ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. december 9., 18. évfolyam 31. (731.) szám

Advent 2. vasárnapja
Várjuk, mint a messiást

Látogató érkezett a kis vidéki városkába. Hideg tél volt. A zsinagóga előtt egy szegény koldus kuporgott; a jeges padon ücsörgött vékony kis kabátban és didergett a téli fagyos hidegben. Az idegenből jött látogató nem állhatta meg szó nélkül. Rákérdezett: „Ugyan, kérem, maga meg mit csinál itt ebben a dermesztő hidegben?" „Várom a Messiást" – jött a meglepő válasz. A látogató elcsodálkozott, majd hirtelen, elértve a dolgot, élcelődni kezdett a szegény koldussal: „Ez aztán nagyszerű foglalkozás, és bizonyára a hitközség is jól megfizet érte!?" „Áh, dehogy" – felelte szelíden a hidegben vacogó szegény. „Szó sincs róla! Nem kapok én ezért semmit! Az emberek legfeljebb eltűrik, hogy itt ücsörögjek a padon. Ha nagy ritkán mégis erre jár valaki, akkor esetleg előfordul, hogy megkönyörül rajtam és kis alamizsnával segíti életben maradásomat." A kíváncsi turista csak nem tágított és tovább faggatta a kis öreget: „Hát azért ez már mégis kegyetlen dolog! De gondolom, nagyszerű foglalkozásáért az emberek csak jól megbecsülik?" „Tisztességben sincs részem" – válaszolta a koldus. „Éppen ellenkezőleg! Azt hiszik, hogy bolond vagyok." „Hát akkor minek csinálja ezt az egészet" – fakadt ki értetlenkedve az idegen: „Egyszerűen csak azért – vette át a szót az öreg koldus –, mert ez egy örökös feladat, soha sem szűnő hivatás, véget nem érő elfoglaltság. Ezen a téren nincs munkanélküliség. Jók a kilátásaim. Nem kell félnem az unalomtól. Soha sem leszek tétlen."

A messiás-várás valóban örökös feladat. Ezen a téren mindig van teendő. Ezt a megbízatást, „állást" nem lehet feladni. A kereszténység velejárója. A hívő ember mindig várja a Messiást – napszámban. Várja a Megváltót, az Üdvözítőt, Jézus Krisztust, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Benne az üdvösség. A keresztények mindig várják a Messiást, reményeik beteljesítőjét, még akkor is, ha hitük miatt bolond koldusnak nézik, nem értik, kinevetik vagy megvetik őket. Pál apostol mondja: „A mi hazánk... a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez" (Ef 3, 20). Várjuk üdvözítő Istenünk eljövetelét, életünk beteljesedését. Úgy várjuk, mint a zsidók a messiást. MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

DECEMBER 9. ADVENT 2. VASÁRNAPJA
10.00 órától Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
Idegen gyóntató: P. Szőcs László SJ
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise
                     + Schwarzkopf János, a Schwarzkopf és Geng család elhunyt tagjainak l. ü.
Zsoltárválasz  Napjaiban az igazság virága nyíljék,* és teljes béke legyen a világ végéig.
Celebráns      dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor           Váczy Ilona (Iz 11, 1–10; Róm 15, 4–9; Mt 3, 1–12)
Ministráns      Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál         Sneff János
11.30–12.00 Felfogadás a sekrestyében
14.00–18.30 Adventi lelkinap a misszión
*
DECEMBER 16. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ifjúsági adventi szentmise
                     1. a Rodewald és Kelley család elhunyt tagjaiért,
                     2. +Dr. Siményi Gábor l. ü.
Memento      +Nt. Lázár József Csaba és +Dr. Kozma György SJ
Celebráns     Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor          Jánosi Margó (Iz 35, 1–6a. 10; Jak 5, 7–10; Mt 11, 2–11)
Ministráns    Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);  Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
11.30–12.00 Felfogadás a sekrestyében
*
DECEMBER 23. ADVENT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise
                     +id. Zelicskovics Lászó l. ü. és Isten segítségéért (Z. L.)
Zsoltárválasz  Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
Celebráns      dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor           Goia Szilvia (Iz 7, 10–14; Róm 1, 1–7; Mt 1, 18–24)
Ministráns      mind, aki itthon van
Orgonál         Sneff János
11.30–12.00 Felfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, december 9-én (+Szög Mátyás l. ü.), 23-án (a Hegedűs család elhunyt tagjaiért) és 26-án 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP December 9. Natália, Filótea, Valéria
14.00–18.30 ADVENTI LELKINAP
Program:
14.00–14.45 1. elmélkedés
14.45–15.00 kávészünet
15.00-16.00 gyóntatás, rózsafüzér
16.00-16.40 2. elmélkedés
16.40-17.30  gyóntatás, Lorettói litánia
17.30–18.30 szentmise rövid elmélkedéssel
18.30-kor  elbocsátás

HÉTFŐ December 10.  Judit, Lívia
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD December 11. I. Damazusz pápa, Árpád
10.00–12.00 ÉRTESÍTŐ borítékozás, postázás
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA December 12. Chantal Franciska, Gabriella, Fáni
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  December 13. Lúcia, Luca, Ottília
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (M. J.)
17.00–18.30 Bibliakör, Aki elveszíti életét, megmenti azt – Jn 12, 24

PÉNTEK December 14. Keresztes János, Szilárda, Bertold
13.00–13.15 Zsolozsma
18.00–19.30 Színkör
18.30–21.00 Családok fóruma, Mit jelent nekem az advent

SZOMBAT December 15. Valér, Detre
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
17.15–17.30 Jézus-várás, adventi koszorúnk 3. és 4. gyertyájának ünnepélyes meggyújtása
* * *
HÉTFŐ December 17.  Lázár, Olimpia
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD December 18. Auguszta, Graciella
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA December 19. Viola, Orbán, Oros
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  December 20. Teofil, Liberátusz
Karácsonyi ünnepség, Hl. Kreuz. Lásd Hírek!

PÉNTEK December 21. Canisius Péter, Petra, Tamás
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör
  missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)

SZOMBAT December 22. Zénó, Jutta, XavériaHÍREK
Advent 2. vasárnapján, december 9-én 10.00 órától a Damenstift-templomban idegen gyóntató áll rendelkezésünkre, akinél elvégezhetjük karácsonyi gyónásunkat. Délután, 14.00–18.30-ig missziónkon ADVENTI LELKINAPOT tartunk két elmélkedéssel, szünetben kávézással, gyónási lehetőséggel és 17.30-kor záró szentmisével. Vezetője: Szőcs László jezsuita atya, aki ez idő tájt a müncheni hajléktalanok között végzi a jezsuita rendben előírt harmadik probációját. Elmélkedéseinek témája: „Isten gyermekeinek szabadsága". Lelkinapunk ingyenes és azon bárki részt vehet. Mindenkit szeretettel várunk.
*
Kedden, december 11-én 10.00–12.00-ig missziónkon postázzuk ÉRTESÍTŐnk karácsonyi számát. A borítékozás igazán nem nehéz munkájához segítőkész híveink szíves segítségét kérjük. A borítékozás után kávézás. Előre is köszönöm szíves segítségüket.
*
Szerdán, december 12-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő német nyelvtanfolyam után, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, december 12-én és 19-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
*
Csütörtökön, december 13-án 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében. „Aki elveszíti életét, megmenti azt" – Jn 12, 24 – címmel az áldozat liturgiájának biblikus és liturgikus elemeit vizsgáljuk. Bibliakörünk előtt 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.
*
Pénteken, december 14-én missziónkon a 18.00 órakor kezdődő Színkörrel párhuzamosan, 18.30–21.00-ig Családok fóruma szülőknek és gyermekeiknek „Mit jelent nekem az advent" címmel.
*
Szombaton, december 15-én missziónkon találkoznak Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói, cserkészeink és fiataljaink. Lásd előző oldal!
* * *
Csütörtökön, december 20-án 18.00 órai kezdettel Karácsonyi ünnepséget rendezünk gyermekeknek és felnőtteknek a Hl. Kreuz egyházközségi otthon dísztermében, München-Giesing, Untere Grasstraße/Gietlstraße saroképület. Megközelíthető: U2 és a 25-ös/15-ös villamossal a Silbernhornstraße megállóig. Műsor: pásztorjátékok, karácsonyi dalok és versek, színjáték. A gyermekeket kis ajándékkal emlékeztetjük a karácsonykor kapott isteni ajándékra.
Az ünnepség előtt, 17.00 órától jótékonysági teadélután és süteményvásár cserkészeink javára. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt: gyermeket, fiatalt, szülőt, felnőttet és időst egyaránt.
*
Pénteken, december 21-én 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Karácsonyi szünidő: december 22-től 2002. január 6-ig. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.
* * *
ELŐZETES:
Hétfőn – Szenteste, december 24-én 15.00–18.00-ig karácsonyi találkozót szervezünk egyedülállóknak: Szenteste vacsorával és kántálással missziónk nagytermében. Költség hozzájárulás nincs. Felelős szervező Győry Márta, cserkészeink közreműködésével. A jelentkezők szállításáról gondoskodunk, ha ez valakinek megoldhatatlan. Jelentkezés Varga Katalin titkárnőnknél telefonon: 982637 vagy 982638, minél előbb, de legkésőbb december 20-án 14.00 ó-ráig.

Hétfőn, december 31-én, szilveszter este, a Damenstift-templomban 18.30-kor kezdődő év végi hálaadó és újévi előesti szentmise után, egyházközségünk Magyar Klubjának szervezésében, 19.30-tól szilveszter esti mulatság missziónk nagytermében. Zenéről a Pacsirták együttes gondoskodik. Belépő (zene, vacsora, ital) 50 DM. Éjfélkor rövid imával, Isten segítségével és áldással kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában. Aztán folytatjuk a mulatást. Jelentkezés Mekker Árpádnál, legkésőbb december 20-án 17.00 óráig. Telefon: 982637 vagy 982638.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím:    D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.:     089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission