ÉRTESÍTŐ a müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. szeptember 14., 18. évfolyam 23. (723.) szám

Szent Kereszt felmagasztalása

A mi iskolánk
II. Vilmos császár 1891. december 17-én, az egyik tanügyi konferencia záró gyűlésén figyelemre méltó beszédet tartott. Felhívást intézett a nevelésben felelős egyházi és világi intézményekhez: „Az iskola tartsa tiszteletben és becsülje az egyházat, az egyház viszont, a maga részéről, legyen az iskola pártfogója és segítse azt tovább működésében; s akkor együttesen képesek leszünk felkészíteni az ifjúságot arra, hogy megfeleljen a modern társadalmi élet követelményeinek".

Felhívása óta eltelt több mint száz év. A császárok lebuktak. Megváltozott a társadalom. Sokat változott az egyház és az iskola. Új idők járnak, új szelek fújdogálnak, új viharok tombolnak, sokszor pusztító orkánok, amelyek egyforma kegyetlenséggel tépázzák az egyházat, az iskolát. A császári felhívás viszont máig sem veszített jelentőségéből. Továbbra is érvényes az iskolával és az egyházzal szemben támasztott elvárás. Tisztelnünk és becsülnünk kell az egyházat és az iskolát. Erdélyi költőnk szerint: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát" (Reményik Sándor).

Minden más látszat ellenére a társadalom többsége igényli, hogy az egyház segítse és támogassa az iskola működését hivatása gyakorlásában, még akkor is, ha sokan csak a „piacgazdasági hatékonyságra" való nevelést követelik az iskolától és így egyoldalúan, csak a természettudományos és technikai ismeretek továbbadását várják tőle – számtan, informatika, gazdaságtan, s az általános műveltséget adó szellemtudományokat háttérbe szorítják. A felmérések mutatják, hogy a társadalom igényli a jellemnevelést, az általános műveltséget. Sok szülő nem elégszik meg azzal, hogy gyermekét csak a „piacgazdasági hatékonyság" ismereteire tanítsák. Széleskörű tudást, műveltséget, szép jellemet akar gyermekének. Az egyházi iskolák iránt továbbra is fokozódik az igény, mert sokan úgy gondolják, hogy ott jó műveltséget és jellemnevelést kap a gyermek. Németországban a katolikus egyház által fenntartott több mint 500 iskolában továbbra is nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Úgy látszik, hogy céltalannak és nihilistának nevezett társadalmunkban mégis csak igény van az egyházi iskolák maradandó értékekre épülő, tanító, nevelő és emberformáló  munkájára.

Az iskola nem elégedhet meg csak „szakbarbárok termelésével". Az iskolai neveléshez hozzátartozik, hogy kitartó gonddal művelje az értelmi képességek kibontakozását, megismertessen az egyetemes és nemzeti kultúrával, a népi hagyományokkal és szokásokkal, erősítse az értékek iránti fogékonyságot, előkészítsen az életre, növelje a kölcsönös megértéshez és a szociális magatartáshoz szükséges érzéket és készséget. Az egyházi iskoláktól még ennél is többet várunk: komoly valláserkölcsi nevelést. A katolikus iskolának a művelődés céljain és az ifjúság általános etikai magatartásának alakításán túl, még arról is gondoskodnia kell, hogy feltárja a krisztusi örömhír tanítását, evangéliumi szabadságra és szeretetre neveljen. Segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozásával együtt növekedjék bennük a krisztusi élet, amelynek csíráját már a keresztségben elnyerték (vö. GEM 5–8). Ezért nevelői munkájában az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség jó hírével, hogy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről szerzett ismereteiket, előmozdítsa a földi és örök üdvösséget.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Szeptember 14. Péntek – Szent Kereszt felmagasztalása
18.30–19.30 Ünnepi szentmise szentbeszéddel
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff János
*
SZEPTEMBER 16. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Tanévkezdő ifjúsági szentmise – Veni Sancte
 +Csirák Pál, Wieser Erzsébet és Csirák László l. ü.

Zsoltárválasz Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek.

Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Jánosi Margó (Kiv 32, 7–14; 1 Tim 1, 12–17; Lk 15, 1–32)
Ministráns  Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);  Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
SZEPTEMBER 23. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
  +Dr. Meczner Barthos Iván l. ü.

Zsoltárválasz Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli.

Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Győry Márta (Ám 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, 1–13)
Ministráns  Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);
  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, szeptember 23-án 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4, +Kelemen Rozália l. ü. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

PÉNTEK Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása, Szeréna, Ilma, Rozita
Lásd előző oldal!
13.00–13.15 Zsolozsma

SZOMBAT Szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya, Enikő, Doloróza
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.00 Cserkészfoglalkozás
17.00–19.00 Cserkészszülők értekezlete

VASÁRNAP Szeptember 16. Kornél és Ciprián, Edit, Kamélia
Lásd előző oldal!
12.30–17.00 Cserkészmegbeszélés

HÉTFŐ Szeptember 17. Bellarmin Róbert, Zsófia, Lambert
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Szeptember 18. Diána, Kupertinói József
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Szeptember 19. Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Szeptember 20. Koreai vértanúk, Friderika, Filippe
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Szép volt a nyár

PÉNTEK Szeptember 21. Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
19.30–22.00 Széchenyi Kör, Kocsis István, Mátyás király kora és rejtélyei

SZOMBAT Szeptember 22. Móric, Villanovai Tamás
18.00–21.00  Magyar Klub, Századunk (két rész)HÍREK
Pénteken, szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása. Kisünnep. 18.30–19.30-ig ünnepélyes magyar szentmise szentbeszéddel a Damenstift-templomban.
*
Szombaton, szeptember 15-én 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar iskolánk tanulóinak, 15.00–17.00-ig cserkészeinknek első őszi találkozója, 17.00–19.00-ig cserkészszülők értekezlete missziónkon.
*
Vasárnap, szeptember 16-án 10.30-kor ünnepélyes tanévkezdő ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban. Szeretettel várunk minden iskolás tanulót, cserkészeinket és fiataljainkat, szüleikkel, hozzátartozóikkal, egyházi közösségünk minden tagjával. Kezdjük az iskolai tanévet Isten nevében és segítségével. Imádkozzunk tanuló ifjúságunkért és nevelőikért, hogy Isten áldása kísérje fáradozásaikat. Lásd címoldal! A szentmise után cserkészek találkozója és megbeszélések missziónkon.
*
Szerdán, szeptember 19-én missziónkon 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam kezdőknek, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt.

Ugyancsak szerdán, szeptember 19-én 18.00–20.00-ig énekpróba Patrona Hungariae Énekkarunk tagjainak és érdeklődő új énekeseknek a főlelkészségen, Landwehrstr. 66. IV. emelet. Mindenkit szeretettel várunk.
*
Csütörtökön, szeptember 20-án 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának első őszi találkozója missziónkon „Szép volt a nyár" címmel. Klubtalálkozónk előtt, 13.45–14.15-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt. Missziónkon mindig örvendünk új érdeklődők csatlakozásának csoportjainkhoz.
Itt hívom fel szíves figyelmüket: Rózsafüzér Társulatunk új tagokat keres, híveket, akik szívesen imádkozzák velünk napi rózsafüzér tizedüket és csatlakozni kívánnak 75 tagból álló imádkozó, lelki közösségünkhöz. Jelentkezés minél hamarabb plébánosunknál.
*
Pénteken, szeptember 21-én 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
19.30–22.00-ig a Széchenyi Kör meghívására Kocsis István író „Mátyás király kora és rejtélyei" címmel tart előadást missziónk nagytermében.
*
Szombaton, szeptember 22-én 18.00–21.00-ig Magyar Klub missziónkon. Klubestünk során bemutatjuk az MT1 „Századunk" című filmsorozat két részét. Bevezetőt mond Ramsay Győző.
*
Szeptember 17-től 20-ig papjaink részt vesznek a Németországi Magyar Papi Konferencián Berlinben, egyházi közösségünk világi munkatársai azonban helytállnak hivatalunkban s missziónkon.
* * *
ELŐZETES: szeptember 27-én Bibliakör, 28-án Családok fóruma, 29-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, 30-án zarándoklat Maria Eichba.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission