ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. június 3., 18. évfolyam 16. (716.) szám

Pünkösd – Szentháromság ünnepe – Úrnapja

Isten Lelke
élteti az embert

Azt hisszük, hogy az emberi gének feltárásával megfejtettük az ember lényegi összetételét. Az ember azonban sokkal több a gének összességénél. Az embert Isten Lelke teszi azzá ami; az isteni Lélek, amely a géneket elrendezte és élteti.

Sokan azt gondolják, hogy a lélek még a leheletnél is „ritkább és levegősebb", könnyebb és képlékenyebb, holott még az acélnál is szilárdabb. Erre utal Jostein Gaarder egyik szép kis elbeszélése is.
Volt egyszer egy ember, aki nem hitt az angyalokban. Az erdőben dolgozott és miközben munkáját végezte, hirtelen angyal állt melléje. Beszélgetni kezdtek, aztán egy ideig együtt barangoltak. Végezetül az ember az angyalhoz fordult és férfiasan megvallotta: „Most már el kell ismernem, hogy valóban léteznek angyalok, de azért mégsem vagytok olyan igazi, rendes, természetes lények, mint mi, emberek". Az angyal csodálkozott a kijelentésen és megkérdezte, hogy ezt meg hogyan érti. A férfi megmagyarázta: Amikor erdei sétájuk útját nagy szikladarab zárta, akkor neki ezt ki kellett kerülnie, hogy tovább haladhasson, az angyal viszont egyszerűen áthaladt rajta. Így volt a kidőlt nagy fatörzzsel is: neki át kellett másznia rajta, az angyal meg csak szépen keresztülhaladt az erdei barikádon. Mindez meglepte az angyalt és így szólt: „De hát az nem tűnt fel neked, hogy a ködben úszó lápon mindketten éppen úgy áthaladtunk, mint én a korábbi akadályokon, mégpedig azért, mert szilárdabbak vagyunk annál."

Az erős lélek nem ismer akadályt Nem állhatja útját sem szikla, sem vasajtó. Meg sem ölhető. Nem lehet elpusztítani, sem erőszakkal, sem ököllel, sem rakétákkal, sem tankok-kal, még csak atombombával sem.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚNIUS 3. PÜNKÖSDVASÁRNAP
10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a népért

Zsoltárválasz  Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

Celebráns       dr. Cserháti Ferenc plébános
Szentbeszéd   P. Tóth Miklós, Szent József oblátus, magyar misszionárius Limából/Peru
Lektor           Kucsera János (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)
Ministráns      mind, aki itthon van
Orgonál         Sneff János

Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztény családok nagyra becsüljék, olvassák a Bibliát, tanítása szerint éljenek,  és ezáltal tanúságot tegyenek örök életbe vetett reményükről.
*
Június 4.       Pünkösdhétfő
10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise
                     a Mersbach, Kéri és Horváth család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz  Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Celebráns      dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor           Balogh Mária
Ministráns     mind, aki itthon van
Orgonál        Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
JÚNIUS 10. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Rogge Marietta l. ü.

Zsoltárválasz   Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.

Celebráns        dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor            Váczy Ilona (Péld 8, 22–31; Róm 5, 1–5; Jn 16, 12–15)
Ministráns       mind, aki itthon van
Orgonál          Pfeiffer Alajos
11.30–12.00   Félfogadás a sekrestyében
*
JÚNIUS 14. ÚRNAPJA: KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE
8.00 órakor ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatzon Friedrich Wetter bíborosunkkal, bajor kormányunk és fővárosunk vezetőivel és polgáraival
kb. 8.45-kor  úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr. – Ludwigs-Kirche – és vissza – Theatinerstr. – Maffeistr. – Promenadenplatz – Frauenkirche)
kb. 11.00-kor befejezés a müncheni dómban, s aztán a dóm előtt felállított pódiumon zenés úrnapi műsor
+ + + +
Úrnapján este 18.30-19.30 ünnepélyes magyar szentmise szentbeszéddel a Damenstift-templomban
a Moldován és Kugler család elhunyt tagjaiért
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Balogh Mária (Ter 14, 18–20; 1 Kor 11, 23–26; Lk 9, 11b–17)
Ministráns mind, aki itthon van
Orgonál Sneff János
*
JÚNIUS 17.  ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
10.00–10.25         Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30         Ünnepélyes szentmise
                           +Kőszegi Károly és Magyari Julianna l. ü.

Zsoltárválasz        Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd le rólam.
 
Celebráns             dr. Cserháti Ferenc  plébános
Lektor                 Zsákai Rozália (2 Sám 12, 7–10. 13; Gal 2, 16. 19–21; Lk 7, 36–8, 3)
Ministráns           mind, aki itthon van
Orgonál              Sneff János
11.30–12.00       Félfogadás a sekrestyében
*
2001. június 10-én 11.00 órakor ünnepélyes koncelebrációs magyar szentmisére kerül sor Rosenheimban, a Szent József-templomban. A szentmisén közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk.
A rendkívüli ünnepélyességre azért kerül sor, mert ebben a szentmisében köszönetet mondunk Ft. Fehér István atya hűséges lelkipásztori szolgálatáért a müncheni Magyar Katolikus Misszió, főleg a rosenheimi és freisingi magyar hívek körében. Fehér István atya közel kilenc esztendőn át tevékenykedet körünkben. 60. születésnapja közeledtével és súlyos betegségére való tekintettel nyugdíjazását kérte. A München-Freising-i Érsekség kérelmét elfogadta és 2001. július 1-i hatállyal magyar lelkészi szolgálatától felmentette.
Egyházi közösségünk harmadik lelkészétől szeretettel búcsúzunk. Miközben megköszönjük minden hűséges lelkipásztori szolgálatát körünkben, a jó Isten bőséges áldását kérjük nyugdíjas papi életére. Isten fizesse meg szenvedések közepette is vállalt szolgálatait. Adjon neki erőt, egészséget, sok türelmet gyengeségei elviseléséhez, sok örömet és hosszú életet, hogy még nagyon sokáig élvezhesse jól megérdemelt nyugdíjas éveit.
A rosenheimi magyar hívek lelkipásztori szolgálatáról továbbra is gondoskodunk.MEGHÍVÓ
Csütörtökön, június 14-én Úrnapja. Főünnep. Úrnapi körmenet.
8.00 órakor szabadtéri szentmise a müncheni Marienplatzon
dr. Friedrich Wetter bíborosunkkal,
bajor kormányunk és fővárosunk vezető-ivel és polgáraival.
8.45-kor kezdődik München városának hagyományos úrnapi körmenete.
Ezennel tisztelettel hívom és szeretettel kérem magyar híveinket, hogy ezen az úrnapi szentmisén és körmeneten, egyházközségi jubileumi zászlónk alatt, minél többen vegyünk részt, lehetőleg népi ruhában, de bármilyen tisztességes öltözetben is jöhetünk. Népi ruhát esetleg ismerőseinktől és barátainktól kölcsönözzünk.
Külön hívom és szeretettel várom az úrnapi körmenetre a missziónk otthonában tevékenykedő csoportokat, egyesületeket, ezek tagjait, vezetőit, ill. képviselőit.
Népes részvételünkkel a körmeneten tegyünk ki magunkért és mutassuk meg jelenlétünket a müncheni társadalomban, amely befogadott bennünket, amelyben otthonra találtunk és  élünk. Jelenlétünkkel a körmeneten személyesen és testületileg is kifejezzük hálánkat Istennek, egyháznak, befogadó országunknak és új hazánknak.
A körmenet hatos oszlopsorokban a Marienplatzról indul, a Ludwigstr.-én halad, a St. Ludwig-templomnál visszafordul és a müncheni dómban, ill. a dóm előtti színpadon a nemzetiségek táncbemutatójával ér véget, kb. 11.30-kor. Ezután a dóm előtti szökőkútnál közös fényképezés a magyar népi ruhába öltözött résztvevőkkel jubileumi zászlónk alatt és kívánság szerint.
7.45-től GYÜLEKEZÉS a Marienplatzon felállított oltár bal oldalán magyar zászlónk és egyházközségi jubileumi zászlónk alatt hagyományos helyünkön, a nyolcas szektorban (Gruppe VIII). Egyéb egyesületi zászlókat is hozhatunk.
Rossz idő esetén az ünnepi szentmise a dómban és a körmenet elmarad. Ezt a hangszórók közlik és főleg a Bajor Rádió (BR) a hat és hét órai hírekben bemondja.
Örömömre szolgálna, ha a müncheni magyar egyesületek és hívek aktív részvételükkel hozzájárulnának a müncheni színes úrnapi körmenet sikeréhez.
*
Pénteken, június 15-én 17.00–18.30-ig szentmise (Cs. F.) és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Csütörtökön, június 28-án zarándoklatot szervezünk Passauba Boldog Gizella, első magyar királynőnk sírjához és megtekintjük a „Bajorország és Magyarország 1000 éve" című nemzetközi kiállítást, amelyet a Bajor Történelem Háza, Passau városa és püspöksége a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével szervezett a két nép közös történelmi kapcsolatainak felidézése és elmélyítése érdekében.
Indulás: pontosan 8.30 órakor az Alter Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól Straub Ádám autóbusszával. 11.00 órakor szentmise Boldog Gizella sírjánál (Passau, Klosterwinkel 1, Niedernburg); 12.30-kor ebéd a Duna-parton (Altstadthotel), saját költségre; 15.00 órakor megtekintjük a kiállítást az Oberhaus Múzeumban (Oberhaus 125); 17.00 órakor a Maria Hilf zarándok- és kolostortemplomot a Mariahilfsbergen, s aztán indulás haza. Visszaérkezés Münchenbe 19.30 körül. Utazási díj belépőjeggyel 30 DM. Jelentkezés az utazási költség befizetésével missziónkon Varga Katalin titkárnőnél vagy misék után a plébánosnál.
* * *
ELŐZETES: június 21-én Bibliakör, Egyháztanács gyűlés, 22-én Családok fóruma, 23-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, bérmálási előkészítő.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission