ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről,
2001. november 11., 18. évfolyam 28. (728.) szám

Évközi 32. vasárnap
Emlékezz a régiekre

Október 30-án este hallatlan dolog történt Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében felcsendült a Boldogasszony anyánk. A 150 éves intézmény ilyet még nem látott, nem is hallott. A társadalmai élet jeles képviselői teli torokkal zengték az ősi himnuszt: politikusok, diplomaták, egyetemi tanárok, kutatók, az állami, szellemi, kulturális és vallási élet kiemelkedő vezetői. Lehettek vagy háromnégyszázan, de legalább még annyian voltak azok, akik az intézet könyvtárában kaptak helyet és hatalmas képernyő segítségével kapcsolódtak a Magyarországi Mindszenty Alapítvány által meghívott illusztris vendégek ezen rendkívüli kórusába.
A pódiumon jeles személyiségek álltak, valamennyien meghívott előadók: Áder János, az Országgyűlés elnöke, jobbján Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópa Unió elnöke, balján Szebik Imre, evangélikus püspök, középen Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, mellette Achille Silvestrini bíboros Rómából és P. Szőke János, aki a Mindszenty József hercegprímás földi maradványai hazahozatalának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi szimpoziont is vezette.
Az előtérben, díszes állványon szép olajfestmény. Mindszenty Józsefet ábrázolta bíborosi díszben. Fölötte a mennyezeti freskók egyikén: Emlékezz a régiekre! Ezt tettük. A száműzött és vértanú bíborosra emlékeztünk és emlékeztettünk. Előtte tisztelegtünk. Közben elszállt az ének. Mindenki leült. A megilletődött csendben a bíboros arcvonásait fürkészte a szemközti képen…

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke nyitotta meg az ünnepi megemlékezést. Köszöntőjében felidézte Mindszenty József földi maradványai hazatérésének diadalútját. 10 évvel ezelőtt a magyar nép harangok zúgása közben, az út szélén állva, tömegesen és virágokkal köszöntötte a hazatérő bíborost. Valóra vált ama szenvedő Krisztus-képre írt jóslat: victus vincit – a legyőzött győzedelmeskedett.
„Az egyház úgy tiszteli, mint vértanút" – kezdte előadását Silvestrini bíboros. Állami nyomásra és a magyar püspöki kar kérésére megfosztották esztergomi székétől, mégis népe jó pásztora lett. Hiába verték meg a pásztort, ő biztos utat mutatott, és a nyáj nem széledt szét.
Seregély István elhangzott szavai szerint Mindszentyre is alkalmazható Lukács evangéliumának kijelentése: Az ellentmondás jele volt, és ellentmondása hiteles lett, mert minél jobban hasonult Urához a szenvedésben, annál inkább képviselte az egyetlen jövőt építő utat. Régi és új sírja ma is véleményeket felborzoló jel!
Szebik Imre kiemelte, hogy Mindszenty vérrel írta a történelmet és az igazságot. Tanúsága igazi „martyria".
Ideje van a szeretetnek, de ideje van a szembeszegülésnek is – hangsúlyozta beszédében Áder János, az Országgyűlés elnöke. Mindszenty vállalta az örök emberi értékek képviseletét, felemelte szavát a diktatúrával szemben, nemzetünk megszentelt hagyományainak, a családnak, a templomnak és az iskolának védelmében. Minél jobban ütötték, annál erősebb lett. Felidézte Mindszenty gyermekkori látogatását valamelyik kovácsműhelyben. Már gyermekként megvetette a kalapácsot és nagyra becsülte az ülőt. Már akkor megtanulta: minél keményebb a pöröly, annál erősebb az ülő. Földi maradványai otthonra leltek, bárcsak otthonra találna szellemisége is hazánkban.
Habsburg Ottó előadásában a század legszabadabb emberének nevezte a bebörtönzött, szobafogságra ítélt és száműzött magyar Főpapot. Túlélte támadóit. A becstelenek csökönyösnek nevezték, aki nem tud beilleszkedni az új társadalomba és nem érti a világot. Amazok elpusztultak, eltűntek, de Mindszenty él! Valamennyit túlélte. Nála egyesült Isten és Hazánk szolgálata. Szent és hazafi, aki István király szellemében dolgozott országa építésében. A megemlékezés nemzeti imánkkal, a Magyar Himnusszal zárult.

Ezen a szép őszi estén az üldözött bíboros elhagyta esztergomi sírját és egy kis időre az ország első katedrájára lépett, hogy onnan intse, kérje, buzdítsa és tanítsa megújulás útján haladó magyar népét. Az egyetemes örök értékek megbecsülésére tanított, hitre és töretlen elszántságra, becsületes és szorgalmas munkára, Isten és a Haza, a család, a templom és az iskola szeretetére.
Az előadásokból kitűnt: szép és dicső dolog a küzdelmes élet nemes célokért, a vértanúk halála, mert megdicsőülnek, igazságuk győz, még akkor is, ha a gonoszok kezet emelnek rájuk és megölik őket: Victus vincit – legyőzve is győzedelmeskednek.
A Magyar Tudományos Akadémia az ünnepség méltó színhelyéül szolgált, összhangban létrehozójának, Széchenyi Istvánnak alapítólevelében megfogalmazott szándékával: fegyvert fegyverrel legyőzni nem lehet, de annál inkább a szellem és erkölcs erejével.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

NOVEMBER 11. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
                     + Biergiesser József, Zsoldos Margit, Knill Ernő l. ü.
Zsoltárválasz Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor          Győry Márta (2 Mak 7,1–14; 2 Tessz 2, 16–3, 5; Lk 20, 27–38)
Ministráns     Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);  Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál         Sneff János
Mise után      a keresztség szentségében részesül Lad Christian
*
NOVEMBER 18. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30  Ifjúsági szentmise
                    1. + Nádasi Rózsa és Ferenc, Paulik Erzsébet és Károly l. ü.
                    2. + Miklós Lajos és Erzsébet szülők valamint fiuk József l. ü.
Celebráns      Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor          Glatz Hajnalka (Mal 3, 19–20a; 2 Tessz 3, 7–12; Lk 21, 5–19)
Ministráns     Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:
1. Básti Rita
2. Belényesi Adél
3. Fábián-Lechli László
4. Glatz Hajnalka
5. Jánosi Margó
6. Józsa Lenke
7. Józsa Máté
8. Józsa Péter (ifj.)
9. Józsa Péter
10. Kiss Roland
11. Kontúr András
12. Kovács Erzsébet
13. Kovács Orsolya
14. Kováts Éva
15. Kováts János (ifj.)
16. Kováts János dr.
17. Kováts Jutka
18. Major Bernadett
19. Mali Katalin
20. Ollé Ágnes
21. Polgár Gábor
22. Raith-Pócz Judit
23. Tóth Péter
24. Varga Péter
*
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, november 11-én 11.00 órakor a Stocker család elhunyt tagjaiért a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP November 11. Tours-i Márton, Alád, Tódor
12.00-ig Ifjúsági lelkigyakorlat

HÉTFŐ November 12.  Jozafát, Asztrik, Jónás
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD November 13.  Magyar szentek és boldogok
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA November 14.  Alíz, Huba, Vanda
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  November 15.  Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (M. J.)
17.00–18.30 Bibliakör, Így szól az Úr

PÉNTEK November 16.  Skóciai Margit, Ödön, Ottmár
13.00–13.30 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szenségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
18.00–19.30 Színkör
19.30–22.00 Széchenyi Kör, Vajda Gyula, Körösi Csoma Sándor útját követtem

SZOMBAT November 17.  Gertrúd, Hilda
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
18.00–21.00 Magyar Klub, SzázadunkHÍREK
Szerdán, november 14-én missziónkon 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam kezdőknek, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, november 14-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk tagjainak próba a főlelkészségen, Landwehrstr. 66., IV. emelet.
*
Csütörtökön, november 15-én 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében. „Így szól az Úr" címmel az igeliturgia biblikus és liturgikus elemeit vizsgáljuk. Bibliakörünk előtt, 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.
*
Pénteken, november 16-án 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában. 18.00–19.30-ig Színkör fiataloknak missziónk alagsori klubtermében, 19.30–22.00-ig a Széchenyi Kör szervezésében Vajda Gyula bukaresti sinológus professzor tart előadást a Kína nyugati területén élő ujgurokról, „Körösi Csoma Sándor útját követtem" címmel, missziónk nagytermében.
*
Szombaton, november 17-én missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás, 18.00–21.00-ig Magyar Klub, amelynek keretében bemutatunk az MT1 „Századunk" című filmsorozatból két részt. Bevezetőt mond Ramsay Győző. Filmvetítés után baráti beszélgetés és szórakozási lehetőség. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Vasárnap, november 18-án 10.30-tól ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban. Témája: Az idősek iránti tisztelet. Szeretettel várjuk különösen az iskolásokat, a cserkészeket és fiatalokat szüleikkel és hozzátartozóikkal együtt.
* * *
ELŐZETES: november 21-én 19.00 órakor ökumenikus istentisztelet a Reisingerstr. 11. szám alatt, 23-án Színkör, Családok fóruma, 24-én Patrona Hungariae Énekkarunk és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk zártkörű találkozója.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím:    D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.:     089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission