Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2008.

március

11.

ÉRTESÍTŐ

25.

évfolyam

5.  (870.) szám

T A R T A L O M

Reinhard Marx az új müncheni érsek

Reinhard Marx érsek hivatalba iktatásakor mondott beszédéből

Nagyheti szertartások - Húsvéti magyar szentmisék

Közösségi szolgálat és magyarságunk megélése a misszión

J U N I Á L I S  2 0 0 8

Együtt a "Nagy család"

Adományok ÉRTESÍTŐnk postázási költségeire

Az Úr születésére várva

Pillanatképek missziónk életéből

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

Ismerjük meg ministránsainkat (V.)

Zarándokút a Szentföldre és a Sínai-félszigetre

Karácsonyi ünnepség

Karitász-logisztika Indiában

Időpontok-Találkozók-Rendezvények

Hivatalos órák

Impresszum

Erzbischöfliches Ordinariat, Pressestelle, Foto: Thomas Klinger

Reinhard Marx az új müncheni érsek

XVI. Benedek pápa 2007. november 30-án nevezte ki Reinhard Marx trieri püspököt München érsekévé, aki 2008. február 2-án vette át az egyházmegye irányítását a 80 éves Friedrich Wetter bíborostól.

Reinhard Marx 1953-ban született, 1979-ben szentelték pappá. 1996-tól a paderborni teológiai karon keresztény társadalomtudományt oktat. 2001-től Trier püspöke, a Német Püspöki Konferencia társadalmi bizottságának szakértője, konzervatív, párbeszédre kész és médiabarát főpásztor.

K e g y e l e m t e l j e s  h ú s v é t i  ü n n e p e k e t !

G e s e g n e t e s  u n d  f r o h e s  O s t e r f e s t !

Reinhard Marx érsek hivatalba iktatásakor

mondott beszédéből:

„… Egy püspök hivatalba iktatása kétségtelenül nagy ünnep. De ennek a napnak az ünnepélyessége, a liturgia fénye, sőt, maga a püspök személye is csak eszköz. Az egyház maga is jel és segédeszköz, hogy az emberek Istent kereshessék és megtalálhassák. Ennek a napnak nem az új püspök az üzenete, ő csak tanúja az üzenetnek, az örömhírnek, Isten evangéliumának, mely a Názáreti Jézus életében és működésében nyilvánult meg. Mindeneknek őt, a titokzatos, de emberszerető Istent kell szolgálnia. Minden tettünkkel az ő útját kell készítenünk hozzánk, és önmagunkat képesítenünk, hogy vele találkozhassunk.

Emberi eszközökkel, de még kifinomult vallási praktikákkal, áldozatokkal, mágikus, ezoterikus rítusokkal sem képes az ember Istent elérni, hozzá az utat megtalálni. Különben Isten nem lenne Isten. Csak ő maga, a felfoghatatlan és láthatatlan Isten teheti magát számunkra felfoghatóvá és láthatóvá. De Isten, mivel szabadságunkat tiszteli, nem kényszerítheti ránk magát, hanem egy más utat kell járnia. Pontosan ez a karácsony!

Jézus Krisztusban ütött számunkra a döntés órája: igen vagy nem! Fellépése, igehirdetése, halála és feltámadása a döntés órája, Isten ösztökélő meghívása számunkra a hitre. A keresztény élet és hit profilja, a különbség lesz nyilvánvaló: maga Jézus Krisztus személye. Ő az Isten Fia, benne látjuk meg Isten arcát. Ő az Út, az Igazság és az Élet! Benne Isten végre érthető, megszólítható lesz, mert ő maga szól hozzánk, láttatja magát, és mindannyiunkra személyesen tekint.

Pontosan ezt ünnepeljük minden szentmisében, és ez a legfontosabb feladata a püspöknek: Őrá mutatni, aki közöttünk jelen van, kezünkbe és szívünkbe helyezi magát, ahol igazi változást, új, múlhatatlan életet tesz lehetővé. Bármilyen nagyszerű is liturgiánk fénye, a középpontban egy kis darab kenyér áll, melyben Isten mindenét adja, amije van, a saját Fiát. Többet nem ajándékozhat nekünk, benne azonban mindent megad. Erről kell a püspöknek minden lehetőségével, képességével tanúságot tennie; a püspökök személyükben és jellemükben bár különböznek, de a küldetésük ugyanaz: Krisztust hirdetni, a mi életünket!

Testvérek! Tudom, hogy ez egy nagy, erőt meghaladó feladat egy ember számára. Bizonyára nem is fogok tudni minden elvárásnak megfelelni. De biztatólag hat, hogy egy püspök nincs egyedül, feladatunkat Isten népének közösségében teljesítjük, és mi vagyunk a tanúi annak, aki körünkben cselekszik, és jelen van. Őróla van szó, Ő áll a középpontban, Ő az üzenet, az Örömhír, akiről közösen akarunk tanúskodni…”

Nagyheti szertartások

Húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

Március 16., Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,

barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.

Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.

*

Március 20., Nagycsütörtök,

19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise

az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*

Március 21., Nagypéntek,

10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja

a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz)

15.00–16.00 nagypénteki szertartás

a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,

keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

*

Március 22., Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,

 tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés. Mise végén ételszentelés.

*

Március 23., Húsvétvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Március 24., Húsvéthétfő,

10.30–11.30 ünnepélyes szentmise

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

Közösségszolgálat
és
magyarságunk megélése missziónkon

Elég egy pillantást vetni az ÉRTESÍTŐ  akármelyik számára, azonnal látszik, hogy itt a szentmisék közös ünneplése mellett a hét minden napján pezseg a közösségi élet.

Missziónkon sokrétű tevé­kenység folyik kb. 25 ki­sebb-nagyobb csoportban, fel­ölel­ve az 1–100 éves kor­­osztályt, teret adva a közös és tar­tal­mas hit-, lelki- és szellemi életnek, tanulás­nak, testet-lelket építő sza­bad­idős tevékenységeknek.

Nemcsak sok csoport van, de sokan is (több százan) járnak ezekbe a csoportok­ba, kicsit « haza », feltöltődni a Misszióra. A közös lelkület (imád­ságos, énekes, családot, gyereket szerető, táncos, tanulni, elmélkedni vágyó...), a közös érdeklődés hozza össze a tagokat, aztán idővel egymást segítő, támogató, baráti közösség alakul és működik egy-egy fáradhatatlan, sokszor  lánglelkű csoportvezető körül. 

Kereszténységünk közösségben való megélésén túl fontos színterei ezek az összejövetelek magyarságunk megélésének is. Az anyanyelv használata mellett magyar kultúránk ápolása, továbbörökítése is ezekben a csoportokban folyik.

A szép és kellemes dol­gokhoz hamar hozzá lehet szokni, nem sokat gondol­kodunk rajta, honnan is vannak, kiknek is kö­szönhetjük.

A szentmiséken lelkünket emeli a kórusmuzsika, szelídíti szívünket, gyö­nyörködteti szemünket a sok szép ministránsgyerek és fiatal. Jó elmenni néha együtt kirándulni, az ünnepségek után rég nem kóstolt ételek, sütemények ízét újra szánkban érezni. A klubokban együtt lenni. Milyen jó, hogy a gyere­keinknek is van lehetőségük a többi magyar gyerekkel együtt cserkészkedni, a hétvégi iskolában magyar kultúránkat meg­ismerni, meg­szeretni, magyar gyö­kerekre lelni.

Bár szorgalmasan és hivatástudattal dolgoznak, ennyi csoportot a Misszió négy állandó munkatársa nem tudna működtetni „külső” segítők nélkül. A csopor­tokat többnyire önkéntesek vezetik, bevonva további segítőket, és ők mindannyian nemcsak szakértelmüket hozzák, hanem lelkesedésüket és szabadidejüket is adják a munkához. Hetente, kéthetente, havonta sok órát. Ritkán gondolunk bele, mennyi áldozat, hány vasárnap kora reggeli felkelés, késői lefekvés, mennyi fejtörés, szervezés, telefonálás, hány kilométer utazás van az események mögött.


Milyen világtól elru­gasz­kodott dolog ez, önként, térítés nélkül dolgozni máso­kért? Hiszen „a világ a profitról szól”, hallottuk, olvastuk nemrég a magyar médiában.

Vagy mégsem? Miről is van itt szó? Másfajta profitokról!

Apró áldozatok tégláiból összeáll valami, „a közös­ség háza”, amelyet a szeretet melegít, amelyben szórvány magyarként is otthon érezzük magunkat keresztény testvériségben.

Egy közösségért dolgozni, az egy gyönyörű adok, de még többet kapok együtt­munkálkodás, amelynek felemelő érzését mindenkinek ajánlom kipróbálásra, akinek kedve, ereje, ideje van.

De vigyázat, mert egyeseknél tartós függőséget okoz!

 

Itt jegyezném meg, hogy az énekkar még mindig erősítést keres!!

Vizy Zsuzsanna, HMI

2008. június 29-én, vasárnap 13.00–21.30-ig

egyházközségi J U N I Á L I S T rendezünk

Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatt,

a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon

vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni, szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni.

Hozzávaló kapható a helyszínen Tamás Juditnál és Juhos Józsefnél Hungaria Gulasch-Express:

München, Sonnenstr.25., tel.: 089 - 54 50 60 70

Együtt a „Nagy család”

Ahogy azon a péntek reggelen ébredés után kinéztem az ablakon, és csak szürke égboltot és a nehéz felhőkből aláhulló esőt láttam, nem sok jót gondoltam a családi fórumos hétvége időjárásáról. De ahogy a nap telt, úgy lett egyre világosabb, kiderült az ég, elállt az eső.

Az autópályán jó nagy dugó volt, így lassan haladtunk, s lám mire jó a dugó, mire megérkeztünk Prien am Chiemsee-be már el is múlt a rossz idő. Továbbhaladva Rimsting-be könnyen megtaláltuk a házat, bár mi tavalyról még nem ismertük az utat.

A frissen elfoglalt szobánkból gyönyörű kilátás nyílt a Chiemsee-re, s a lemenő Napra. Nyaraláskor az embertől felárat kérnek, ha tengerre néző szobát rendel. Itt a tóra néző sem volt feláras.

Vacsorára finom grillhúst készítettünk, és poharazgatás mellett felidéztük a nyári emlékeket. Szombat délelőtt beszélgettünk az egészséges életmódról, no meg a társaság átlagéletkorát tekintve egyáltalán nem meglepő témáról: hogy hogyan is kell „jól” öregedni…

Remek ebéd után ki-ki kedve szerint választhatott, hogy inkább átmegy a szomszédos gyógyvizéről híres Bad Endorf-ba úszni, fürödni, napozni, vagy inkább elkirándul a 700 méter magas Ratzinger Höhe-hez. Öten az utóbbit válasz­tottuk, s a természet a tóra, és a bajor, valamint tiroli hegyekre nyíló csodás kilátással jutalmazott minket döntésünkért.

Szombat este meghitt mise volt a lelkigyakorlatos ház kápolnájában hálát adtunk Istennek a sok kellemes estéért és gondűző beszélgetésért. A mise után viszont pásztor nélkül maradt a nyáj, János atyának vissza kellett jönnie Münchenbe. Mi még egy bő fél nappal megtoldottuk a pihenést: vasárnap délelőtt a tóhoz ruccantunk le, aztán ebéd után mi is szép emlékekkel gazdagodva, jó hangulatban hazatértünk.

Jánosi Margit

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

2007. július 1. –  2008. január 31.

ArtnerKálmán 20,00; Baranyai Katharina 50,00; Becker Márta 10,00; Daczó Emmerich 10,00; Dujnovic Josef 10,00; Fáskerty Gábor 20,00; Fejér István 50,00; Fesztini Mária 10,00; Frego Maria Chiara 250,00; Gebefügi Mária 25,00; Gregorowits Magdolna 10,00; Grexa Mihály 10,00; Haut József 10,00; Horka Guido dr. 20,00; Jugovits Katalin 10,00; Kornis Franziska 20,00; Kraft Csilla 10,00; Lintner-Remmele Judith dr. 20,00; Nadjpal Erzsébet 50,00; Panzer Maria 15,00; N.N. 50,00; Prettenhoffer Zoltán 20,00; Rein Barbara 20,00; Sipeki Éva 20,00; Sallay Adrienn 15,00; Schmidt Ulrich 50,00; Schönberger Andreas 50,00; Sebestyén Zsuzsanna 15,00; Soos Paul 25,00; Staele Walter 50,00; Steinbach Miklós 15,00; Szelényi Gábor 20,00; Várhelyi Catherina 20,00; Vetterling Judit 10,00; Waldmann Nándor 30,00; Zappe Edit 10,00; Zsók Ottó 25,00.

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat. 

Varga Katalin

Dr. Fejér Rita

felesketett magyar nyelvű fordító és tolmács

bejegyezve: Landgericht München I

·         anyakönyvi kivonatok

·         bírósági ítéletek

·         szerződések

·         és egyéb okiratok

német és magyar hatóságok által elfogadott hiteles fordítása német, illetve magyar nyelvre

·         szinkrontolmácsolás német és magyar nyelven

 

                      hunlingua – Sprachservice Dr. Rita Fejér

                             Veilchenweg 2, D-85551 Heimstetten b. München

                             Tel: +49 (0)89 904 32 80, Fax: +49 (0)89 903 54 55

                             Mobil: +49 (0)170 904 32 80

                             Email: sprachservice@hunlingua.de, Web: www.hunlingua.de


Az Úr születésére várva

Az adventi időszak évről-évre visszatérő kedves rendezvénye a szállást keres a Szent Család. Gyermeki kíváncsisággal vártuk a sorsolást, hogy az idei év kikkel hoz össze bennünket. Gyakorlatból említhetem meg, hogy az elmúlt évek alatt sok kedves ismerősre tettünk szert ebben a szervezési formában. A templomban csak arcról ismerős társaink egy kellemes, együtt töltött délután után barátokká váltak.

2007. december 8-án a sorsolás alapján Nagy Mária vállalta a háziasszony nem könnyű szerepét. Lakásában karácsonyi hangulat várta a meghívottakat.

Illatozó tea, kávé, finom sütemények tették kellemessé a vendégvárást és a beszélgetés kezdetét. Mire mindenki megérkezett (Felber Éva, Jánosi, Kucsera házaspár, Ruttner Piroska, Solti Kati) régi ismerősként köszöntöttük egymást. A kinti sötétedés, az együttlét kellemes hangulata megindította a szíveket. Amikor felhangzott a beköszöntő ének és az imafüzetből elmondtuk az első imákat, éreztük, hogy nagy ajándék így együtt várni az Úr születésére. A közös imák után mindenki egyénileg imádkozhatott családtagjaiért, ismerőseiért, szeretteiért.

Ezúton mondunk köszönetet Máriának és minden szervezőnek, akik szebbé, tartalmasabbá tették számunkra az adventi időt. Kérjük, legyen folytatás!

Kucsera Judit

Dr. Cserháti Ferenc,

a külföldön élő

magyarok

új püspökének

első szentmiséje

2007. október 7-én

a müncheni

Damenstift-templomban

Ifjúsági

lelkigyakor­lat

2007.

október 28-án

a misszión

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kórusa 2008. október 21-én

a Damenstift-templomban

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

Ssz.

Név, szakosodás

Cím

Telefon

    1.   

Dr. Ballya Zsolt,

urológus

Sendlinger-Tor-Platz 10,

80336 München

089-59 41 71

    2.   

Dr. Dr. Balogh Péter,

szájsebész, plasztikai sebészet

Amalienburgstr. 32,

81247 München

089-89 55 61 30

    3.   

Dr. Börzsönyi Antal,

szülész, nőgyógyász

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161/12 666

    4.   

Dr. Börzsönyi Gizella,

gyermekorvos

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161/12 666

    5.   

Dr. Domann Gabriel,

fogorvos

Oberföhringer Str. 169,

81925 München

089-957 84 10

    6.   

Dr. Erdey Melinda,

fogorvos

Heiglhofstr. 28a,

81377 München

089-719 29 06

    7.   

Dr. Fajnor Judith-Éva,

HNO = OFG

Leonrodstr. 69,

80636 München

089-129 21 00

    8.   

Dr. Heller Julius,

fogorvos

Zaubzerstr. 13,

81677 München

089-47 80 27

    9.   

Dr. Hury-Bencze Antónia,

fogorvos

Berliner Str. 18,

85221 Dachau

08131-14 289

 10.   

Dr. Kisgyörgy Zoltán,

mozgásszervi megbetegedések,

rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,

80333 München

089-29 34 66

 11.   

Dr. Lamper József,

mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

akupunktúra, chiroterápia

Wettersteinplatz 2,

81457 München

089-620 30 462

 12.   

Dr. Leitner Andreas,

fogorvos

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-431 31 44

 13.   

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,

bőrgyógyász

Viebigplatz 4,

80686 München

089-57 33 56

 14.   

Dr. Lintner-Remmele Judit,

pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,

80737 München

089/123 69 10

 15.   

Dr. Moldován Norbert,

fogorvos

Allgäuerstr. 1,

81475 München

089/75 44 00

 16.   

Dr. Rab Enikő,

általános orvos

Stemplingeranger 10/I,

81737 München

089-637 71 16

 17.   

Dr. Schmidmer Katalin,

fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,

80802 München

089-35 47 47 10

 18.   

Dr. Siményi László,

szemorvos

 Münchner Str. 42,

82008 Unterhaching

089-61 82 74

 19.   

Dr. Staroscik Péter, 

fogorvos

Bauerstr. 37,

80798 München

089-271 41 72

 20.   

Dr. óvári Szeőke Csongor,

általános orvos, a praxis oktató rendelője az LMU-nak

Ungererstr. 161,

80805 München

089-36 29 93

 21.   

Dr. óvári Szeőke Szilárd,

belgyógyász, gasztroenterológus

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-43 129 78

 22.   

Dr. Tömöri Kinga,

fogorvos

Leonrodstr. 27,

80636 München

089-12 94 179

 23.   

Dr. Venczel József,

általános orvos

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

 24.   

Dr. Venczel Márta,

belgyógyász, akupunktúra, üzem­orvos, munkaegészségügyi szolgálat

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

Ismerjük meg ministránsainkat (V.)

A Damenstift-temp­lomban rendszeresen ministrál több, mint 20 gyermek és fiatal. Szolgálatuk a liturgiában nél­külöz­hetetlen. Hogy híveink közelebbről megismerhessék ő­ket, a legszorgalma­sabbak fényképeit sorozatban közöljük.


Erli Jennifer

Bruntschitsch Jessica

Biró Noémi

Csatár Isabella

 Zarándokút a Szentföldre és a Sínai-félszigetre

2008. szeptember 19–től 28-ig

A helyek beteltek. Az utazási díj be nem fizetett részét (955 €) az általunk megadott kontóra július 25-ig kérjük átutalni.

Információs délután vasárnap, július 13-án 16.00 órától.

Aki még nem adta le a vízumhoz szükséges útlevéladatait,

szíveskedjék a missziót munkaidőben felhívni.

Karácsonyi ünnepség

2007. december 16-án újra meg kellett állapítanunk, hogy megint eltelt egy év, s igazság szerint minden év végén egy kicsit számadást is kell adnunk, hogy mit is tettünk azért, hogy jobb, békésebb és igazságosabb legyen a világ. Ha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt is be kell vallanunk önmagunknak, hogy nem tettünk meg mindent, amit megtehettünk volna… De a karácsonyi ünnepség folyamán egy kicsit mindig közelebb jutunk egymáshoz, egy kicsit mintha erőt merítenénk jövőbeli harcainkhoz.

A karácsonyi ünnepséget ezúttal is az ismert helyszínen, a Salesianer Don Boscos kollégium dísztermében tartottuk meg, ami nagyon megfelelő és kellemes keretet biztosít rendezvényünknek, immár méreteinél fogva is.

Karácsonyi ünnepségünk most is a cserkészek süteményvásárával és ministránsok karácsonyi vásárával kezdődött a csapatkassza, illetve a ministránskassza javára. A tulajdonképpeni karácsonyi műsor 16 órától kezdődött, s már a műsorfüzet maga is utalt arra, hogy most újra láthatjuk majd a Müncheni Magyar Katolikus Misszió keretében működő különböző csoportok előadásait. Végül is ez egy egyedülálló alkalom, hogy jólesően meg­ál­la­píthassuk, hogy milyen sokan is va­gyunk, de a valóságban min­­denki az é­let­kora vagy érdeklődése sze­rint csak egy kis szeletké­­jét ismeri a Misszió szétágazó nevelési vagy kulturális tevékenységének.

A műsort a hagyományokhoz híven a Patrona Hungariae Énekkar kezdte Jussel Ottó vezényletével, és szavalatokat is hallhattunk Rozsnyai Gréte és Meggyesi Irén elő­adásában, az évek óta megszokott professzionalitással és átéléssel. Utána a Szivárvány óvodások előadása következett, talán az est leglélekmelengetőbb műsorszámával, mert ugyan kit is hagyna hidegen ilyen sok nagyszemű, vidám, az életre rácsodálkozó csöppség ...

Ezután a HMI Betűző+Olvasó-író csoportja a Csordapásztorok zenés verses betlehemesét adta elő, majd pedig az Olvasó-helyesírócsoport be­mutatásában Móra Ferenc Mosoly­gó almáját. Itt bebizonyosodott, hogy a nagyobbacskák nem hiába szentelték – oktatóikkal együtt – több szombat délutánjukat a magyar nyelv okta­tá­sá­nak: beszédjük, kifejező­kész­ségük élő bizonyítékai ennek. A HMI Irodalom-történelem csoportja és a színkör is kitettek magukért: „A Szeretet próbája” népballada zenés táncos feldolgozását vitték színpadra, színes, érdekes előadásban. Az egyes műsorszámokat szinte minden esetben népénekek lazították fel, méginkább elmélyítve a karácsonyi hangulatot. A műsor második felében a hangulat lassacskán temperamentumosabbra fordult, a cserkész­regöléstől kezdve a különböző tánccsoportok várva-várt fellépéséig.

A Mákvirág gyermek- és Regös kezdő néptánccsoportok moldvai táncokat mutattak be, a Komámasszonyok a Háromugróssal és a Regös-néptánccsoportDélalföldi tán­cokkal örvendeztette meg lelkünket, mindnyájan a tőlük megszokott kompro­misszu­mokat nem tűrő energikus fellépéssel. Az emelkedett hangulatot János atya plébánosi köszönete zárta, aki az általa megszokott szerény módon mondott köszönetet az egyes csoportvezetők egész évi munkájának, még a gyanút is elhessegetve magától, hogy köze lenne ehhez a pezsgő nevelési és kulturális élethez. Pedig nélküle ez az egész nem lenne ilyen élénk, ilyen örömteljes és ilyen jövőbemutató. Most pedig mindnyájunk nevében hadd köszönjem meg a meg nem hátráló példamutatást: Köszönjük, János atya!

A műsort a Himnusz zárta, amikor itt, idegenben is, közösségünk tagjának érezhettük magunkat, végül pedig ajándékosztás következett a gyerekeknek.

Mindezek után felfrissülve, lélekben gazdagabban szóródtunk szét, mindenki a maga kis karácsonya felé …

Dr. Fejér Rita

Karitász-logisztika Indiában

Három órakor cseng a vekker: ébredj ember mély álmodból.... lassan mozdulnak a lányok, nyolcan-nyolcan a két szobában, a magyar jóga csoport tagjai. A fiúk egy másik szálláson alszanak, majd a teherautón találkozunk...

Igyekezni kell, mert 4-kor már kezdődik a munka, s van, aki előtte még mosni is szeretne. Kint az udvaron melegebb víz folyik a kútból, hozunk be „zuhanyozni“ is. Helyszín: Rikhia, India északkeleti részén, a Satyananda Yoga Ásram egyik szállása. Négy napja, dec. 6.-án érkeztünk Budapestről, Delhin keresztül, agrai kitérővel a Taj Mahalhoz  és Krisna születési helyéhez. 24 órás vonatút után vacsoratájban cseppentünk bele az ünnepekre készülő ásram lüktető életébe. Pálmalevél tányérral, pici cserép pohárral megterített hosszú gyékény-sorok várták a munkában kifáradt, éhes vacsorázókat, akik törökülésben, frissen mosott kézzel ették a frissen főzött finomságokat: rizs, szabdzsi (vegyes főtt zöldség) és dhál (lencse) naponként új íz-variációit, s akikhez mi is örömmel betársultunk.

Az elmúlt napok - miután vezetőnktől, Bhaktanandától megtudtuk az öröm-hírt, hogy karma-jóga feladatként az ajándékok anyagmozgatását bízta ránk a Bihar School of Yoga elnöke, az ásram guruja, Swami Niranjananda Saraswati – ennek gyakorlása jegyében teltek. A raktárrá változott jagja shala szinte a plafonig megtelt: – szatyrokba, vödrökbe, vízhordó edénybe (gara), hátizsákba – hónapokon keresztül nagy gonddal csomagolt ruhanemű, használati tárgy, rizs, képek és könyvek garmada várta az 5 napos ünnepet, hogy majd megörvendeztesse a rászorulókat. A beavatottaktól megtudtuk, hogy ezek az ajándékok már más templomokban is voltak, hogy ott is megszentelődjenek. Hamar megértettük a karma jóga lényegét, s azt is, miért nincs szükség semmi egyéb jógagyakorlásra ittlétünk alatt: a másokért Istennek felajánlott, odaadással, az eredményben való érdekeltség nélkül végzett munka minden izmot megmozgat (ászanák), a légzést automatikusan szabályozza (pránájáma) és teljes koncentráció mellett meditatív állapotba hozza a gyakorlót.

Már eddig is napi 1-2 tonna ajándékot mozgattunk meg oda és vissza, de ma kezdődik az „éles futás”: mielőtt a helyi lakosok ellepik a területet, teherautón át kell szállítani az ünnepség gyönyörűen feldíszített helyszínére, ahol majd kiosztják azokat. Erre négytől fél nyolcig van idő, utána már nem tud a teherautó áthaladni a tömegen...és majd délben újra, mert a színpad nem elég nagy az egész napi ajándék-özön tárolására.

Kézről kézre repülnek, néha megtorpannak a csomagok, ha a teherautón nem elég gyors a rakodók keze, telik a kocsi és az idő, megkordulnak a gyomrok, optimalizáljuk a mozgásunkat, mégis elfáradunk... pedig lassan már szokjuk a „szántást”!

Fél nyolckor indul a korgó gyomrú csapat reggelizni, s utána van időnk, hogy az ünnepségre átmenjünk.

Szat Csandi Mahájagjá – a felebaráti szeretet ünnepe ez, 12 év ünnepeinek csúcspontja, az előző guru, s mostani Paramahamsza: Szvámi Szatjánanda fogadalmának utolsó ajándékozó ünnepe: 4 napon át nem csak a jóga ásramban tanuló 1200 gyerek kap naponként egy öltözet ruhát, melegítőt, könyveket – a környék minden lakója sorra kerül. A Föld minden tájáról egybegyűlt jóga-gyakorlók, a beavatott szannjászinok, az indiai adományozók mind elvonulnak a sztótrákat éneklő iskolások, a guru Szvámi Nirandzsanánanda és segítője, Szatjaszangánanda előtt – akit kedvesen Szatszanginak becéznek, s aki az ásram karitatív munkáját vezeti. Mindenki másfajta, rászabott ajándékot kap: mi egy rend ruhát – fehér nadrág (pizsama a neve), s térd fölé érő hossza dacára „kurta”-nak nevezett ing – könyveket, s máskor egy szép sálat kapunk. A sálon angol átiratban az Ásram mantrája – AIM HRIM KLIM – melyet a panditok (főpapok) egész nap az oltároknál recitálnak.

A tömeg nyugodtan ül törökülésben (hihetetlen, milyen kis helyen össze tudja magát húzni az ember így – más kérdés, mennyi ideig...), a kislányok angolul konferálják be a szanszkrit sztótrákat, amelyeket angol átiratban mi is megpróbálunk velük énekelni. Szerencsére fülbemászók a dallamok, s olyan sok az ismétlés, hogy a hajnali keléstől kissé zsibbadt agyunkkal is meg tudjuk jegyezni. A panditok folyamatos mantrázás mellett füstölő-áldozatot mutatnak be az oltároknál, száll a közös ének, s végtelen sorban jönnek az iskolások, a jógások s a sok száz, ezer szegény. Megmelegszik a szívem látva, mennyit jelent nekik a guru pillantása – bár a kasztokat tekintve végtelen távolságra tőlük, mégis megérinthető közelségben hozzájuk. Nirandzsanánanda körbe jár, tekintetéből nyugodt erő sugárzik, sokszor huncut a pillantása, mikor együtt énekel, tapsol a gyerekekkel. Néha int, s – nagy örömmel - felállva folytatjuk az éneklést, tapsolást. Idegen emberek mosolyognak rám, vízzel kínálnak, szinte tapintható a szeretet mindenütt.


Paramahansza Szatjánanda négy napig nem mutatkozik – Nirandzsanánanda, a guru vezeti a szertartást, tiszteletet parancsoló tekintetének egy-egy villanásával irányítja a segítők garmadát, autoritása a terület legtávolibb sarkában is érezhető.

S az ötödik napon végre megérkezik a tömeg nagy örömére – erre a napra több ezer lakos várt, hogy többórás sorbaállás és regisztrálás után darsanban részesüljön, azaz a színpad előtt elvonulva néhány másodpercre láthassa Szvámi Szatjánandát. A 85 éves mester 7 órán keresztül folyamatosan beszél a néphez – nekünk nincs szerencsénk, mert főleg hindi nyelven, néhány angol szót belefonva a jelenlevők tiszteletére (és bosszúságára, mert mindig azt reméljük, hátha nekünk is szól már végre...). Igaz, még így is olyan hatással van rám, hogy 5 órán át kibírom törökülésben – aztán menni kell, mert vár a munka... később aztán, egy szatszang keretében kárpótol, ott kizárólag angolul folyik a tanítás (igaz, én a fáradtságtól félálomban nem sokat fogok fel belőle akkor sem....).

Ma Szvámi Nirandzsan más, mint az első 4 nap – kérdem Bhaktától, hogy mitől lett a guru szinte, mint egy kisfiú olyan – s ö tudja: az ö guruja jelenlétében Nirandzsa­ná­nanda ugyanolyan alázatos tanítvány, mint volt 12 éves kora óta, amikor az ásramba bekerült. Tudod – mondja Bhaktananda – a mi problémánk ott nyugaton az, hogy mindenki mindjárt guru akar lenni, s nem tanítvány. - Azóta is motoszkál bennem ez a mondat, s könnyebben hallgatom meg az embereket – hátha pont most tanulhatok valamit?


A beharangozott kötelező hallgatástól – mauna – amúgy jobban tartottam, mint bármi betegségtől (akik ismernek, tudják az okát ;-), míg rá nem jöttem, hogy a munkát is, evést is zavarja a sok fecsegés, csacsogás. „Ne gondold, hogy a másik fejében űr van, amit a Te gondolataiddal kell kitöltened” – így vezetőnk, mielőtt Mungerbe érkeztünk, hogy meg­ismerjük a világ első jóga egyetemét, a Bihar School of Yoga-t is. A Gangesz partján egy hatalmas kertben, dombon fekvő, erődítményszerű iskolát Szvámi Szatjánanda a hatvanas években alapította, hogy otthont adjon a jóga képzésnek. Az ő felfogása visszatérés a gyökerekhez, a nyugati sport jellegű jógától a spirituális felemelkedés eszközéhez. Könyveiben, előadásain hangsúlyozza, hogy a jóga felekezeten felüli, s hogy ő utazásai során ugyan bejárt minden kontinenst, de nem térített senkit hinduista hitre. Meggyőződése, hogy a következetesen végzett jóga gyakorlás mindenkinek segít mélyebb bepillantást nyerni saját hitébe, s ezáltal abban megerősödhet.


Mungerben kicsit hiányoljuk az elmúlt napok hajtását – luxusnak érezzük, hogy csak a 6 órai reggelihez kelünk, s csak egy kis zöldség pucolás, s esetenkénti étel osztás a karma-jógánk. (Markus, velünk levő német barátom már szépen mondja, hogy a karma jóga az 'schok munka', s  zökkenőmentesen beilleszkedik a színmagyar csoportba.) 

Később még lesz szerencsénk a mála-csomózást is megtanulni – a részletes magyarázat dacára egészen jól csináljuk – bár 108+1 szemet sorba csomózni nem kis türelmet igényel.

Nagy élmény a minden esti kirtan – közös éneklés – és különösen a holdhónap 11. napján megtartott Bhagavad Gítá recitálás. Aki ismeri a művet, el sem tudja képzelni, hogyan lehet ezt 2 óra alatt recitálni – hát az biztos, hogy sietve... Utána megint ajándékot kapunk, könyveket s egy kendőt – már kezdjük röstellni a sok jót, amivel újra és újra megajándékoznak minket.

Visszatérve Rikhiába már karácsonyt váró díszbe öltöztették az ásramot – a Szvámi Szatjánanda által építtetett Christ Kutir (Krisztus Kunyhója) körül készülődünk a Szentestére. Minden nemzet készül egy-egy műsorszámmal, mi is igyekszünk az elveszett és a betlehemi jászolban megtalált Bárány történetét pantomim és néptánc összeházasításával színpadra állítani. Gergő minden leleményessége és a szorgalmas néptánc-gyakorlás dacára produkciónk nem kerül az est programjára – ennek utóbb igen örülünk, mert nagyon későre jár az idő... Bár tudtam a hinduk Jézus iránti nagy tiszteletéről, az este nagy meglepetése mégis a „Jézus 100 neve” sztótra éneklése volt. Egy hindu katolikus pap angolul prédikált, egy apáca Ave Mariát énekelt, s a dél-amerikaiak a Navidad nuestra-ból énekeltek részleteket, s a Christ Kutirban magyar Biblia is van.. nagyon szép, meghitt Karácsony este volt....


Az ajándékozás a következő napokban is folytatódott, így az indulás napján a reggeli után még dolgoztunk 10-ig, majd érzékeny búcsút véve barátainktól és az ásramtól, elindultunk hazafelé...

Két fontos dolog még – összeszedve karitász-teológián edzett bátorságomat, megkérdeztem Szvámi Szatszangit, mivel segítünk inkább, ha jövünk dolgozni vagy pénzzel? A magasrangú asszony válasza számomra teológiai fontosságú: előbb a karma-jógán keresztül el kell sajátítanunk a szolgálat lelkületét, s csak azután tudunk megfelelni a Sivánandától származó hármas feladatnak: szeress, szolgálj, adj (love, serve, give), amely az ásram mottója is.


Szvámi Nirandzsanánandától pedig egy mungeri délután darsant kaptunk (azaz fogadta a magyar csoportot), s elmondta, hogy azért éppen Magyarországon építik fel az európai jóga és egészség központot, mert abban bízik, hogy ennek a hármas feladatnak a magyarok – hagyományos segítőkészségük és vendég­szeretetük alapján - megbízhatóan megfelelnek. A Balatonszárszótól délre eső Szóládon épülő központ célja, hogy a jóga segítségével egészségesebb, fegyelmezettebb és a spirituális értékeket megbecsülő nemzedékek nevelését segítse, s karitatív tevékenységével támogassa a rászorulókat sorsuk jobbra fordításában.

Már nagyon várom a decembert.... hátha idén is elindulhatok a jóga csoporttal egy újabb karma-jóga kalandra....

Hampel (Győry) Márta


E-mail címünk: info@ungarische-mission.de
Internet címünk: www.ungarische-mission.de

Időpontok–Találkozók–Rendezvények

2008. július 31-ig

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

ápr. 12., 26. (Anyák napja); máj. 31.; jún. 14., 21.; júl. 5., 12. (Tanévzáró ünnepség)

általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 12.00–13.00-ig magyar néptánc, 13.00–15.30-ig csoportonkénti tanítás; cserkészfoglalkozás 15.30–18.00-ig; Felelős, szervező – Hart István

Ifjúsági misék: ápr. 20., máj. 4., jún. 15., júl. 20. (Te Deum)

vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

Ifjúsági találkozók: ápr. 11., júl. 19. (kirándulás)

pénteken 19.00–20.30-ig; Felelős, vezető – Hart István

Ifjúsági lelkigyakorlat: június 6–8. (Rimsting)

péntek estétől vasárnap délig, bentlakásos;  Felelős, szervező – Hart István

DurMolOk ifjúsági énekkar próbái: csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig;

Felelős, szervező – Hart István,  Vezetők – dr. Kováts János és Geng Ildikó

Bibliakör: márc. 13., ápr. 17., máj. 29., jún. 19., júl. 10.

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános

Imakör: a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

Szeniorok Klubja: ápr. 10., máj. 8., jún. 12., júl. 3.

csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

Szervező, vezető – Wiedra Mónika, Ramsay Erzsébet

Családok fóruma: ápr. 25., máj. 30., jún. 27., júl. 25.

pénteken 18.30-tól 20.00-ig; Szervező, vezető – Kucsera Judit

Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon

Felelős, szervező – Mekker Árpád; Karvezető és orgonista – Jussel Ottó

Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Felelős – Merka János plébános

Elsőáldozás: április 20.

Katakomba Klub: ápr. 12., máj. 31., jún. 29., júl. 26.

szombaton 17.00-tól 21.30-ig; Felelős – Mekker Árpád

Hölgykoszorú: ápr. 19., máj. (kirándulás)., jún. 29., júl. 19.

Szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Felelős: Schlenker Erzsébet

Bébi-Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Felelős – Hart István

Beteglátogatás: a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor;

Látogató – Merka János plébános

Nemzeti ünnep, egyházi megemlékezés: március 16.

Juniális: június 29.

vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Felelős – Merka János plébános, szervezők – missziónk munkatársai

 

Zarándokút a Szentföldre és a Sínai-félszigetre:

2008. szeptember 19-től 28-ig

Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Mekker Árpád

Angol nyelvtanfolyam: hétfőn 18.00-tól 19.30-ig; Vezető ­–  Sárkány Nikolett

Komputer tanfolyam: kedden és csütörtökön 18.30–21.00-ig; Vezető – Rogge-Solti László

Színkör: HMI szombaton 11.30-tól 13.00-ig; Vezető – Fejér István

Regös kezdő néptánc tanfolyam: kedden 18.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Regös-néptánc: szerdán 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Pintér-Brender Gitta

Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Geng Ildikó

Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter; Felelős – Varga K.

Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 16.00–17.30-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi családok lelkigyakorlata:

május 30-tól június 1-ig - Hausham Berghof Jugendheim

H i v a t a l o s  ó r á k:

hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig

Merka János plébános

legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

S z e n t m i s é k:

Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

Damenstiftstraße 1., 80331 München

Rosenheimban,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

Innstraße 4., 83022 Rosenheim

Erdingben,

havonta, előzetes értesítés szerint 16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

Landshuter Str. 8., 85435 Erding

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők: Dr. Fejér Rita, Győry Márta, Hart István, Jánosi Margit,

Kucsera Judit, Mekker Árpád, Varga Katalin, Vizy Zsuzsanna

Megjelent 6200 példányban. Következő számunkat szeptemberben postázzuk.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

e-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Készült: Karcagi Nyomda Kft., Tel./Fax: 0036-59/311 048, e-mail: k.nyomda@t-online.hu