Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

szeptember

12.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

15. (922.) szám

 

 
T A R T A L O M:

Címlap

Ökumenikus egyházi napok Münchenben

Bérmálás és jubileum

Pünkösdkor Csíksomlyón

Landshuton a Rákóczi forrásnál

Családi Lap

Képes krónika

Merka János – a Máltai Lovagrend káplánja

Cserkészélet Münchenben

A Hétvégi Magyar Iskola csoportjai

Kirándulás Londonba

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

Időpontok-Találkozók-Rendezvények

MEGHÍVÓ – Karácsonyi ünnepség 2010

Hivatalos órák

Impresszum

 

Őszi szám
 

S5030594

 

Csíksomlyón, a nyeregben 2010. május 21-én, az ünnepi szentmisén,

missziónk jubileumi zászlaja magasan kiemelkedett a többszázezres tömegből.

Missziónk 47 fős zarándokcsoportja vasárnap részt vett Gyimesbükkön,

az 1000 éves határnál megtartott ünnepségeken is.

 

A nyelvek és a kultúrák sokféleségében

kell hirdetni az Evangéliumot

 

Ökumenikus egyházi napok Münchenben

 

kirchentag-erdö-1Az ökumenikus egyházi napokat a Ka­tolikus és az Evangélikus Egyház közösen szervezte. A május 12-16. között lezajlott találkozón a kb. 110 000 hívő érkezett a bajor fővárosba a világ minden tájáról. Közel 500 különböző helyszín várta a látogatókat 3000 rendezvénnyel, a gazdaság, pénzügyek, há­ború és béke, kultúrák és vallások közti párbeszéd, Egyház és ökumené témában. A nemzetközi rendezvényen Horst Köhler német szövetségi köztársasági elnök, Angela Merkel szövetségi kancellár, Norbert Lammert parlamenti elnök, továbbá sok más közéleti személyiség is részt vett.

kirchentag-ifjuságTöbb mint ezer hívő, öt püspök és csaknem száz pap vett részt május 14-én délután Münchenben, a Szent Mihály-templomban a népek szentmiséjén. Robert Zollitsch érsek, a Német Püspöki Kon­ferencia elnöke meghívá­sára Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke volt a szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka.

Homíliájában Erdő Péter bíboros az evangéliumi részletet, a csodálatos halfogás történetét elemezve az Egyház missziós küldetéséről beszélt. Lukács Evangéliumában (Lk 5, 10) arról olvas­hatunk, hogy az apostolok feltétel nélkül bíztak Jézusban, és bár hosszú ideig nem fogtak semmit, megtették, amit mondott, újra kivetették hálóikat. Ma is ugyanez a feladatunk - mondta Erdő Péter. A Szentírás másik helyét olvasva (Jn 21, 1-19) ennek a missziós küldetésnek további di­menzióit is megérthetjük. Az apostolok Krisztus feltámadása után visszatértek hét­köznapi munká­jukhoz, a halászathoz. Amikor nem fogtak semmit, megjelent a Mester, és azt mondta: vessétek ki hálói­tokat. Engedelmes­kedtek, és 153 halat fogtak. A szám szimbolikus jelen­tőségű: volt idő, amikor az emberek úgy gondolták, hogy 153 halfajta létezik a világon - a szám tehát azt jelzi, hogy az evangéliumi örömhírt az egész világnak el kell mondani, át kell adni.

Az apostolok engedelmeskedtek ennek a felhívásnak. Ez a mai Egyház feladata is. A húsvét örömhírét és Jézus Krisztus tanítását kell továbbadni a soknyelvű, és sokféle kultúrájú világnak. Ez a sokféle kultúra teológiai szempontból is értékes: a teremtés gazdagsá­gát képviseli. E sokféleségért hálásak lehetünk a Teremtőnek. A nyelvek és a kultúrák sok­féleségében kell hirdetni az Evangéliumot, keresni kell azt a kommunikációs formát, amellyel ezt a kü­lönböző történelmi korszakokban és kü­lönböző kultúrákban a leghitelesebben lehet megtenni. Hogy mindez lehetsé­ges, azt a Szentlélek ünnepe, pünkösd mutatja meg nekünk. A különböző nyelven beszélő népek megértették az apostolokat, a Szentlélek segítségével. Beszéde végén a CCEE elnöke arra kérte a jelenlévőket, imádkozzanak, kérjék a Szentlélek segítségét, hogy az Egyház missziós küldetését a mai világban is teljesíteni tudja.

(Magyar Kurír)

 
 
 
 
Bérmálás és jubileum

Bermalas

Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök

2010. július 4-én a Damenstift-templomban a bérmálás szentségében részesítette missziónk 15 tagját:

Albert Dávid, Albert Lilla, Funke Attila, Konrád Anna­mária, Kőrösi Dóra, Lauber Dániel, Lauber Paloma, Lorenz Péter,

Maczky Kornél, Meyle Kristina, Molnár Viola, Somogyi Dániel, Somogyi Krisztina, Somogyi Zsolt, Szodfridt Tamás.

 

A szentmise végén a püspök jubileumi gyertyákat áldott meg missziónk fennállásának 65. évfordulója alkalmából. A gyertyák a missziónkhoz tartozó közösségek híveit hivatottak figyelmeztetni a jubileummal járó kötelezettségre: Istennek hálát adni, és közbenjáró imában kérni további segítségét.

Cserháti püspök arra kérte a megbérmáltakat és a híveket, hogy Krisztust állítsák életük középpontjába, és a Szentlélek segítségével hiteles keresztényként éljenek a világban. Kifejezte reményét, hogy az ünnepi szentmise és a jubileumi év megerősíti hitükben és önazonosságuk megőrzésében a külföldön élő magyarokat.

Merka János, plébános

 
Pünkösdkor Csíksomlyón jártunk a búcsúban

 

„Nyíljon ki szívetekben az örömvirág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ!

Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk,

Óh, szűz Mária, hogy köszöntsünk, úgy, mint egykor az Úr angyala.“

 

…hangzott fel Pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét kezdő ének közel félmillió székely, magyar és csángómagyar zarándok torkából a csíksomlyói nyeregben, a Kárpát-medence egyik legszebb szentélyében.

Mi vonzza ide ezt a rengeteg embert? A világ legnagyobb (2,29 m) kegyszobra, „Babba Mária, a napba öltözött Boldogasszony”? Az is. Hiszen csodatevő hatásáról évszázadok óta beszélnek. De más is van itt. Csíksomlyó ősi Mária-kegyhely, már a XV. században virágzott a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székelyek körében. "A hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyűlni, Máriát tisztelni"- írta IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében, templomépítésre buzdítva a híveket.

Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe, immár nemcsak a székelyek. A világ minden részéből érkeznek ide a magyar anyanyelvűek. A búcsú rendjét azonban az ősi, több mint 400 éves székely hagyomány szabja meg, példát adva mindenkinek hitből, hűségből, emberségből.

„Most segíts meg, Mária!“ – szólt az idei búcsú jelmondataként tömegek lelkéből fakadó fohász. Erkölcsi és gazdasági válság van, természeti katasztrófák, magánéleti bajok, betegségek sújtanak sokakat. A zarándokok nemcsak a tiszteletüket, hanem a bajaikat is mindig magukkal hozzák, csodát remélnek, de legalább vigaszt szeretnének kapni. Nagyon kell hinnie a Gondviselő szeretetében annak, aki nehéz időkben meggyőzően akar hittel, reménységgel, tenniakarással, egymás segítésének készségével feltarisznyázni egy nemzetet.

Böjte Csaba ferences testvér nagyon hisz benne! Szentbeszédében a rá jellemző közvetlen egyszerűséggel biztatta a zarándokokat: „Isten nem a csüggedés lelkét adta, nem a siránkozás, a nyafogás parancsát, hanem az imádság, a szeretet, a jóság parancsát adta nekünk, az újrakezdés erejét.“ A Szentírásból és nemzetünk történelméből vett példákkal bizonyította, hogy nincsen reménytelen feladat annak, aki bízik a Mindenhatóban. ,,Van jövő, van remény! Bízzunk az élő Istenben!“ „Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást!“.

„Hiszem, hogy a szeretet, a jóság, a szolidaritás útja mindannyiunkat boldoggá tud tenni. Szívem minden melegével bátorítom, biztatom drága népemet, hogy ezen az úton járjon.“

Csíksomlyó mára a magyarok össznemzeti zarándokhelye lett. A 2004. évi gyászos népszavazás után született, a nemzeti összetartozást szimbolizáló Feltámadási menet szárnyas keresztjeit is itt egyesítik minden évben a Hármashalom oltáránál, miután kézről-kézre adták az egész Kárpát-medence magyarlakta területein. Itt nemcsak a vándor székely talál haza! Egy nemzet fohászkodik itt Nagyasszonyánál a feltámadásért. Hiszen nemcsak nyelvében, hanem hitében és hagyományaiban is él a nemzet.

Adja Isten, hogy a Magyar Katolikus Misszió hívei is, amint tervezik, hét évenként visszatérjenek ide imádságos lelküket, magyarságukat megerősíteni.

 

 

Ha a zarándok ráadásul még a Székely gyorssal utazik, mint mi, és Pünkösd vasárnapján felmegy Gyimesbükkig az 1000 éves határig, úgy a búcsú kegyelmeit további felejthetetlen élményekkel tetézi. Leírhatatlan érzelmi hatást váltott ki különvonatunk a határon túl és innen is!  Mindenfelé sírva nevető, integető emberek álltak a peronokon, sínek mentén. Máig beleborzongok, ha visszaidézem azt a szeretetet, amellyel a magyarlakta településeken a vonatunkat fogadták.

Az egész út gyönyörű tapasztalata volt megélni, hogy ennyi év szétszakítottság után is széjjeltéphetetlenül összetartozunk. Bárcsak tudnánk egymást a hétköznapokon is jobban szeretni!

Vizy Zsuzsanna 
 

Landshuton a Rákóczi forrásnál

 

A Müncheni Magyar Katolikus Misszió Rózsafüzér társulatának és a Szeni­orok Klubjának kirándulása idén június 17-én a 64 ezer lakosú Lands­hutba vezetett. A borús idő ellenére az időjárás egész nap kegyes volt hozzánk, eső nem esett, így kellemes időben tudtuk a város nevezetessé­geit felkeresni, megtekinteni.

Az úton oda, Csanálosy Zsuzsa jóvoltából, már a buszban felfrissíthettük tudásunkat II. Rákóczi Ferenc életéről. Többek között hallottunk arról, hogyan próbálta a bécsi udvar neveltetését befolyásolni és arról, milyen körülmények bírták rá a Habsburgok elleni szabadságharc vezetésének válla­lására. Befejezésül a Rodostóban töltött utolsó éveiről hallottunk.

rákóczi-forrásnálÍgy természetes volt, hogy megérkezésünk után először a Rákóczi forrást kerestük fel, amelyet a landshutiak már 1867 óta nyilvántartanak és gon­doznak. A városban élő magyarok itt emeltek maradandó emlékművet a II. világháborúban német földön elesett katonáknak. Az emlékoszlopnak méltóbb helyet keresve sem találhattak volna. A kis forrás a erdős hegyoldalban a landshutiak számára is történelmi nevezetesség, ők nevezték el Rákó­czy forrásnak. Egy landshuti újság 1976-ban azt írta, hogy a fejedelem kis lovascsapatával, a höchstätti vereség után, ennél a forrásnál pihent meg egy éjszakára és kijátszva az ellenség éberségét, erdei ösvényeken, a „legrövidebb úton” nyargalt Franciaország felé. Egy imádsággal, a Himnusz és a Krasznahorka büszke vára dal eléneklésével adóztunk a feje­delem és kísérői emlékének.

Ezután a Szt. Márton-templomba igyekeztünk, ahol János atya szentmisét mutatott be. Szent Márton - mint tudjuk - Savariaban, a mai Szombathely­en született és toursi püspök lett. Szerénységére jellemző, hogy nem akart püspök lenni, elbújt hívei elől a ludak ól­jában. Azok azonban gá­gogásukkal elárulták búvóhelyét. Közismert életének az az epizódja is, amikor katonatiszt korában a köpenyét megfelezve osztotta meg azt egy koldus­sal. Erre utalt János atya is prédikációjában: a magyar földön szü­letett Szent Márton öröksége minket is kötelez. Tegyük Isten segítségével lelkünket érzékennyé, hogy a szükséget meglássuk és próbáljuk enyhíteni. Ez a plébániatemplom 2001-ben „Basilika minor” rangot kapott. Tornya 106 méteres magasságával a világ legmagasabb tég­lából épült tornya.

A szentmise után az Augustiner vendéglőben ebédeltünk. Itt Wiedra Monika szolgált meglepetéssel. Megcsodálhattuk saját készítésű, művészi kivitelű, Rákóczi Ferencet ábrázoló babáját.

Új erőt gyűjtve, idegenvezetőnkkel városnéző sétára indultunk. A hangula­tos óvárosban meg­tekintettük a városháza dísztermét, ahol a falakon hatalmas, 1862-ből származó fest­ményeken, a híres hercegi esküvő szerep­lői, jelenetei láthatók. Ugyanis Gazdag György herceg egy lengyel király­lányt, Hedwiget (Jadwiga), vette feleségül 1475-ben. Ezt a hatalmas pom­pával megrendezett történelmi eseményt 1903 óta négyévenként, „Lands­huter Hochzeit” névvel bemutatják a landshutiak, és az idegenforgalom fellendülését kiváltva, sok látogatót csalogatnak a városba.

Burg Trausnitzot, mely a magasból tekint le a városra, időhiány miatt csak lentről néz­hettük meg.

Végül rövid kávészünet után, sok élménnyel megrakodva szálltunk be a buszunkba. Útban hazafelé elfogyasztottuk Reiz Mária néni finom süteményeit és vidám magyar nótákat énekelve érkeztünk München­be.

Köszönjük a missziónak ezt a szép és érdekes napot!

Máriássy Zsuzsa

 

Családi Lap

A következőkben a dr. Altenähr Adél tollából nyári számunkban megjelent igen izgalmas cikkből közlünk részleteket. Az eredeti írás számtalan praktikus tanáccsal, könyv- és weboldalajánlóval is ellátja az érintett szülőket, nagyszülőket. Nyári számunkban ezenkívül magyarországi gyermek- és kultu­rális programlehetőségeket mutattunk be.

Szintén megjelent Müncheni Magyar Babaváró címmel terjedelmes külön­számunk is. A széleskörű információkkal, orvosi cikkekkel, személyes be­számolókkal, mama- és babalistákkal a Münchenben élő magyar kismamáknak szeretnénk segítséget nyújtani (www.ungarische-mission.de/bebimami/babavaro.pdf)

Jó olvasást kívánva, üdvözlettel: Dr. Somorai Márta

A dackorszak

Sok szülő fél attól, hogy a szófogadó kisgyermeke egyik napról a másikra megváltozik, s a tagadás és ellenszegülés hatalmába kerül. Pedig a dackorszak megjelenése a gyermek fejlődési folyamatában egy teljesen normális jelenség, hoz­zátartozik és szükséges a személyiség fejlődéséhez. Ebben az időszakban alakul ki a gyerek éntudata, vagyis a saját testéről és belső tulajdonságairól ki­alakult tudás és lassan felismeri saját vágyait, szükségleteit és határait is.

A dackorszak gyermektől függően kb. 1,5 éves korban kezdődik, és kb. 3,5 éves korig tart. A dackorszak a gyermek személyiségétől, temperamentumától és a neveléstől függően különböző erősségű és lefolyású lehet. Ebben a fejlődési szakaszban ráébred a gyermek arra, hogy önálló személyiség, hogy különbség található saját maga és mások között, s hogy önálló akarattal és cselekvési szabad­­sággal rendelkezik. Ezt az akarata érvényesítésével, s az ereje gyakor­lásával próbálja bebizonyítani és gyakorolni. Az „együtt csináljuk”- ból „én akarom egyedül csinálni”, „én is tudom" lesz. Megjelenik az „enyém” kifejezés is, a gyermek elkezdi védeni a saját játékát másoktól. A gyermekben ebben a korszakban számtalan ellentétes érzés uralkodik, melyre igen nehéz megfelelően reagálnia: folyamatosan konfliktushelyzetbe kerül a hatalom és az engedelmes­kedés, az akarat és a bizonytalanság, a szülői szeretet el­vesztésétől való félelem, a kötődés és az anyától való elszakadás között.

Megkülönböztethető egy korai és egy késői dackorszak. A korait a le­válasz­tódás és a felfedezővágy közti konfliktus jellemzi. Vagyis a gyermek küzd a világ fel­fedezésére való törekvés és az egyidejűleg fellépő szeretet s közelség iránti szükséglete között. Ilyenkor a gyermek egyedül akar enni, inni, öltözködni, de szüksége van még a szülő segítségére. „Segíts, hogy egyedül csinálhassam!”.

A késői dackorszakot az akarat és a képesség konfliktusa jellemzi. Ebben a kor­ban a gyermekben óriási feszültségek tombolnak, hiszen állandóan korlátokba ütközik. A gyerek fel szeretné fedezni a világot - határok nélkül. A korlátokat egyrészt a leg­szeretettebb és legfontosabb személyek, a szülők állítják neki, másrészt határt szab a gyermek saját képessége, fejlettsége is. Mindezt nagyon nehéz feldolgoznia egy 2-3 éves gyermeknek, s ez feszültséghez, frusztrációhoz vezet. A feszültség levezetése sokféleképpen történhet, de a leggyakrabban arra irányul, aki a korlátokat állítja, vagyis a szülőre. A frusztráció eredményezhet egyfajta fejlettségbéli visszaesést, azaz regressziót (pl. a szobatiszta gyermek ismét bepisil), de gyakran kiválthat agressziót is. Ha a gyermek nem tud, vagy nem mer a szülő irányába negatív érzéseket, indulatokat kifejezni (pl. túl erős kötődés ill. a szülői szeretet elvesztésétől való félelem esetén vagy agresszív bánásmódnál), agressziója önmaga ellen fordulhat. Így pl. a hajtépés vagy a saját fej falba/földbe ütögetése egy köztes megoldás: a gyermek bántja önmagát, de bántja vele a szülőt is, mert tudja, hogy a szülő érzelmileg reagál rá.

A gyermek a feszültségre sokszor dacos magatartással reagál. A dacos gyermek ellenszegül a felnőtt kívánságának, vagy éppen a kívánság ellenkezőjét teszi. A dac viharos, rövidzárlatos magatartás, mely akaratlanul, ellenállhatatlan erővel tör elő, s nem jelentkezik önmagában, hanem egyfajta válaszreakció. Számtalan megnyilvánulási formája van, a földhözvágódós hisztitől kezdve a széklet visszatartásán át, a fej földbe ütögetéséig vagy a hajtépésig. Meg­mutatkozhat néma dacon át - ilyenkor a gyerek visszahúzódik, nem beszél, nem eszik, - egészen az erős dühkitörésekig. A dühkitörés egy pánikreakciónak fogható fel, mely során a gyerek szenved a saját megközelíthetetlensége miatt. Sajátossága az elutasítás, a környezettel való kontaktus elvesztése – ekkor a gyermek nem lát, nem hall, annyira sír, hogy mást már észre sem vesz. A gyermek ilyenkor nem képes átlátni és kontrolálni a helyzetét, nem érti a világot, mások és saját viselkedését, ki van téve a saját agressziójának. Úgy érzi, hogy a szülői akarat ellene irányul. Magatehetetlennek érzi magát, melytől csak még mérgesebb, még dühösebb lesz. A dühkitörés segít a gyereknek az el­keseredettségét elviselni.

 

junialis

Idei Juniálisunkon a kisgyermekek népes csoportja is szemmel láthatóan jól érezte magát.

 

Dacot válthatnak ki a gyermek kívánsága ellenére történő intézkedések, sérel­mek, a gyermek kívánságának nem teljesítése, nem megszokott reakciók, változások, a gyermek önállóságának, kezdeményező hajlamának, öntudatának sérelme vagy a szabadságának korlátozása. Ezen kívül oka lehet még a figyelem­fel­keltés, függetlenségi törekvés gátlása, frusztráció, féltékenység, biológiai szükséglet hiánya (éhség, szomjúság, fáradtság, álmosság, szeretethiány-, elhanyagoltság érzése), egy igazságtalannak tűnő rendreutasítás vagy a gyermek számára értelmetlennek tűnő tevékenységre késztetés, mint pl. „aludj”, amikor nem is fáradt.

A saját akarattal és az azzal összefüggő agresszív érzésekkel és konfliktus­helyzetekkel való első tapasztalatok fontos, az életet meghatározó pillanatai a személyiségfejlődésnek. A gyermeket meg kell tanítani arra, hogy mit szabad, s mit nem, szüksége van korlátokra, szabályokra, meg kell tanulnia, hogy kíván­ságai, vágyai sokszor csak késleltetve teljesülhetnek, de mindezek megtanulása könnyebb egy jó szülő-gyermek kapcsolatban, ahol a dacot és esetleges haragot fel tudja oldani a kölcsönös bizalom, szeretet s egymás elfogadása. A gyermek számára sokkal elviselhetőbb, ha a szüleit néha mérgesnek látja, és a szülő az érzelmeit megosztja a gyermekkel, mintha a szülő a gyermekét a tőle való elfordulással bünteti, vagy fenyegetéssel, elfojtott indulattal reagál. Nyugodtan kérjünk bocsánatot a gyermekünktől egy esetleges túlreagálásunk miatt, mert ezáltal láthatja, hogy mi felnőttek sem vagyunk mindig urai tetteinknek.

Dr. Altenähr Adél

 

Képes

 

Első szentáldozáshoz járult 2010. május 16-án: Diekötter Krisztina, Erli Emese,

Kraus Laura, Kurucz Ágnes, Mekker Júlia és Nezezon Klára 

Elsoaldozas-2010-173

 

Gyémántmise a Damenstift-templomban

Június 20-án ünnepelte dr. Frank Miklós prelátus pappá szentelése 60. évfordulóját

frank-atya-b

krónika

ramsay-e-1

Ramsay Erzsébet sok éven át volt társszervezője missziónk Szeniorok Klubjának. 

Egészségi okok miatt lemond e tisztségéről, de tagnak továbbra is megmarad.

 

komámasszonyok-kapisztrán

rechnitz

Komámasszonyaink nagyon gazdag évadot mondhatnak magukénak.

Képünkön június 20-i fellépésüket látjuk a müncheni Kapisztrán Szent János plébánián

Dr. Hildegard Rechnitz adószakértői és könyvelői tapasztalattal rendel­kező bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadást tart missziónkon

 

Merka János – a Máltai Lovagrend káplánja

 

máltai-káplánMinden család számára nagy öröm, ha új tagokkal gyarapszik. Ilyen örömben volt része 2010. június 24-én, Keresztelő Szent János ünnepén, a Máltai Lovagrend magyar ágának, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének. A budavári Koronázó Főtemplomban (Mátyás templom) az esti szentmisén a Szövetség elnöke, O¢sváth György 10 új tagot tudott felvenni a Máltai rendtagok családjába, köztük, mint rendi „káplánt” Merka János atyát, a müncheni magyarok plébánosát.

 

Ez nem mindennapi esemény a közel ezer esztendeje létező és tevékeny „Jeruzsálemi és Máltai Szent János szerzetes lovagrend” számára, amelynek célja változatlaunl a „hit védelme és a szegények és betegek támogatása”. E cél érdekében a Rend világszerte élő 12 ezer tagja, köztük 200 magyar, a rendi felvételkor elkötelezte magát. A Rend, létrejötte óta, megmaradt magjában szerzetesrendnek, akkor is, ha a fogadalmas lovagok száma ma alig éri el a százat. Valamennyi rendtag, lehetőségeihez képest, aktív szeretetszolgálatot végez, férfiak és nők egyaránt, ami feltételezi az időbeli és anyagi áldozatkészséget.

 

És mit csinál a rendi „káplán”? – Mindenekelőtt ugyanazt, mint a többi rendtag, emellett azonban reá hárul a rendtagok lelkipásztori ellátása, lelki, világnézeti képzése, lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése. Merka atya számára ez – legalábbis egyelőre – nem jelent külön megterhelést, tekintve, hogy a müncheni magyar máltaiak amúgy is plébánosi hatáskörébe tartoznak. Ellenekzőleg: megkönnyíthetik munkáját, amennyiben egy-egy feladatot reájuk bízhat. Egyik máltai alapelv: bekapcsolódni a helyi közösség életébe. Az együttműködés a lovagrend protestáns ágával, a Johannita lovagokkal, szintén nem jelent számára megterhelést, hiszen az ökumenikus testvéri összefogás már eddig is zavartalanul működött.

 

Szívből kívánunk hát János atyának sok örömet, lelki gazdagodást és természetesen Isten bőséges áldását.

Dr. Frank Miklós

 

Erdingi filiánk internet címe: www.erdingi-magyarok.de

 

Cserkészélet Münchenben

 

Idén is nagyon izgalmas volt a müncheni magyar cserkészcsapa­tok élete. Már januárban furcsa alak látogatta meg a cserkész­csapatunkat, T5-nek nevezte magát, és arra kért, hogy menjünk el a Külföldi Magyar Cserkészszövetség öt kerületébe, és szerez­zünk meg valami nagyon fontos, titkos tárgyakat... El is mentünk az USA-ba, Argentínába, Ausztráliába, Svédországba és Kanadába, és csak a pünkösdi csapattáborunkban, Eger mellett derült ki, hogy a jövőből érkezett hozzánk T5, és ezekkel a tárgyakkal időt tudunk utazni! El is kellett utaznunk 100 évvel ezelőttre, 1910-be, amikor megalakult Magyarországon a cserkészet, hogy megmentsük a megalakulását a jövőből jövő gonosz kőbányásoktól. Ezzel kapcsolatban olvassátok el Kristmann Tibi tábori beszámolóját!

 

A pünkösdi tábor

cserkészcsapat

Végre eljött a nap, amikor elindultunk a pünkösdi táborba. A szokásos bepakolás után elindult a busz Magyarország felé. Egy rövid rendőrségi ellenőrzés kivételével komplikáció nélkül megérkezett a busz Fel­németibe, egy Eger melletti kis faluba. Ott 4-5 magyarországi cserkész várt bennün­ket és végig velünk maradtak. Sátorépítés és vacsora után mindenki örült az esti ta­karodónak.

Első Nap: A finom reggeli után tovább építettük a területünket. Két tábori kaput, egy lány- és fiúmosdót, és a legszebb zuhanyozót, amit eddigi cserkészéletemben láttam. Az esti tábortűz az eső miatt nagyon rövid volt.

Második Nap: Az egész csapatot kettéosztottuk Alma és Körte csoportra, és egész délelőtt METÁZTUNK. Fáradtságos meccs után az Almák nyertek. Fölfrissülni a kb. 40-50 méterre lévő patakhoz men­tünk. A frissülés nagyon jól sikerült, mert a víz jéghideg volt. Délután a forgószínpad és a ro­hampálya állt a programban.

Harmadik Nap: Ezen a napon végre eljutottunk Egerbe. Néhány órás séta alatt megnéztük a város régi épületeit és feljutottunk az egri várba. Hatalmas volt! Szinte megelevenedtek az Egri Csillagokból ismert képek, hogyan védték a vár katonái, asszonyai, gyermekei a várat a törökök ellen. Fárasztó, de érdekes nap után egy nagyon izgalmas este következett. A nagycserkészek nyersen kapták meg a vacsorájukat és azt az erdőben maguknak kellet mindenféle eszköz és segítség nélkül megsütniük. Természetesen örsönként kellet egy tűz, és mindenki magának készítette el az ennivalót. Mi a csajka tetején sütöttük meg a pulykahúst, hozzá sült alma és kürtős kalács volt.

Negyedik Nap: Minden tábor legizgalmasabb része a portya. Hétkor ébresztő volt. Reggeli és zászlófelvonás után elindultunk a kb. 40 km-es útra. Mint minden portyán, itt is voltak kalandok. Az első állomásnál az uzsonnánk esett az örsvezetőnk fejére. Szerencsénkre neki nem történt semmi baja, a kaját pedig össze tudtuk szedni. Néhány perces vándorlás után az egyik örsi tagnak levált a cipőtalpa. A nap további részét megúsztuk különösebb kaland nélkül. Az est fénypontja a csepp­kőbarlangban való alvás volt.

Ötödik Nap: Reggeli közben el­gondolkodtam, hogy hogyan tudtak ilyen helyen megélni őseink. A visszaút elég rövid volt és mindenki alig várta, hogy megérkezzünk az egri termálfürdőbe, és végre lemoshassuk az út porát. A természet is úgy gondolta, hogy nem árt egy kis zuhanyzás, és így jól eláztatta a füvön lévő ruháinkat. A visszaútnál már sütött a nap.

Hatodik Nap: A nap fő eseménye a kiscserkészek próbája és avatása volt. Így három macis nyakkendős, egy kék nyakkendős, 2 zöld háromszöges és 12 zöldnyakkendős avatása következett. Sajnos el­érkezett a táborbontás ideje is.

Hetedik Nap: Fájó szívvel fejeztük be a táborbontást, pakoltuk a cuccunkat a buszba és tíz órakor indultunk vissza Münchenbe. Este 23 órakor körül érkeztünk meg, de még a tábori dolgokat el kellett pakolni a misszión.

Számomra ez volt az egyik legjobban sikerült tábor, mert szép volt a környezet, jó volt az idő és még jobb volt a BANDA!!!

Kristmann Tibi

 

A pünkösdi tábor nagy élmény volt, de ez még nem minden! Alig értünk vissza, máris lázasan készülődünk a nyári Jubileumi táborra, amivel Kastl-ban fogjuk nagy keretben megünnepelni a Magyar Cserkészet 100 éves meg­alakulását. Több mint 200 vendéget várunk a vendégnapokra, augusztus 8-10-ig.

És ez még mindig nem minden! Öt fiatal cserkész (12 és 16 év közötti) fejébe vette, hogy elutazik (és ez alkalomból igazán) a januári jubileumi táborba, Brazíliába! Ketten már 500 dolláros támogatást is nyertek a szövetségtől, a többinek meg nagy pénz­gyűjtő akciókba kezdtünk, hogy összeszedjük a repülőjegy felét.

Szóval, folyik a cserkészélet Münchenben!

Ha érdeklődtök a munkánk iránt, nézzétek meg a honlapunkat:

www.cserkesz.de.vu.

A táborról pedig az egri városi televízió számolt be, érdemes megnézni! http://tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=1226

Szerettettel és cserkészüdvözlettel!

 

Győry Katalin, cserkésztiszt, csapatparancsnok

 

A Hétvégi Magyar Iskola csoportjai

 

 


12.00-13.00-ig

Tücskök – magyar néptánccsoport

Tobak Edit, tel.: 0157/768 10 928

Szín- és bábjátszó csoport

Vezető: Fejér István, tel.: (089) 900 19 817

 

13.00-15.30-ig csoportonkénti tanítás

Szivárvány csoport (óvodások)

Vezetők: Kristmann Júlia, tel.: (089) 157 11 83

Varga Adél, tel.: 01577616 67 028

Vastag Erzsébet, tel.: (089) 470 22 17

Betűző csoport

Vezető: Józsáné Oláh Lenke,

tel.: (089) 939 50 600

 

 

Olvasó-író csoport I.

Vezetők: Font Ildikó, tel.: 0170/124 78 06

Kalló-Lengyel Katalin, tel.: (08092) 49 69

 

Olvasó-író csoport II.

Vezetők: Márkus Gabriella, tel.: 0173/716 36 70

Heinrich Edit, tel.: 96 19 46 19

 

Olvasó-helyesíró csoport

Vezető:

Vizy Zsuzsanna, tel.: (08161) 23 28 90

 

Irodalom-történelem csoport

Vezető:

Meyle Éva, tel.: (089) 723 01 844

 

15.30-18.00-ig cserkészfoglalkozás

Csapatparancsnokok

Győry István, csp, tel: (089) 121 62 552

Maitz Eszter, csp. helyettes, tel: (08233) 210 612

 

Kirándulás és körút autóbuszzal

a München – London - Rotterdam – Maastricht – München útvonalon

2010. október 10–től 16-ig

Az utazási díj be nem fizetett részét (440,- €) szeptember 1-ig

az általunk megadott kontóra szíveskedjenek átutalni.

Információs délutánt tartunk vasárnap, szeptember 19-én 16.00 órától.

Dr. Fejér Rita

felesketett magyar nyelvű fordító és tolmács

bejegyezve: Landgericht München I

·         anyakönyvi kivonatok

·         bírósági ítéletek

·         szerződések

·         egyéb okiratok

német és magyar hatóságok által elfogadott hiteles fordítása német, illetve magyar nyelvre

·         szinkrontolmácsolás német és magyar nyelven

                             hunlingua – Sprachservice Dr. Rita Fejér

                             Veilchenweg 2, D-85551 Heimstetten b. München

                             Tel: +49 (0)89 904 32 80, Fax: +49 (0)89 903 54 55

                             Mobil: +49 (0)170 904 32 80

                             Email: sprachservice@hunlingua.de, Web: www.hunlingua.de

 

 
Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

2010. március 1-től június 30-ig

Amrein Elisabeth 30,00; Bács Zsuzsanna 10,00; Baumgartner Anton 25,00; Bechtolsheim Georg v. Frhr. 25,00; Bence v. Gyöngyvér 10,00; Bittera Jenő 20,00; Cirsovius Ilona 20,00; Dinnyés Enikő 25,00; Ertl-Moliere Livia 10,00; Fáskerty Gábor 30,00; Filesch Susanna 20,00; Fleckenstein Georg 10,00; Geyr v. Géza 20,00; Glatz Gustav 15,00; Graefin z. Toerring Maria 50,00; Greppmayr Günther 50,00; Harsay György 20,00; Hasreiter Elisabeth 20,00; Hausner Margit 100,00; Hellmeier Katharina 50,00; Horváth Péter 50,00; Hubert Katalin 10,00; Ihsen Klara 20,00; Kaiser József 10,00; Kichler Ilona 10,00; Koncz Zoltán Dipl.-Ing. 30,00; Kornis Franziska 25,00; Kukola Terézia 20,00; Kund Johann 25,00; Kutasi Terézia 15,00; Lajosi Fritz dr. 10,00; Leitner Ernst dr. 20,00; Lorenz Ildikó 150,00; Madl Cecilia 40,00; Makrai Josef 25,00; Máriássy Zsuzsa 10,00; Mészáros József 20,00; Moosbauer Maria 20,00; Porazik Tibor 30,00; Pusz Johann dr. 10,00; Ramsay Győző 10,00; Rauser Maria 20,00; Rein Barbara 10,00; Reiz Mária 10,00; Ritzer Judith 100,00; Rózsáné Sipeki Éva 30,00; Sallay Adrienn 20,00; Schendziol Éva 10,00; Schmidt Anna 20,00; Schmidt Maria 15,00; Schmidt Ulrich 50,00; Schüller Georg dr. 20,00; Spitz Ida 30,00; Stadelhofer Ilona 10,00; Stoll Mária 15,00; Szabó Zsolt 35,00; Targonski Jolán 20,00; Toth Peter 15,00; Tőzsér Julianna 15,00; Vajkoczy Judit 10,00; Wetzstein Barbara 20,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin

 

 

E-mail címünk: info@ungarische-mission.de

Internet címünk: www.ungarische-mission.de

 

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

 

Ssz.

Név, szakosodás

Cím

Telefon

     1.    

Dr. Börzsönyi Antal

szülész, nőgyógyász

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

     2.    

Dr. Börzsönyi Gizella

gyermekorvos

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

     3.    

Dr. Csiky-Strauss Margit

fogorvos

Rheinstr. 30,

80803 München

089-36 55 21

     4.    

Dr. Domann Gabriel

fogorvos

Oberföhringer Str. 169,

81925 München

089-957 84 10

     5.    

Dr. Erdey Melinda

fogorvos

Heiglhofstr. 28a,

81377 München

089-719 29 06

     6.    

Dr. Heller Julius

fogorvos

Zaubzerstr. 13,

81677 München

089-47 80 27

     7.    

Dr. Hury-Bencze Antónia

fogorvos

Berliner Str. 18,

85221 Dachau

08131-14 289

     8.    

Dr. Kisgyörgy Zoltán

mozgásszervi megbetegedések,

rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,

80333 München

089-29 34 66

     9.    

Dr. Lamper József

mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

akupunktúra, chiroterápia

Wettersteinplatz 2,

81457 München

089-620 30 462

  10.    

Dr. Leitner Andreas

fogorvos

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-431 31 44

  11.    

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna

bőrgyógyász

Viebigplatz 4,

80686 München

089-57 33 56

  12.    

Dr. Lintner-Remmele Judit

pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,

80737 München

089-123 69 10

  13.    

Dr. Neppel Zoltán

nőgyógyász

Marienplatz 1,

80331 München

089-220 464

  14.    

Dr. Rab Enikő

általános orvos

Stemplingeranger 10/I,

81737 München

089-637 71 16

  15.    

Dr. Schmidmer Katalin

fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,

80802 München

089-35 47 47 10

  16.    

Dr. Siményi László

szemorvos

 Münchner Str. 42,

82008 Unterhaching

089-61 82 74

  17.    

Dr. Somorai Márta

gyermekorvos

Romanstr. 64,

80639 München

089-176 004

cs, p

  18.    

Dr. Staroscik Péter 

fogorvos

Bauerstr. 37,

80798 München

089-271 41 72

  19.    

Dr. óvári Szeőke Csongor

általános orvos  (LMU oktató rendelő)

Ungererstr. 161,

80805 München

089-36 29 93

  20.    

Dr. Tömöri Kinga

fogorvos

Leonrodstr. 27,

80636 München

089-12 94 179

  21.    

Dr. Venczel József

általános orvos

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

 

Időpontok–Találkozók–Rendezvények

2010. szeptember – 2011. július

 

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

szept. 18., (24–26. cserkész AKI); okt. 9., 23.; nov. 13., 27.; dec. 11., 18.

2011. jan. 15., 29.; febr. 12., 19.; márc. 19., 26.; ápr. 9.; máj. 7., 21.; jún. 4.; júl. 2., 16.

általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 12.00–13.00-ig magyar néptánc,

13.00–15.30-ig csoportonkénti tanítás; 15.30–18.00-ig cserkészfoglalkozás; szervező – Hart István

Gyermekmisék:

szept. 19. (Veni Sancte a Damenstift-templomban); okt. 3.; nov. 7.; dec. 12.;

2011. jan. 16.; febr. 20.; márc. 20.; ápr. 17.; máj. 15.; jún. 5.; júl. 17. (Te Deum a Damenstift-templomban);

vasárnap, 16.30-kor missziónk házi kápolnájában

Ifjúsági misék:

szept. 19. (V. S.), okt. 17., nov. 21., dec. 19.;

2011. jan. 16., febr. 20., márc. 20., ápr. 10., máj. 15., jún. 5., júl. 17. (Te Deum)

vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

Ifjúsági találkozók: szept. 24., okt. 15., nov. 12., dec. 10.;

2011. jan. 14., márc. 18., ápr. 15., máj. 13., jún. 10., júl. 9. (kirándulás)

pénteken 18.30–21.00-ig; Szervező, vezető – Hart István

DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Szervező – Hart István, Vezetők – Bokor Iván és Geng Ildikó

Ifjúsági lelki hétvége: 2011. március 25-27.

Szervező – Hart István

 

Bibliakör: szept. 30., okt. 28., nov. 25., dec. 16.;

2011. jan. 27., febr. 24., márc. 17., ápr. 14., máj. 19., jún. 30., júl. 21.

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános

Imakör: a hó 1. és 3. pénteken 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon

Szervező – Mekker Árpád; Karvezető és orgonista –

Szeniorok Klubja: szept. 23., okt. 21., nov. 11., dec. 9.;

2011. jan. 20., febr. 17., márc. 3., ápr. 7., máj. 12., jún. 7.(kirándulás), júl. 14.

csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

Szervező, vezető – Wiedra Mónika

Családok fóruma: szept. 24., okt. 29., nov. 26., dec. 17.;

2011. jan. 28., febr. 25., márc. 25., ápr. 15., máj. 27., jún. 10., júl. 22.

pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit

Elsőáldozás: 2011. május 29.; Bérmálás: 2011. július 17.

Szervező, felkészítő – Hart István

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés: azonnal, legkésőbb december 19-ig.

Adventi lelkinap: december 5.; Nagyböjti lelkinap: 2011. április 3.

vasárnap 14.00-tól 18.00-ig missziónk nagytermében

Nemzetek miséje a dómban: szeptember 26-án 18. 00 órakor

 

Bébi-Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Szervező – Hart István; Vezető – Dr. Somorai Márta

Katakomba Klub: szept. 18., okt. 23., nov. 20., dec. 4.;

2010. jan. 22., febr. 26., márc. 19., ápr. 9., máj. 14., jún. 26., júl. 16.(kirándulás)

szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Mekker Árpád

Hölgykoszorú: szept. 25., okt. 23., nov. 20., dec. 11.;

2010. jan. 29., febr. 26., márc. 26., ápr. 9., máj. 21., jún. 26., júl. 16.(kirándulás)

Szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Schlenker Erzsébet

Rózsafüzér Társulat közgyűlése: október 3.

Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános

Ökumenikus istentisztelet: november 17.; 2011. március 24.

19.00-tól 20.00-ig, utána agapé 21.00-ig; Szervező: Merka János plb.

Beteglátogatás:

a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.

KMÉM: előzetes értesítés szerint

pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt

Nemzeti ünnep, egyházi megemlékezés: október 24.; 2011. március 20.

Cecília ünnepség: november 28.

Szüreti bál: november 20.

Farsangi bál: 2011. február 26.

Juniális: 2011. június 26.

vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Szervezők – Merka János plb., missziónk munkatársai

Karácsonyi ünnepség: december 19.

Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Mekker Árpád

Angol nyelvtanfolyam: hétfőn 18.00-tól 19.30-ig; Vezető – Sárkány Nikolett

Komputer tanfolyam: kedden és csütörtökön 18.30-tól 21.00-ig; Vezető – Rogge-Solti László

Színkör: HMI szombaton 11.30-tól 13.00-ig; Vezető – Fejér István

Regös kezdő néptánc tanfolyam: kedden 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Regös-néptánc: szerdán 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.30-tól 21.00-ig; Táncoktató – Pintér-Brender Gitta

Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Tóth Péter

Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter; Szervező – Varga Katalin

Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András

Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 15.30–18.00-ig a Grundschule am Grünen Markt-ban

Erdingi családok lelki hétvégéje: 2010. szeptember 17–19. – Hausham, Berghof

Londoni utazás és körút: 2010. október 10-től 17-ig

 
M E G H Í V Ó

A Hétvégi Magyar Iskola, a két cserkészcsapat,

Patrona Hungariae Énekkarunk, valamint a Regös- és Komámasszonyok-néptánccsoportok közreműködésével

 

2010. december 19-én 16.00 órától

karácsonyi ünnepség

 

a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében,

81669 München, Sieboldstr. 11, a Rosenheimer Platz közelében.

Az ünnepség előtt 15.00–16.00-ig jótékonysági sütemény­vásár cserkészcsapataink javára. Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

H i v a t a l o s  ó r á k:

hétfőtől péntekig 9.00-tól 16.00-ig

 

Merka János plébános

legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

 

S z e n t m i s é k:

Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

Damenstiftstraße 1., 80331 München


Rosenheimban,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

Innstraße 4., 83022 Rosenheim

Erdingben,

havonta, előzetes értesítés szerint

16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

Landshuter Str. 8., 85435 Erding


 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők: Dr. Altenähr Adél, Dr. Frank Miklós, Győry Katalin, Hart István, Kristmann Tibor, Máriássy Zsuzsa, Mekker Árpád, Dr. Somorai Márta,

Varga Katalin, Vizy Zsuzsanna

Megjelent 6000 példányban. Következő számunkat húsvét előtt postázzuk.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

E-mail: info@ungarische-mission.de; Web: http://www.ungarische-mission.de

Készült: IRIS Buch- und Offsetdruck Karl Singer e. K. Zugspitzstr. 14, 81541 München