítványait, és ma is türelmesen várja missziónk minden egyes magyarját.

 

Ezért számunkra a Jézustól reánk bízott feladat a meghívás, a bátorítás, az összegyűjtés, ami tőlünk sok megértést, türelmet, és főleg sok szeretetet kíván. Kitartóan hívnunk és várnunk kell a még félénkeket, a kétkedőket és azokat is, akik, ­ahogyan a Bibliában olvassuk, „az élet gondjai, gazdagsága, élvezete miatt” távol állnak. Hívnunk és várnunk kell, kitárt szívvel és kapuval a még hátatfordítókat.

 

Kövessük a kis Svimmy példáját: hívjuk a többieket, hívjunk egyre több magyart, hogy együtt, egyre nagyobb biztonsággal járjuk az utat. Nem a mi utunkat, hanem a számunkra Jézustól kijelöltet. Örüljünk minden csatlakozó magyarnak, betérőnek, megtérőnek, érdeklődőnek, és várjunk türelmesen a még bizonytalankodókra. Nekünk a nyitott kapuk közösségévé kell lennünk. Amit nyújtani tudunk, amit át kell adnunk, az nem a sajátunk, azt Krisztus Jézus bízta ránk, az a meghívás, a szeretet evangéliuma.

 

E jubileumi évben Pál apostol életének példája segítsen mindannyiunkat, hogy megújítsuk odaadásunkat Krisztus iránt, és építsük a benne hívők közösségét magyar környezetünkben.

Merka János, plébános

 

15 éves a MÉCS (Müncheni Engesztelő Csoport)

 

Isten áldását kérjük a születésnapját nemrég ünneplő kis imádkozó közösségünkre! A MÉCS 1993. május 1-én alakult, jelenlegi vezetőnk, Solti Kati kezdeményezésére, öt magyar asszony részvételével, egy bogenhauseni lakásban. Mivel a kis hívő közösség folyamatosan gyarapodott, Fejős atya fogadott be bennünket a főlelkészségre, hogy házi kápolnájában a hónap első és harmadik szombatján engesztel­hessünk-imád­koz­has­sunk hazánkért, befogadó országunkért és az egész világért. Amikor házi kápolnánk felépült a misszión - melyet a Rogge-Solti házas­pár álmodott meg -, már a szentmise és szentségimádás méltóbb keretei között könyöröghettünk a világért és engesztelhettük a naponta megta­gadott, megbántott Teremtő Istenünket.

 

Lehet-e szebb és szentebb kötelessége keresztény közösségnek a má­sokért való imádságnál a mai világban, ahol folyamatosan háborúk dúl­nak, természeti katasztrófák, járványok, éhínség sújtja az embereket? Egy híres orvos, Vlagyimir Lindenberg ezt írja az „Utazás bensőnkbe” című könyvében, elgondolkodtató figyelmeztetéssel: „...de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, nem hallhatunk felőlük, mégis sokkal nagyobbak, mint bárki más, mert egyedül ők emelik fel a világot.”

 

A l5 év alatt 14 testvérünket veszítettük el és nyert ugyanennyit: égi hazánk. Remé­nye­ink szerint ők is velünk imádkoznak, hiszen gyakran megemlékezünk róluk is.

 

Ahogy lehetőség nyílt rá és átjárhatóbbak lettek a magyart magya­rtól elválasztó határok, egyre több Münchenben munkát vállaló erdélyi, felvidéki, bácskai testvérünk érkezett közénk, nagy örömünkre. Így a MÉCS tagsága nem csökkent a múló idővel, hanem gyarapodott, hála Is­tennek! A szentmiséink, szentségimádásunk és engesztelő imádságaink utáni agape-összejövetelek gyümölcsöző együttlétek, hiszen az évtize­dekig megtagadott, elhallgattatott testvéreink most tanúságtételükkel, igaz történeteikkel erősítik magyarságtudatunkat, hitünket és remé­nyünket testvéri egymásratalálásunkban. Felemelő és gazdagító érzés egy ilyen közösség tagjának lenni!

 

Bízunk a Jó Isten kegyelmében, hogy a bibliai „okos szívek” példájá­ból erőt merítve, eb­ből a MÉCS-ből sem fogy majd ki a világító „olaj”. Add Urunk, hogy így legyen!

Dinnyés Enikő

 

Hiszek az ima erejében

 

Imakörünk kedves, lelkes kis csoport, amely szívesen és hittel imádkozik Istenhez min­den olyan ügyben, amelyet bátran tehetünk Mennyei Atyánk elébe. Az imakör számomra lelki töltődés, ahová nagyon szívesen megyek. Nem számít a hét fáradtsága, a külső megjelenés egyszerűsége, itt nem kell megjátszania magát senkinek sem. Itt magunk vagyunk őszintén VELE. Elfelejtem a bánatomat, érzékenykedésem, betegségem, nehézségeimet, vagy talán Ővele könnyebb?

Hiszem, hogy ezáltal közelebb kerülünk Hozzá, imáink igaz és jó célokért könyörög­nek, hálát adnak és dicsőítenek.

15 éve alakult csoportunk, amely a MÉCS nevet viseli. Úgy gondolom, a mai időben nagy szükség van rá, hogy feltartott kézzel az élet Urához forduljunk, és imákkal, fo­hászokkal engeszteljünk a saját és a világ bűneiért.

Nekem sokat jelent, hogy részt vehetek ezeken a szentmiséken, majd az utána követ­kező, a szentségimádás keretében lévő közös imádságokon. Hiszek az ima erejében, a kegyelem áradásában, a kegyelem segítő és erősítő adományában.

Az Örök Szeretet, a Jó Isten áldása kísérjen továbbra is mindannyiunkat, legfőképpen Merka János plébános atyát és Rogge-Solti Katalint, akiknek szeretetteljes személyisége és lelki támogatása nagyon sokat jelent imakörünk számára.

A Jó Isten áldja meg a MÉCS, és Egyházközösségünk minden tagját!

Zimmer Mária

 

 „Ha dolgozol Isten elégedett veled,

ha táncolsz az Isten örül”...

25 éves a müncheni Komámasszony tánccsoport

 

Sok fénykép gyűlt össze az évek folyamán a 25 éve megalakult Komámasszony-nép­tánc­­együttesről. Az albumokat lapozgatva, a képekről derűs arcok néznek a szemlélőre és ez nem póz, ami a „fényképésznek” szól... Tapasztalat szerint a próbák végére felengednek az arcvonások, a napi gondok, a megfeszített munkával végzett feladat emléke messzebb kerül, az esetleges sértések, bosszúságok miatt érzett keserűség eloszlik. Többek között ez a jóleső örömérzés az, ami a kis közösséget összetartja! Felüdülést, pihenést nyújt a heti egy próba, kikapcsolódást a munkával járó gondoktól és a megszokott kötelességektől. A magány ellen is orvosság. Az egyre jobban elidegenedő társadalomban kilép az egyén a zárkózottságból, belép egy közösségbe. Megfogja a másik kezét vagy vállát, testközelbe kerül váltakozva ezzel vagy azzal.

 

A fényképalbumokban megtaláljuk mozgalmas életünk epizódjait a próbákról, a bel­földi szerepléseinkről (München, Gröbenzell, Unterföhring, Ingolstadt, Rosenheim, Stuttgart, Hamburg) vagy a külföldi fellépések emlékeit (Bécs, Róma, Manchester, Szé­kelykeve Szerbiában). A magyarországi meghívásokat nem egykönnyen fogadtuk el, hiszen megmérettetni, a hazai táncosokkal együtt szerepelni nagy kihívás volt. Megáll­tuk a helyünket! Szép emlékeink maradtak Galgahévízről, Lakitelekről vagy Nagy­barcáról.

 

Egy víg kirándulás jó hangulatának emléke – Juhász Bori és Laci meghívására Burgen­landba – elevenül él még ma is a résztvevőkben. Ugyanilyen vidámak a farsangi mulatságok, a juniálisok és a Mikulásvárások is. Szívesen lépünk föl a Magyar Katolikus Misszió rendezvényein, így a karácsonyi ünnepségeken, vagy rendkívüli fogadásokon (pl. legutóbb Erdő Péter prímás látogatása, vagy Cserháti Ferenc segéd­püspök köszöntése).

 

A tánc, az ének és a mozgás szeretete, a hagyományápolás, valamint a társaság és a barátság keresése hozta össze a kis 10-12 fős csoportot 1983. március 21-én, immáron 25 éve. Keresztapánk, Juhász László javasolta a „Komámasszony” nevet az asszony­csoportnak.

 

Ma a tagok létszáma 20 körül mozog, köztük három németajkú asszonnyal. Az évek folyamán kb. nyolcvanan táncoltak hosszabb-rövidebb ideig a csoportban.

Táncainkat a magyarországi együttesek koreografált anyagából keresték ki oktatóink, akik egytől egyig a Regös Együttes tagjaiból kerültek ki: Pintér Béres Gitta, Durku Csilla, Balla Noémi, Durku István, Töröcsik Tímea. A táncoktatást 25 évvel ezelőtt az akkor 23 éves Pintér Béres Gitta vezette, aki most visszatért újra a csoporthoz. A tánc­tanárokon túl a népviseleteket is a Regös Táncegyüttes kölcsönzi nagylelkűen nekünk. Azonkívül táncaikkal is gazdagítják évfordulóink ünnepségeit. Ezúton is köszö­netet mondunk nekik segítségükért!

 

Igaz, hogy ötletgazdának Juhász Bori és én számítunk, de a megvalósításhoz kellettek a készséges résztvevők is! Az ötlet, hogy „jót tenne egy kis testmozgás” már lappangott kortársainkban, a 35-­45 éves asszonyokban. Akkoriban még nem volt minden kerület­ben Fitness-Club és néptánccsoportok sem burjánzottak a városban. Gyermekeink már maguk is elolvasták az esti mesét, s a férjek is hajlandók voltak egy este lemondani társaságunkról. A bevezető tornákat Juhász Bori, később Ranftl Emőke (főiskolai testnevelő tanárok) tartották 1989-ig. A rendszerváltás után mindketten hazatértek Magyarországra, s még néhányan követték példájukat. A veszteségbe majdnem beleroppant az együttes. Csak úgy maradtunk fent, hogy biztattuk egymást: hozzon mindenki egy új táncost! Sikerült az akció. Azóta inkább nő, mint csökken a csoport létszáma, jelenleg 20 többé-kevésbé aktív táncosa van az együttesnek. Konfliktusainkat is meg kell említeni, van ilyen is, néha keserű kimenetellel.

 

Köszönet a Komámasszonyoknak, akik együtt maradtak az évek folyamán, akik elvise­lik nemcsak egymás jó, hanem a rossz oldalát is, fáradtan és messziről, viszontagságos időkben is jönnek a próbára, és vállalják a külföldi vendégszereplések fáradalmait. Igaz ugyan, hogy sehol annyi vidámság, feloldott jókedv, nevetés nincs, mint amikor úton van együtt a csoport. Az utolsó külföldi szereplésre idén június végén Temesváron került sor.

 

Ezúton tolmácsolom köszönetünket a Komámasszonyok nevében a Magyar Katolikus Misszió volt és jelenlegi vezetőinek, hogy otthont adnak nekünk, hogy itt tarthatjuk táncpróbáinkat, s ezzel hatékonyan hozzájárulnak fennmaradásunkhoz, s adott esetben megőrzik elhagyott cipőinket is...

Kecskési Maja

 

 

Erdingi Magyarok Lelki Családi Hétvégéje

 

2008. május 30-tól június 1-ig tartottuk első közös hétvégénket. Pénteken este 41-en gyűltünk össze a Miesbach melletti Jugendhaus Berghofban. A közös vacsora elköltése után hajnalba nyúló beszélgetés és gitárkíséretes éneklés következett. Szombaton reggel 49 főre növekedve, reggeli után közösen szentmisével kezdtük a napot. Az evangélium után két elgondolkodtató történetet hallhattunk. Utána kirándulást tettünk a közeli hegyre. Visszaérkezés után a fiúk főzésbe és focizásba kezdtek. A gyerekek különböző ügyességi versenyeken mérhették össze erejüket.  A vacsora előtt kötélhúzásban adhattuk ki még megmaradt erőnket. Sötétedés után a tábortűz körül, szalonna- és kolbászsütéssel egybekötve, beszélgetés következett. Vasárnap reggeli után hétvége-értékelőt tartottunk, ahol mindenki elmondhatta a véleményét az elmúlt két napról. Nagyon jól éreztük magunkat. Jót tett a csoportnak az együtt eltöltött hosszabb idő, kicsit jobban megismertük egymást. Egy dologban már akkor meg is egyeztünk: jövőre is visszamegyünk, már le is foglaltuk a házat 2009 júliusának első hétvégéjére.

Funke Attila

 

E-mail címünk: info@ungarische-mission.de

Internet címünk: www.ungarische-mission.de

 

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

 

Ssz.

Név, szakosodás

Cím

Telefon

    1.    

Dr. Dr. Balogh Péter,

szájsebész, plasztikai sebészet

Amalienburgstr. 32,

81247 München

089-89 55 61 30

    2.    

Dr. Börzsönyi Antal,

szülész, nőgyógyász

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

    3.    

Dr. Börzsönyi Gizella,

gyermekorvos

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

    4.    

Dr. Domann Gabriel,

fogorvos

Oberföhringer Str. 169,

81925 München

089-957 84 10

    5.    

Dr. Heller Julius,

fogorvos

Zaubzerstr. 13,

81677 München

089-47 80 27

    6.    

Dr. Hury-Bencze Antónia,

fogorvos

Berliner Str. 18,

85221 Dachau

08131-14 289

    7.    

Dr. Kisgyörgy Zoltán,

mozgásszervi megbetegedések,

rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,

80333 München

 

089-29 34 66

    8.    

Dr. Lamper József,

mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

akupunktúra, chiroterápia

Wettersteinplatz 2,

81457 München

 

089-620 30 462

    9.    

Dr. Leitner Andreas,

fogorvos

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-431 31 44

 10.    

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,

bőrgyógyász

Viebigplatz 4,

80686 München

089-57 33 56

 11.    

Dr. Lintner-Remmele Judit,

pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,

80737 München

089-123 69 10

 12.    

Dr. Moldován Norbert,

fogorvos

Allgäuerstr. 1,

81475 München

089-75 44 00

 13.    

Dr. Neppel Zoltán,

nőgyógyász

Marienplatz 1,

80331 München

089-220 464

 14.    

Dr. Rab Enikő,

általános orvos

Stemplingeranger 10/I,

81737 München

089-637 71 16

 15.    

Dr. Schmidmer Katalin,

fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,

80802 München

089-35 47 47 10

 16.    

Dr. Siményi László,

szemorvos

 Münchner Str. 42,

82008 Unterhaching

089-61 82 74

 17.    

Dr. Somorai Márta,

(Dr. Sabine Steffens praxisa)

gyermekorvos (K-Cs-P délelőtt)

Romanstr. 64,

80639 München

089-176 004

 18.    

Dr. Staroscik Péter, 

fogorvos

Bauerstr. 37,

80798 München

089-271 41 72

 19.    

Dr. Tömöri Kinga,

fogorvos

Leonrodstr. 27,

80636 München

089-12 94 179

 20.    

Dr. Venczel József,

általános orvos

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

 

Képes krónika

 

 

Elsőáldozás a Damenstift-templomban

 

Bibliakör

 

ÉRTESÍTŐ-postázás

 

Ifjúsági lelkigyakorlat Rimstingben

 

Szenioren Klub kirándulás, Ambach

 

Katakomba Klub kirándulás, Kehlstein

Komputer tanfolyam

 

Baby-Mami kör

Erdingi családok lelki hétvégéje

 

Juniáls 2008, Grünwald

 

Tavasz a Hétvégi Magyar Iskolában

 

Ebben a tanévben a szokásosnál is mozgalmasabb volt a tavasz. Két nagyobb ren­dezvényt is sikerült megszerveznünk a több kisebb mellett, talán nem csak az óvodásaink, iskolásaink, cserkészeink, hanem az egész müncheni magyar közösség örömére.

Március 8-án a közösség apraja és nagyja együtt ünnepelte a 48/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulóját. Régi álmunk valósult meg, hogy ezen a szépen ra­gyogó ünnepen együtt legyen az iskolában minden korosztály. Sok nemes szándék sze­rencsés összetalálkozásának lett az eredménye ez a maradandó élményt nyújtó délután.

 

Az ünnepi köszöntőt a cserkészek és az iskolások műsora követte, majd vendégünk BIRINYI JÓZSEF, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett előadóművész (népzenekutató, zenepedagógus) megnyitotta a dr. Konc-Makk Erzsébet és néhai dr. Makk Antal tiszteletére családi gyűjteményükből rendezett  SÍPPAL–DOBBAL, BÚCSÚ  MÜNCHENTŐL  című kiállítást.

Száz régi magyar és ázsiai népi hangszert csodálhattunk meg közelről, minden érzék­szervünkkel, mert Birinyi József legalább ötvenet bemutatott nekünk (tilinkó, különféle furulyák, citerák, facimbalom, töktambura, köcsögduda, hólyagsíp, ütő­gardon, flóta, doromb, tekerőlant, koboz …). Az ismert dallamokat a hangszerekhez kapcsolódó érdekes történetekkel fűszerezte. Többek között megtudtuk, miért az ördög hangszere a duda és a doromb, miért nem fér meg egy csárdában két dudás, stb..

Aztán duda- és citerakísérettel sok Kossuth-nótát énekeltünk, majd egy régi gyerekjátékot próbálhattak ki a vállalkozó kedvű gyerekek. Az egyre gyorsuló furulyaszóra szarkatáncot járó gyerekek közül a legügyesebbek körtemuzsikát kaptak jutalmul.

A kiállított hangszereket dr. Konc Erzsébet a Birinyi Gyűjteménynek ajándé­kozta. Ez a gyűjtemény Közép-Európa legnagyobb, legteljesebb és szakmailag doku­mentált gyűj­teménye, amelyet a tulajdonos Birinyi család kulturális missziót teljesítve, vándor­kiállításokon mutat be szerte a magyarlakta területeken.

A délután további részében a gyerekek hangszerkészítő és kézműves ­foglal­ko­zá­so­kon próbálhatták ki ügyességüket: készítettek huszárcsákót, kokárdát, nádsípot, tilinkót, pipit, pánsípot, fontak bőrt, és kipróbálhatták a kiállított hangszereket. Zengett a ház a vidám zene-bonától.

Ezalatt a felnőtt  érdeklődők Birinyi József filmjeit tekinthették meg a nagyhírű 2006-os XXI. Nemzetközi Csutorás Táborról és az azt záró gálaműsorról.

A nap fergeteges táncházzal zárult. A talpalávalót Birinyi József és népzenész­társa, Inokai Győző szolgáltatta.

A program finanszírozását a Müncheni Magyar Intézet nagyvonalú támogatása segítette. A testi jólétünkről a szülők által összeadott és működtetett büfé gondoskodott. A büfé bevétele fedezte a kézműves foglalkozások anyagköltségét.

 

A másik nagy eseményre május 31-én került sor. Ezúttal ÉCSI GYÖNGYI, a felvidéki Árgyilus Színház sokszorosan kitüntetett előadóművésze volt az iskola és a cserkészek vendége. Ízes palóc nyelven AZ ÉLETNEK VIZE címmel énekes bábelőadást mutatott be.

De ne gondoljon itt senki hagyományos paravános előadásra, bár volt egy-két bábfigura is. A mese szereplői a közönség soraiból kerültek pillanatok alatt a pódiumra, a szellemesen egyszerű, mégis hangulatos és kifejező díszletek közé, azaz bele a mesébe. Aki elég bátor volt, lehetett Jankó királyfi, szomorú, öreg király a csikorgó ajtajú palotában, Tündér Szép Ilona, tündérlány, vagy, ha kiállta a nehéz próbákat, katona a király seregében.

Az egész közönség együtt bánkódott, nevetett, izgult, repült a gyönyörű táltos paripa hátán, járta be a rút, de jószívű boszorkányok lakta kerek erdőt, Tündérországot Jan­kóval, aki a legkisebb királyfihoz illően volt bátor, becsületes, állhatatos és találékony.

Kisfiúból felnőtt férfi lett, mire megkerült az élet vize, de sajna a halál vizével együtt, s a mesében sem nagyon egyszerű a kettőt egymástól megkülönböztetni! De Tündér Ilona kisegítette, s a sok viszontagság után János királyfi az élet vizével ki­gyó­gyí­totta az öreg apját az ő nagy szomorúságából.

Gyönyörű, mindenki számára szívet derítő előadás volt! Nem lehetett kívül maradni a varázslaton.

Jankó királyfit kísérve megtapasztalták a gyerekek, hogy a nehéz helyzetekre is van megoldás, a félelmet le lehet győzni, erőfeszítés nélkül nincs jutalom, becsület nél­kül nincs boldogság, hogy a szeretet ereje - az élet vize - gyógyít. Adhatunk-e ennél szebb, fontosabb útravalót akárhány éves gyermekeinknek?

Mindkét esemény látogatottsága próbára tette a Misszió épületének befogadó­képességét. Ez mutatja, hogy igény van a családoknak szóló, művészi élményt nyújtó rendezvényekre.

Szép lenne, ha összefogással évente 1-2-szer hasonló alkalom nyílna a családi élményszerzésre!

Vizy Zsuzsanna

 

Anyák napi ünnepség a Hétvégi Magyar Iskolában 2008. április 26-án

 

Hannibal ante portas

 

Idei csapattáborunk elég magas helyen volt: 1200 méteren, a Schwarzenberg oldalában, alattunk Kufstein és szemben a Kaisergebirge panorámája. DE: kizárólagosan gyalog megközelíthető, bolt csak lent a völgyben van, nem éppen sátorverésre alkalmas terep, a kiscserkészek szállása pedig árammentes, a konyhában fafűtésű tűzhely ...

 

Katilina Perfectának azonban nem volt más választása. Hannibal hadserege nyomult előre. Ha a hírhedt hadvezérnek sikerül átkelnie az Alpokon, Róma elvész! Így hát Katilina Perfecta és segítői - a két harctapasztalt centurió, a dicső Ladiszlavusz és a délceg Lóri, Totusz-Látusz látnok, Circumspectarix udvari felügyelő, Matricula, a kiscserkészek főnöke, és Finomiba szakács - nekiláttak a müncheni nép kiképzésének. Nem könnyű feladatra vállalkoztak, hisz a mindenre elszánt csapat erejét negatív vibrációk gyengítették. Ezeknek eredete mindaddig homályos maradt, míg Totusz-Látusz próbára nem tette a társaságot. A kiscserkészek is nekiálltak nyomozni és így aztán kiderült, hogy kém van köztünk! Az aljas Circumspectarix, a rettenetes Hannibal besúgója! A riadalmat még csak növelte egy eltévedt kis elefánt, amely nyilván Hannibal elefántcsordájához tartozott. A kiscserkészek gondozásukba vették és Jo-Jo névre keresztelték.

 

Circumspectarix szégyenletesen elmenekült, de ügyetlensége révén elveszített egy térképdarabot. Világossá vált, hogy kifigyelt minket, Hannibal számára pontosan feltérképezte táborhelyünket. Nehogy a térkép többi része Hannibal kezébe kerüljön, a nagycserkészek nekivágtak a sziklás hegyvidéknek ezeket megkeresni. Igaz, nem sikerült mindegyiket megtalálni, de annyit mégis megtudtunk: péntek este támadásra készül Hannibal! A harcosok bátorítására Katilina Perfecta ünnepi vacsorát rendelt el csütörtök estére. Mindenki nagy főzésbe kezdett, még a császár is megirigyelte volna az étrendet: roston sült csirkemell, alma-sárgarépa-saláta, francia saláta, mozarella saláta, sós meg édes krumplilepény és a már hagyományos meggyes kókusz-globuszok. Így másnap este jól felkészült harcosok várták a támadókat. A förgeteges harc ugyan sokak sajnálatára túl gyorsan lezajlott, de sikerült küldetésünket teljesíteni: Róma megmenekült!

Maitz Eszter

 

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

2008. február 1. –  2008. június 30-ig

 

Ambrus Adalbert 15,00; Amrein Erzsébet 10,00; András Tibor 10,00; Bács Zsuzsanna 5,00; Bencze Gyöngyvér von 20,00; Berger Sebastian 5,00; Bittera Jenő 20,00; Bornyász Helene 10,00; Bosák Erzsébet 20,00; Börzsönyi Gisella 50,00; Düh Elisabeth 10,00; Ertl Moliere Lívia 10,00; Fáskerty Gábor 40,00; Fernbach-Susits Melinda dr. 10,00; Frank Ibolya 15,00; Gauss Jakob 25,00; Geyr-Schweppenburg Géza von 20,00; Greppmayr Günther 50,00; Hasreiter Elisabeth 20,00; Hatzack Idmár 10,00; Hauler Elisabeth 30,00; Hellmeier Katharina 50,00; Hohágyi Eleonóra 25,00; Horváth Michael 10,00; Horváth Mónika 5,00; Horváth Péter 50,00; Horváth Thomas 20,00; Hury Antónia dr. 50,00; Iles Roland 30,00; Kaiser József 15,00; Kertai Tamás 30,00; Kis Karl 10,00; Kiss Ilona 30,00; Kraft Csilla 10,00; Küttel István 10,00; Leitner Ernst dr. 30,00; Maar Zoltán 20,00; Madl Caecilie 50,00; Máriássy Zsuzsa 10,00; Mészáros Adalbert dr. v. 20,00; Mészáros József 20,00; Moosbauer Maria 25,00; Nádasi Éva 30,00; Neu Anton 10,00; Olasz Zoltán 15,00; Panzer Maria 15,00; Pintér László 20,00; Podmaniczky Károly 60,00; Porazik Tibor 20,00; Prettenhofer Zoltán 20,00; Reiz Maria 10,00; Richter Vladimir 50,00; Rössler Walter 50,00; Sallay Adrienn 15,00; Sári Tereza 20,00; Schauder Maria 30,00; Schmidt Maria 15,00; Schütt Marta 20,00; Schütz Katalin 20,00; Sidji Klara 5,00; Somogyi István dr. 10,00; Spitz Ida 15,00; Szecsen Alice Graefin 50,00; Szüllő Ilona 15,00; Tahy András 20,00; Targonski Jolán 25,00; Tőzsér Julianna 20,00; Vajkoczy Judith 10,00; Várhelyi Catherine 20,00; Wachter Wilhelm 5,00; Wetzstein Anton 50,00; Winkler Zsófia 20,00; Wirschinger Michael 25,00; Zafar Amjad 15,00; Zarandy Zsuzsa 10,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat. 

Varga Katalin

 

A testvériség jegyében

 

Az Európai Pro­tes­táns Magyar Szabad­egyetemet (EPMSz) ötvenhatos menekült fiatalok azután alapították (Bázelban), hogy korban „kinőttek“ a Protestáns Ifjúsági Moz­galomból. Céljuk a magyar keresztény szellemiség tovább­vitele volt.

Kezdettől fogva kato­likusok is szívesen látogatták a nyitott szellemű, ökumenikus felfogású össze­jö­ve­te­le­ket. Az ökuméne jele az is, hogy a más felekezetűek nem csak megtűrt vendégek, hanem egyenértékű tagok – így lehettem én is katolikusként vezetőségi tag (2000 óta háznagyként szolgálom a konferenciák sikerét).

Idei konferenciánk címe „A jövő azé, aki megműveli“, – alcíme pedig „Konflik­tus­ban vagy dialógusban“ volt. Helyszíne a délszláv háborút megszenvedett Eszék volt.

A címről sok vita volt, hisz a jövő és a föld párhuzama nem mindenki számára evi­dens.... S vajon hogyan lehet a magyar jövőt művelni Délvidéken? Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság priorja tartotta a teológiai alap­vetést nyújtó előadást Ti vagytok a föld sója – Az egyház szerepe, felelőssége, lehetősége a meg­osztott társadalombancímmel. Hang­súlyozta, hogy a vallás, az egyház által közvetített értékek háttérbe szorulása, a pénz egyedüli dominanciája lehetetlenné teszik a társadalmi meg­újulást. A felelősség nem hárítható csak a társadalomra, s az egyház nem lehet simulékony. Értsék jól egyik kedvenc gondolatát, kérte az előadó: „Ha nincs baj az egyházzal, akkor baj van az egyház­zal.”

A háború, majd a délszláv közösség fölbomlása (Szlovénia, Szerbia, Horvát­ország, Bosznia, Macedónia) az ott élő magyarok széttagoltságát hozta magával, s el kellett telnie néhány évnek annak felismeréséig, hogy a kisebbségek or­szá­go­kon átívelő összefogása alapozhat csak meg egy reményteli jövőt ebben a régió­ban. Ehhez a folyamathoz szeretne az EPMSz délvidéki (vajdasági) köre hozzájárulni, platformot biztosítani eszme­­cseréhez, vitához, a közös értékek ápolásához, melynek első lépéseként egy kerekasztal beszélgetésre hívta a helyi magyarság képviselőit: Kovacsevity Annát, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (Eszék) igazgatóját, Dudás Károlyt, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (Szabadka) elnökét és Bencze Lajost, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva, Szlovénia) munkatársát. A beszél­getést Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta) igazgatója vezette.

Dr. Frenkl Róbert ny. egyetemi tanszékvezető nagy érdeklődést kiváltó előadást tartott a  konfliktusok keletkezéséről és fel­ol­dá­sáról a sportban, mely után Gergely István vízilabdázó olimpiai bajnokunk – korábban még szlovák válogatott – megkapó őszinteséggel és hitelességgel beszélt a kettős identitás nehézségeiről és szépségéről.

A vitázást lehet tanulni is, sőt kell is, még idősebb korban is. Akik viszont fiatalon elkezdik, határozottan jobb érvelési készségekkel indulnak az életbe – ez volt a legfontosabb üzenete a fiatal erdélyi professzornő, Horváth Gizella filozófus briliáns előadásának a vitaiskolákról. 

A magyarság és az Európai Unió kap­cso­la­tának problematikájával Nagy Bol­dizsár nemzetközi jogász, a Kárpát-medencei kisebbségek ezzel is össze­függő, főként az Unió jövőjét érintő perspektíváival Szarka László történész, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója foglalkozott.

A reggeli áhítatok szintén a konfliktus, az identitás, a beilleszkedés kérdését feszegették a Biblia alapján, a Kárpát-medence országait képviselő papok avatott és sokoldalú megközelítésében. A kisebbségben élők, de az egész konferencia számára is a legmélyebb bibliai üzenetet Ötvös József maros­vásárhelyi lelkész reggeli áhítata tolmácsolta (Jer 29,4-7). A hetedik verset hangsúlyozta: „Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” A lelkész megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan hárította el ezt az üzenetet, amíg meg nem értette, meg nem harcolta a próféta szavait.

Jövőre lesz negyvenéves a szabad­egyetem. A jubileumi konferenciára Sankt Georgenben (Ausztria), egy konferencia-központtá alakított kolostorban kerül sor. A téma: az alapítók öröksége. Remélem, hogy a következő negyven évre is tovább tudjuk örökíteni, s a pártoskodások elől magasra tartani a zászlót, amely Isten végtelen türelmét és megbocsátó szeretetét hirdeti – ennek megvalósítása az EPMSz egyik legfontosabb feladata, toleranciájának alapvetése.

Hampel Győry Márta

 

Időpontok–Találkozók–Rendezvények

2008. szeptember – 2009. július

 

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

szept. 20., (27–28. cserkész AKI); okt. 11., 25.; nov. 15., 22.; dec. 6., 13.;

2009. jan. 10., 24.; febr. 7., 14.; márc. 7., 21.; ápr. 25.; máj. 9., 16.; jún. 20.; júl. 4., 18.

általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 12.00–13.00-ig magyar néptánc, 13.00–15.30-ig csoportonkénti tanítás; 15.30–18.00-ig cserkészfoglalkozás; Felelős, szervező – Hart István;

Ifjúsági misék:

szept. 21. (V. S.), okt. 19., nov. 16., dec. 14.;

2009. jan. 18., febr. 15., márc. 22., ápr. 26., máj. 17., jún. 21., júl. 19. (T. D.)

vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

Ifjúsági találkozók: szept. 19., nov. 14., dec. 12.;

2009. jan. 23., febr. 13., ápr. 24., máj. 15., jún. 19., júl. 11.

pénteken 19.00–20.30-ig; Felelős, vezető – Hart István

Ifjúsági lelkigyakorlat: okt. 10-12. (Rimsting); 2009. márc. 13–15.

péntek estétől vasárnap délig, bentlakásos;  Felelős, szervező – Hart István

DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Felelős, szervező – Hart István,  Vezető – dr. Kováts János és Geng Ildikó

 

Bibliakör: okt. 9., nov. 27., dec. 11.;

2009. jan. 22., febr. 19., márc. 12., ápr. 23., máj. 14., jún. 25., júl. 16.

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános

Imakör: a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon

Felelős, szervező – Mekker Árpád; Karvezető és orgonista – Jussel Ottó

Szeniorok Klubja: szept. 25., okt. 23., nov. 13., dec. 4.;

2009. jan. 15., febr. 12., márc. 5., ápr. 2., máj. 7., jún. 18., júl. 9.

csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

Szervező, vezető – Wiedra Mónika, Ramsay Erzsébet

Családok fóruma: okt. 10–12. (Rimsting), nov. 21., dec. 19.;

2009. jan. 30., febr. 20., márc. 27., ápr. 24., máj. 15., jún. 25., júl. 17.

pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Kucsera Judit

Elsőáldozás: 2009. május 17.; Bérmálás: 2009. június 21.

Felelős, felkészítő – Hart István

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés: máris, legkésőbb december 1-ig. Adventi lelkinap: november 30.; Nagyböjti lelkinap: 2009. március 29.

vasárnap 14.00-tól 18.00-ig missziónk nagytermében

 

Nemzetek miséje a Dómban: szeptember 28.

vasárnap, 18.00-tól; Főcelebráns: Reinhard Marx, müncheni érsek

Zarándokút a Szentföldre és a Sínai-félszigetre:

2008. szeptember 19-től 28-ig

 

Katakomba Klub: okt. 11., nov. 15., dec. 13.;

2009. jan. 24., febr. 21., márc. 28., máj. 23., jún. 28., júl. 18.

szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Felelős – Mekker Árpád

Hölgykoszorú: okt. 18., nov. 22., dec. 6.;

2009. jan. 17., febr. 21., márc. 21., ápr. 25., jún. 28., júl. 11.

Szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Felelős – Schlenker Erzsébet

Bébi-Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Felelős – Hart István

Rózsafüzér Társulat közgyűlése: október 5.

Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Felelős – Merka János plébános

Ökumenikus istentisztelet: november 19.; 2009. március 26.

19.00-tól 20.00-ig, utána agapé 21.00-ig; Szervező, felelős: Merka János plb.

Beteglátogatás:

a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.

KMÉM: előzetes értesítés szerint

pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt

Nemzeti ünnep, egyházi megemlékezés: október 21.; 2009. március 16.

Cecília ünnepség: november 8.

szombaton 18.00-tól 24.00-ig; Felelős, szervező – Mekker Árpád

Szüreti bál: október 18.

Egyházközségi farsang: 2009. január 31.

Juniális: 2009. június 28.

vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Felelős – Merka János plb., szervezők – missziónk alkalmazottai

Karácsonyi ünnepség: december 14.

 

Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Mekker Árpád

Angol nyelvtanfolyam: hétfőn 18.00-tól 19.30-ig; Vezető – Sárkány Nikolett

Komputer tanfolyam: kedden és csütörtökön 18.30-tól 21.00-ig; Vezető – Rogge-Solti László

Színkör: HMI szombaton 11.30-tól 13.00-ig; Vezető – Fejér István

Regös kezdő néptánc tanfolyam: kedden 18.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Regös-néptánc: szerdán 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Komámasszony-néptánc: hétfőn 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Törőcsik Tímea

Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Geng Ildikó

Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter; Felelős – Varga Katalin

Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András

Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 16.00–17.30-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi családok lelki hétvégéje:

2009. július 3–5. – Hausham, Berghof Jugendheim

 

M E G H Í V Ó

A Hétvégi Magyar Iskola, a két cserkészcsapat,

Patrona Hungariae Énekkarunk, a Regös- és Komámasszony-néptánccsoport, valamint a Színkör közreműködésével

 

2008. december 14-én 16.00 órától

karácsonyi ünnepség

 

a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében,

81669 München, Sieboldstr. 11, a Rosenheimer Platz közelében.

Az ünnepség előtt 15.00–16.00-ig jótékonysági sütemény­vásár cserkészcsapataink javára. Mindenkit szeretettel várunk!

 

H i v a t a l o s  ó r á k:

hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig

 

Merka János plébános

legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

 

S z e n t m i s é k:

Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Rosenheimban,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

Innstraße 4., 83022 Rosenheim

 

Erdingben,

havonta, előzetes értesítés szerint

16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

Landshuter Str. 8., 85435 Erding

 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők:  Dinnyés Enikő, Funke Attila, Hampel Győry Márta, Hart István, Kecskési Mária dr.,

Maitz Eszter, Mekker Árpád, Varga Katalin, Vizy Zsuzsanna és Zimmer Mária

Megjelent 6000 példányban. Következő számunkat húsvét előtt postázzuk.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

E-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Készült: Karcagi Nyomda Kft., Tel./Fax: 0036-59/311 048, E-mail: k.nyomda@t-online.hu