ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. április 1., 18. évfolyam 10. (710.) szám

Húsvéti szám

2001. január 29-én, a magyar püspökök „ad limina" látogatása alkalmából, II. János Pál pápa magán-kihallgatáson fogadta dr. Miklósházy Attila püspököt, aki a megbeszélésről ezeket mondta: „Nagyon közvetlenül, angolul beszélgettünk dolgozószobájában, érdekelte a külföldi magyarok helyzete, meg az is, hogy képesek-e megőrizni anyanyelvűket".


Grußwort
des Bayerischen Ministerpräsidenten
Dr. Edmund Stoiber zur Weihnachtsmesse in der Kathedrale von Esztergom am 24. Dezember 2000

Zum Weihnachtsfest des Jahres 2000 sende ich meine besten Wünsche an alle Ungarn. Besonders grüße ich den Erzbischof von Esztergom-Budapest, Kardinal László Paskai. Vor tausend Jahren wurde Stefan auf den Namen des Kirchenpatrons von Passau getauft und zum ersten König Ungarns gekrönt. Seit dieser Zeit sind Ungarn und Bayern in enger Freundschaft verbunden.
Wie lebendig unsere Beziehungen heute sind, bezeugen die vielen Veranstaltungen, die Ungarn in Bayern aus Anlass des Millenniums von Staat und Kirche abhält. Besonders sinnfällig hierfür sind die Relieftafel mit Stefan und Gisela, die in diesem Jahr an der Münchner Damenstiftskirche angebracht wurde, sowie die große Landesausstellung „Kreuz und Krone – tausend Jahre Bayern und Ungarn", die im Mai 2001 in Passau eröffnet wird.

Weihnachten 2000 ist die Gelegenheit, im Trubel des Alltags etwas inne zu halten. Dann können wir dankbar auf den Weg schauen, den Ungarn und Bayern in Freundschaft gegangen sind und der uns jetzt in dem zusammenwachsenden Europa zusammenführt.

Ich wünsche dem ungarischen Volk Gottes Segen und uns allen die Erfüllung der Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden".Bezárult a Szent Kapu – tárva marad az Élő Kapu
Kánában javában állt az esküvő, a lakodalom, amikor Jézus anyja megjegyezte: Elfogyott a boruk! Jézus erre ezt a választ is adhatta volna: Ittak már eleget! Erkölcsi prédikációt is tarthatott volna a mértéktelen ivásról! Nem ezt tette. Előteremtette nemcsak a kimért fejadagot. Hat korsót színültig tele borral! Az életöröm mindennél fontosabb volt számára – az ünnepi öröm. Azért jött, hogy életünk legyen, teljes életünk! A vizet átváltoztatta borrá, az átlagot minősséggé, hogy értékes legyen életünk és teljes örömünk. Lehetünk szépek, vidámak, jókedvűek, élvezhetjük értékes kincseit, mert Isten ajándékozta nekünk, a mi örömünkre. Isten boldogságra hívott, és arra, hogy széppé tegyük, ami csúnya, megnemesítsük, ami nemtelen! Örökös feladat! Isten akarata a jólét, az igazságosabb, jobb, szebb világ kialakítása. Isten azt akarja, hogy az ember boldog legyen, együttműködjék Vele és így elérje célját.
Az egyház a 2000. év Nagy Jubileumának megünneplésével különösen emlékeztette híveit Isten emberszerető jóságára, Isten üdvözítő szándékára és akaratára Jézus Krisztusban, akit éppen azért küldött, hogy üdvözítsen minket.

Különös Úrfelmutatás
A Nagy Jubileumi esztendő fényes ünnepséggel zárult Rómában. Újév napját követően a világ jubileumi templomai ünnepi szertartással zárták be szent kapuikat. A Szent Péter apostol sírja fölé emelt vatikáni patriarkális bazilika szent kapujának bezárására 2001. január 6-án került sor. Az üresen maradt bazilika helyett a százezernyi hívősereg az ünnep reggelén teljesen megtöltötte a Szent Péter teret, ahol nagyméretű képernyők segítségével követhette az ezerévenként esedékes Nagy Jubileum lezárásának a bazilika átriumából közvetített történelmi eseményét. A szent kapu márványkeretét virágfüzérrel díszítették, két szárnya  még nyitva állt, amikor a televízió révén szerte a világon százmilliók követhették a szertartást megkezdő II. János Pál pápa szavait:
„Testvéreim – fordult a hívekhez a pápa intelmével, miután az örökkévalóság felé az időben vándorló egyház megünnepelte a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Ige születésének bi-millennáriumát, összejöttünk Isten Fia megjelenésének megünneplésére, az Úr Epifániájára, és hogy a szertartásnak megfelelően lezárjuk a Nagy Jubileum évét. A betlehemi csillag fényében továbbra is Krisztusra tekintünk, a világ irgalmasságára és fényességére, és felmutatjuk őt miként Szűz Mária az összes teremtménynek. Egyesítsük hangunkat az egyházéval, a zarándokok hangjával, akik nagy számban lépték át a szent kaput. A Vigasztaló Szentlélek éltető jelenlététől megerősítve, járjunk bizalommal az új évezredben, dicsérjük az Urat, adjunk hálát neki, aki volt, aki van, és aki jön, hogy beteljesítsen mindent."
A felhívást követően a pápa a bazilika előcsarnokában a Szentháromság-istenhez intézte könyörgését:
„Mennyei Atyánk, aki kedveled az életet és teremtményeid életét, aki irgalomban gazdag vagy, tekints jóságosan a Hozzád imádkozó egyházadra, mely most hálatelt szívvel vesz részt egyszülött Fiad születése kétezeréves Nagy Jubileumának lezárásán. Fogadd el hálás dicséretünk adományát mindazon ajándékért, amit jóságod folytán kaptunk a jubileumi esztendő során. Nagy dolgokat cselekedtél a világszerte élő néped javára, az irgalom és az igazság találkozott egymással, az igazságosság és a béke csókot váltott, amikor földünk megtermette gyümölcsét.

Dicsérünk és áldunk Téged, Urunk, mert miközben a Szent Péter-bazilika szent kapujának bezárását szemléljük, tudjuk bizonyossággal, hogy nem zárul be a te irgalmad ajtaja azok iránt, akik hisznek szeretetedben, és irgalmasságodat hirdetik. Hozzád fohászkodunk, hűséges Istenünk, hagyd nyitva kegyelmed kincseit és add meg fiaidnak, kiket meghívtál a megtérésre és a megújulásra, hogy állhatatosan kitartsanak az új életben és a világban a reménység tanúi és az egyetértés munkálói legyenek.
Add, hogy a Szentlélektől megerősítve földi zarándokútjuk végeztével eljussanak a mennyei Városba, hogy megízleljék az élet fájának gyümölcseit, és szomjukat oltsák a Bárány trónjánál fakadó forrásból. Neked, Mindenható Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek-szeretetben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké."
Ezután csend és kórusének következett, II. János Pál pápa a szent kapuhoz lépett, letérdelt a küszöbre, csendben imádkozott, aztán egyszerű mozdulattal becsukta a szent kapu két ajtószárnyát.

Bezárult a szent kapu, lezárult a szentév, ám a folytonosság és a továbblépés jeleként felcsendült a kórus éneke: „Christus heri et hodie, Finis et Principium: Christus Alpha et Omega. Ipsi gloria in saecula! Krisztus tegnap és ma, Kezdet és Vég, Krisztus Alfa és Omega, neki legyen dicsőség mindörökké"!

Százmilliókkal együtt
A Nagy Jubileum véget ért. Vallásos rendezvényeinek során több mint 8,5 millió ember személyesen láthatta a pápát Rómában, a korábbi évek átlagánál – 1,5 millió – hatszor többen. A Vatikán központi sajtó irodájának közlése szerint 2000-ben kereken mintegy
· 2,8 millió ember vett részt az általános és különleges pápai audienciákon;
· 4,7 millió a szentmiséken és ájtatosságokon;
· több mint egy millió ember imádkozott a pápával a déli harangszó és imádság idején;
· 1,7 millió ember nézte a pápai miséket és ceremóniákat; a szentév eseményeiről 80 ország 126 televízió-állomása közvetített.
· 25–30 millió ember zarándokolt Rómában, háromszor annyian, mint az 1975-ös szentév idején;
· 2 millió fiatal ünnepelt együtt augusztus 20-án a világifjúság zarándoklatán;
· 350.000 munkás május 1-én, a munkások zarándoklatán;
· 70.000 rendfenntartó, irányító, tolmács, segédkező teljesített önkéntes szolgálatot;
· 50.000 rendőr gondoskodott a mintegy 200 nagy ünnepi rendezvény biztonságos lefolyásáról;
· 150 milliárd márka volt az olasz turista hivatal pénzforgalma, ennek egy harmada éjszakai szállások költsége;
· 25 milliárd márkaadóságot engedtek el a nemzetközi pénzintézetek az elszegényedett afrikai és latin-amerikai országok adóságaiból;
· 13 milliárd márkát fektetett be Róma restaurálásába az olasz állam, Róma városa és a privát vállalkozók, előkészületül a szentévre;
· 1060 akkreditált újságíró 58 országból;
· 400 órára tehető az olasz televízió közvetítése egyenes adásban. Nézők száma: 257 millió, csupán Olaszországban;
· 3 gyerek született a római fő bazilikákban, elsősegélyes ügyeleti szolgálattal;
· 800.000 napi látogatója volt átlagosan a Vatikán www.jubil2000.org honlapjának, amely 30.000 oldalt tesz ki és 11 nyelven készült; ezzel a 2000. év legsikeresebb interaktív kínálatának bizonyult.

Titkos csodák
De ki képes felmérni a kegyelem csodáit az emberi szívekben, lelkekben? A számoknál bizonyára sokkal fontosabb a zarándokok lelkében végbement változás, a megtérés, a sok jó elhatározás és ima, a kibékülés és újrakezdés Istennel, mindaz, ami az emberek belsejében történt világszerte, a nagy titok, amelynek egyedül Isten a tudója. A Nagy Jubileum központi bizottságának főtitkára, Crescenzio Sepe érsek – januártól bíboros – az egyik sajtókonferencián Isten csodájának nevezte a Jubileum vallási, kulturális és szociális téren elért eredményeit, arról beszélt, hogy világszerte meglepően nagy érdeklődés mutatkozott a vallási részvétel és a „felnőtt, érett keresztény hit" iránt. Több országban első alkalommal emlékeztek meg a Szentévről: Szudánban, Kínában, Észak-Koreában és néhány közép-ázsiai országban. Olaszországban megemelkedett a gyónások száma és a Mária kegyhelyeket is többen keresték fel, mint korábban. Az együttműködés a sajtó és médiák szakembereivel annyira sikeresnek bizonyult, hogy ezt tovább kell fejleszteni. A pápa kéréseinek megfelelően a szegény államok adóságainak elengedésében komoly előrehaladás történt. A fiatalok érdeklődése az igazi keresztény értékek iránt majdhogy zavart keltett a rendezők körében. „Novo millennio ineunte" – A harmadik évezred kezdetén című apostoli levelében a pápa különösen méltatta mindezeket.

Mindig nyitva
A szent kapu bezárult, de tárva marad az „élő kapu", továbbra is nyitva marad az út, az igazság és az élet Jézus Krisztusban. Benne folytatódik az Úr kegyelmi esztendeje. A Krisztussal megújított találkozás a Jubileum igazi öröksége, melyet megőrizve a jövő számára kell hasznosítanunk. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy őriznünk és ápolnunk kell örökségét, a szilárd krisztusi hit és életszentség útján kell keresnünk boldogulásunkat, a földi jólétet és az üdvösséget. Továbbra is gondunk kell legyen az elmélyült személyes és közösségi imára, különösen az eucharisztia ünneplésével, a kiengesztelődés szentségére és a szolgáló szeretet gyakorlására, a szegények és a rászorulók, egyének és közösségek megsegítésére.
A szent kapu bezárult, de az „élő Kapu", Krisztus, akit jelképez, örökké nyitva marad. A jubileum lelkesültsége után nem választhatjuk a szürke hétköznapok tétlenségét. Ellenkezőleg. Gondoznunk és ápolnunk kell a Nagy Jubileum örökségét. Jézus Krisztus és Szentlelke erejével kitartóan kell haladnunk égi Atyánk, égi hazánk felé, ahol a lelkünket örök otthon várja.

Lelkipásztori hivatásomnak megfelelően azért imádkozom, hogy a szilárd hit kegyelme töltse be mindannyiunk szívét és Jézus Krisztus útján továbbra is kitartó lelkesedéssel haladjunk a teljes élet felé. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Értesítőnk minden kedves Olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket.

Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel
Dr. Cserháti Ferenc plébánosHázassági előkészítőn
Wolf Anita és Mester Lajos eljegyzése
Ez a szombat más, mint a többi, most csorog az óra, kelni kell. Fürstenried kastélyba megyünk. Most nem mint turisták, hanem mint házasság előtt álló ifjú pár látogatunk ide, a házassági előkészítő tanfolyamok helyszínére a müncheni főegyházmegyében. Izgalommal és kíváncsisággal lépünk be a gyönyörűn felújított barokk épületkomplexum kapuján.

Rajtunk kívül még 12 ifjú pár érkezik erre az előkészítőre: összesen 13 pár, 26 ember, 26 gondolat, 26 egyéni világ. A cél közös: felkészülni életünk  nagy lépésére – a házasságra. Talán magunk sem tudjuk, milyen nagy lépés előtt állunk, ezért szakértők segítenek nekünk. Egy középkorú pszichológus házaspár vállalkozott e feladatra. A cél: egymás minél alaposabb megismerése, a jó házasság alapjainak feltárása és a ceremónia előtti szükséges lépések ismertetése. Rövid feszültségoldó torna után, páros elbeszélgetések, játékos feladatok segítenek a kitűzött feladat elérésében. A csoport tagjai beszélgetnek házasságról,  elképzeléseikről, elvárásaikról. Az idő játszva halad. A sok-sok érdekes gondolat a tartós házasságot igyekszik elősegíteni. Estére a társaság résztvevői teljesen feloldódnak, és talán még tartós barátságok is kialakulnak.

Az előkészítő után mi mégis kis hiányérzéssel a szívünkben búcsúztunk, hiszen a nap folyamán nem esett szó Istenről, egyházról, az egyházi és polgári házasság közötti különbségről, pedig mi erre számítottunk.
Wolf Anita & Mester LajosPüspöklátogatás – bérmálás
Július 1-én, vasárnap 10.30-kor dr. Miklósházy Attila, a külföldön élő római katolikus magyarok püspöke főpapi szentmisét celebrál és bérmál a müncheni Damenstift-templomban. Mise után ellátogat missziónkra, ahol ünnepi fogadást rendezünk tiszteletére. Mindenkit szeretettel várunk.

Úrnapi körmenet
június 14-én, csütörtökön délelőtt
a müncheni Marienplatzon és a Ludwigstraßen

Úrnapján az Oltáriszentséggel évszázadok óta pompás körmenetet tartanak a bajor fővárosban. A müncheni magyarok évtizedek óta csatlakoznak hozzá, a körmeneten magasba emeljük magyar zászlóinkat és együtt vonulunk bajor barátainkkal.

A körmenet 8 órakor kezdődik szabadtéri szentmisével a müncheni Marienplatzon, dr. Friedrich Wetter bíboros vezetésével, fényes papi asszisztencia kíséretében. Az ünnepségen hagyományosan részt vesznek a bajor kormány és a főváros vezetői, a müncheni civil és egyházi szervezetek és egyesületek képviselői, az egyetemisták és fakultások testületei, tanárok és diákok, a rendőrség és a cégek egyenruhás alakulatai, természetesen felvonulnak a plébániai közösségek zászlóikkal, világiak és papok, ministránsok és szerzetesek, valamennyien színes öltözetben, és még nagyon sokan mások zászlókkal és népi ruhában.

Ezennel tisztelettel hívom, és szeretettel kérem magyar híveinket, hogy az úrnapi szentmisén és körmeneten, egyházközségi jubileumi zászlónk alatt, minél többen vegyünk részt, lehetőleg népi ruhában, de bármilyen tisztességes öltözetben is jöhetünk. Népi ruhát esetleg ismerőseinktől és barátainktól kölcsönözzünk.

Külön hívom, és szeretettel várom az úrnapi körmenetre a missziónk otthonában tevékenykedő csoportokat, egyesületeket, ezek tagjait, vezetőit, ill. képviselőit.

Népes részvételünkkel a körmeneten tegyünk ki magunkért és mutassuk meg jelenlétünket a müncheni társadalomban, amely befogadott bennünket, amelyben otthonra találtunk és  élünk. Jelenlétünkkel a körmeneten személyesen és testületileg is kifejezzük hálánkat Istennek, egyháznak, befogadó országunknak és új hazánknak.
A körmenet hatos oszlopsorokban a Marienplatzról indul, a Ludwig-straßen halad, a St. Ludwig templomnál visszafordul és a müncheni dómban, ill. a dóm előtti színpadon a nemzetiségek táncbemutatójával ér véget, kb. 11.30-kor. Ezután a dóm előtti szökőkútnál közös fényképezés a magyar népi ruhába öltözött résztvevőkkel jubileumi zászlónk alatt és kívánság szerint.
7.45-től gyülekezés a Marienplatzon felállított oltár bal oldalán magyar zászlónk és egyházközségi jubileumi zászlónk alatt hagyományos helyünkön, a nyolcas szektorban (Gruppe VIII). Egyéb egyesületi zászlókat is hozhatunk.
Rossz idő esetén az ünnepi szentmise a dómban és a körmenet elmarad. Ezt a hangszórók közlik és főleg a Bajor Rádió (BR) a hat és hét órai hírekben bemondja.
Örömömre szolgálna, ha a müncheni magyar egyesületek és hívek aktív részvételükkel hozzájárulnának a müncheni színes úrnapi körmenet sikeréhez.

Egyházközségi Majális
július 8-án, vasárnap 14.00–22.00-ig
Grünwaldban, Hubertusstraße 22.,
az egyházmegyei üdülőparkban, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni. Hozzávaló kapható a helyszínen.
A Majálison közreműködnek gyermekeink, fiataljaink és cserkészeink, fellépnek táncosaink. Szórakoztató zenéről gondoskodunk.

A szép és tágas játszótéren zsákbafutást és kötélhúzást szervezünk a gyerekeknek. A játékos kedvű nagyok és kicsik idén is szerencsét próbálhatnak a tombolán, a labdarúgó csapatok barátságos mérkőzéseket vívhatnak a „Majális 2001" kupáért. Várjuk a csapatok benevezését és a megfelelő tombolatárgyakat missziónkon.
21.30-kor égő fáklyafénynél bevonjuk a zászlót és elénekeljük a Himnuszt, aztán záróra.

Szép nyári ünnepségünkre sok szeretettel várjuk a Münchenben és környékén élő magyarokat, felekezetre és felfogásra való tekintet nélkül, bajor barátainkkal együtt. Egyházközségi rendezvényekhez illő udvarias magatartásunkkal ápoljuk jó hírnevünket, távozásunk után hagyjuk tisztán helyünket és az üres üvegeket vigyük vissza a kiárusító asztalhoz. Előre köszönöm szíves megértésüket és támogatásukat.
Tekintettel a kiváló helyszíni lehetőségeinkre Majálisunkat – immár a tizenhetediket – rossz idő esetén is megtartjuk.
Cserháti FerencSzabó Iván
a 78. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat új vezetője
 32 éves vagyok, szüleim 56-osok, Belgiumban születtem, aztán kétéves koromban Amerikába vándoroltunk ki, ott éltünk nyolc évig, utána Kolumbiába költöztünk. Ekkor léptem először érintkezésbe a magyar cserkészettel. 1978-ban egy európai rokonlátogatás alkalmából elmentem unokatestvéreimmel Kastlba kiscserkésztanyázásra. Ebben a táborban annyi élményben részesültem, hogy Kolumbiába hazaérkezve beléptem az ottani amerikai cserkészekhez, mivelhogy magyar cserkészek ott nem voltak. Amikor 1982-ben a kastli magyar gimnáziumba kerültem, egyből beléptem az ottani csapatba. Mint kastli diák 1985-ben végeztem el a segédtiszti tábort Kastlban. 1987-ben érettségiztem és Frankfurt mellett, Darmstadtban kezdtem el a gépészmérnöki egyetemet. A mainzi és frankfurti csapatokba is bekapcsolódtam, majd Frankfurtban a rover rajt vezettem. Csapattáborokban, kerületi táborokban és vezetőképző táborokban rendszeresen részt vettem. 1996-ban Amerikában, Filmoreban végeztem a tiszti tábort. Közben az egyetemet befejeztem, repüléstechnikára szakosítottam, és szakmám miatt 1998-ban elköltöztem Brémába, ahol sajnos nincs cserkészcsapat. 2000 májusában új munkába kezdtem Münchenben, és így természetesnek tűnt, hogy felkeressem az itteni csapatot, hisz a csapat vezetőségét már régebb óta ismerem, sőt a cserkészszülők nagy részét is ismerem, mivelhogy akkoriban cserkészvezetőim voltak.

A cserkészethez fűződik sok szép élményem, és mindig arra törekedtem, hogy azokat az élményeket és azt a lelkesedést próbáljam a fiatal cserkészekben felidézni, amelyekben nekem is annyi éven keresztül volt részem.

Mindezek mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a cserkészetnek, mint ifjúsági mozgalomnak nevelési szerepe van. Fiatal cserkészeinket magyar származásunk tudatában keresztény szellemben, társadalmi együttműködésre, felelősségtudatra és önállóságra neveljük. Teleki Pál miniszterelnök és főcserkész ezt így fogalmazta: Célunk az „emberebb ember, magyarabb magyar" nevelése. Jó munkát!
Szabó Iván cst. 

A müncheni magyar cserkészek létszáma 2000. október 10-én 155 fő, akik közül 121 aktív cserkész, 34 érdeklődő. Az év folyamán az összejöveteleket általában 80 cserkész látogatta.

2000. december 17-én az egyházi közösség karácsonyi ünnepségén, a cserkészek és fiatalok között, illetve a Hétvégi Magyar Iskolában végzett munkássága elismeréseként könyvjutalomban részesült: Balla Noémi, Vardaro Andrea, Fejér István, Sztermen Ildikó, Kucsera Judit, Molnár Erzsébet, Vastag Erzsébet, Dóry Emese, Szabó Iván, Győry István, ifj. Jánosi Margit, Kucsera Ágnes, Winkler Márta, Kovács Orsolya és dr. Kováts János.Egy kobold farsangi naplójából
Régen elütötték már a harangok a delet, mikor a misszió megtelt siető boszorkányok, szellemek, lidércek és egyéb misztikus lények egész seregével. A gyűlés három órára volt meghirdetve, de a királyi udvar szokásához híven kis késéssel nyitotta meg kapuit. Mint minden eddigi összejövetelünknek, ennek is megvoltak a szabályai, melyeket Varázskönyvünkből tudhattunk meg.
Minden rendben ment egészen addig, míg egy esővarázslás közben a terembe belépő inkvizítor boszorkánynak hitte egyik testvérünket és el akarta vinni, hogy máglyán megégessék. Szerencsére igazságos és jó királyunk, Könyves Kálmán, még időben közbelépett és egy versennyel döntötte el a vitát, melyben a büntetés eltörléséhez meg kellett nevettetnünk a szigorú inkvizítort. A feladat nem volt egyszerű, de végül is sikerült.
Így már akadályok nélkül folytatódhatott tovább a lassan mulatságba átcsapó összejövetel.
Izgalmas volt két csapatunk, a Kígyók és a Békák sorversenye, ahol a szerencse és az ügyesség a Kígyóknak kedvezett. Az ezt követő lakoma után a szokásos évi jelmezversenyre került sor, ahol idén pók barátunk diadalmaskodott.
A nap már régen eltűnt a közeli hegyek mögött, mikor királyunk berekesztette a bált és hazaengedte a kifáradt mulatozókat.
Remélem, jövőre is hasonlóan jó mulatságban lesz részünk.
Sinka Nóra

Egyetemre járnak és ministrálnak
Balogh András
Húsz éves vagyok. Marosvásárhelyen születtem. Tíz évvel ezelőtt érkeztem Németországba, Münchenbe. Pillanatnyilag egyetemre járok.

Úgy érzem, hogy aktív fiatal vagyok. Aránylag sok mozgásra van szükségem, hogy igazán jól érezzem magam. Így többféle sporttal is „küszködöm": télen korcsolyázom, síelek meg kosárlabdázok. Nyáron, ha lehet, a München környéki tavak közelében töltöm szabadidőmet, ahol barátaimmal sokat röplabdázok.

Barátaim főleg németek, és így velük töltöm legtöbb szabad időmet. Óriási szerencsém volt a helyi integrációval. A mai napig senki sem éreztette velem azt, hogy idegenből jöttem.
Persze magyar nyelvű barátaim is vannak. Őket a müncheni magyar misszió keretén belül ismertem meg, amikor még cserkészkedtem. Velük hétvégén szoktam találkozni, főleg a templomban, ahol többen ministrálunk. Igaz, hogy lassan az „idősebb" ministránsok közül vasárnaponként egyre kevesebben tudnak fölkelni, de a remény nem halt ki – még bennem sem, hogy a jövőben is helytállunk az oltárkörüli szolgálatban. Velem is előfordul, hogy háromszor is meggondolom, amíg elhagyom a meleg, mindegyre visszacsalogató ágyat, de legtöbbször nem marad más hátra, felkelek és vállalom az áldozatot. A templomban dupla felelőség nyugszik vállamon: ministrálok és negyedik éve sekrestyés vagyok. Szolgálataim során kellemes és kevésbé kellemes  élményekben egyaránt volt részem, de most főleg csak kellemesek jutnak eszembe, pl. amikor már a hetedik „idős néni" is a legbarátságosabb mosollyal tekint rám az Értesítő kiosztása és egyéb szolgálataim közben. Örömüket és megelégedésüket látva, ilyenkor elmúlik minden búbánatom – legalábbis általában! Így tehát még terápia is lehet ez a „munka"!
Balogh András

Bozó Mária
1991-ben szüleimmel jöttem Egerből Münchenbe. A következő év karácsonyán találtuk meg a Damenstift-templomot, ahol hosszú idő után, végre magyar nyelvű szentmisén vehettünk részt. Meglepődve láttam, hogy itt lányok is, fiúk is ministrálnak. Másnap már én is közöttük voltam – életemben először! Nagyon örültem, hogy ministrálhattam, és magyar közösségbe kerülhettem. Időbe tellett, míg megtanultam a ministrálás csínját-bínját. 1998 tavaszától a kastli magyar gimnáziumba kerültem, és tavaly ott érettségiztem. Féléve járok a müncheni Műszaki Egyetemre (TU). Informatikát tanulok. A ministrálás ma is sokat jelent számomra, nagy lelki nyugalmat és erőt ad. Ez az oltárszolgálat hozzásegít, hogy szomorúságaimat, bánataimat és mindennapi küzdelmeimet szívesebben és könnyebben viseljem.
Nagy ministráns élményem volt, amikor egyik Szilveszter esti hálaadáson három atyának ministrálhattam egyedül. A kezdeti izgalom után minden rendben ment és boldog voltam, mert feladataimat pontosan el tudtam végezni. Mindig örültem, amikor kicsik és újak jöttek ministrálni. Jó volt látni őket, hogy milyen nagy buzgalommal, lelkesedéssel próbálják megtanulni az oltár körüli szép szolgálatot. Övék a jövő. Rájuk épül közösségünk jövője. Remélem, hogy ha mi, régi ministránsok már kiöregszünk, akkor közösségünkben még mindig  lesznek ministránsok, akik egymásra figyelve, egymást támogatva hozzájárulnak a szertartások ünnepi fényéhez.
Bozó Mária

Jánosi Margit
Az iskolaév kezdetén, az egyik mise végén plébánosunk büszkén közölte és köszönte meg,  hogy immár négy egyetemista található a ministránsok sorában. Egyikük én vagyok. Furcsállottam. Vajon mi olyan „nagy szám" abban, hogy egyetemista létemre ministrálok. Hiszen azon kívül, hogy már nem a suliba járok, nem változott olyan sok minden az életemben. Ugyanúgy cserkészkedem, néptáncra járok, ha tehetem az ifjúsági ének- és zeneegyüttes próbáira is bekukkantok, és ministrálok, mint korábban. Azt hiszem, ennek az a fő oka, hogy ha valamit elkezdek csinálni, és az nekem tetszik, akkor nem tudom abbahagyni. Úgy osztom be az időmet, hogy lehetőleg mindenre jusson abból. Ez nem könnyű, de úgy látszik, hogy mégis megoldható. Annak idején azért kezdtem el ministrálni, mert Magyarországon, Budapesten,  egyházközösségünkben csak fiúk ministrálhattak; Münchenbe érkezésem után különlegesnek találtam, hogy itt lány létemre közreműködhetek a szentmisén, így közéjük álltam.

A cserkészet nagyon fontos számomra. Amióta szüleimmel Münchenben élünk – immár kilenc éve – abba is járok. Számomra a cserkészet nem csak hobby, hanem jó iskola is, amely  lényegesen befolyásolja, irányítja, formálja életemet. Rengeteg időt és energiát kell belefektetnem, de legszebb és legmaradandóbb emlékeimet is cserkészéveimnek köszönhetem:  sátortáborok, kirándulások, akadályversenyek, tábortüzek, őrsi különprogramok sütéssel, tojásfestéssel, múzeumlátogatással, volt barkácsolás, mindenféle „filmprodukció", rengeteg játék és móka. Amikor őrsi tag voltam, nagyon sokat kaptam: tudást, barátokat, élményeket, jellemnevelést. Amióta cserkészvezető vagyok, megpróbálok minél többet továbbadni a kapott jóból. Igazi helyemet a kiscserkészek között találtam meg. A kicsikért igazán érdemes dolgozni. A jó programot mindig gazdagon megjutalmazzák a kis csillogó szemek és a szépen mosolygós ajkak.
Talán a cserkészet keltette fel bennem a népművészet és a néptánc iránti érdeklődést is. Körülbelül négy éve, amikor a Mákvirág tánccsoport beindult, kezdtem el táncolni. Azóta elmegyek minden évben a cserkész-néprajzi táborba, vagyis a Tinódi Lantos Sebestyén Regös táborba, később beléptem a müncheni Regös táncegyüttes utánpótlás csoportjába is.
Elmondhatom, hogy itt, Münchenben fedeztem fel magyarságtudatomat. Szép „szenvedélyeimnek" köszönhetően, itt sok kedves és mély barátságra tettem szert. Remélem,  hogy ez életem végéig megmarad. A barátságokon kívül még sok nagyon fontos dolgot sikerült megszereznem: a jövőben biztosan előnyömre válik a tudás és képesség, amelyet az itt talált  közösségek – s talán a cserkészet nélkül, soha sem sajátíthattam volna el. A müncheni magyar közösség aktív tagjának érzem magam. Remélem, hogy közreműködésemmel tudtam – és a jövőben is tudok nyújtani valamit cserében a sok jóért, amit tőle kaptam. Ha egyszer majd elmegyek Münchenből, tudom, hogy ez a közösség nagyon fog hiányozni nekem.
Jánosi MargóÉRTESÍTŐ
1984-től a müncheni Magyar Katolikus Misszió tájékoztatója. Alapító: dr. Cserháti Ferenc. Értesítőbnket ingyen postázzuk, de adományokat szívesen fogadunk költségeinek fedezésére: Ungarischsprachige Katholische Mission, Oberföhringer Straße 40, 81925 München, Postbank NL München, KtoNr. 6222-803, BLZ 700 100 80.
Interneten
Az ÉRTESÍTŐ honlapunkon is olvasható: http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission;

Missziónk külkapcsolatai világi hívek szervezeteiben
Missziónk, mint az összes többi idegen nyelvű misszió Münchenben, a München-Freisingi Érsekség része, ezért szükséges, hogy az érsekség grémiumaiban képviseltessük magunkat. Magam két esztendeje, a többi idegen nyelvű misszió megbízásából is, képviselem a nem német anyanyelvű katolikusokat a Müncheni Körzet Katolikus Tanácsában – Katholikenrat der Region München. Feladatom két irányú: német testvéreinkben tudatosítani az idegen nyelvű lelkigondozás fontosságát, a missziók kulturális sokféleségének a német kultúrára gyakorolt gazdagító hatását, valamint érdekeinket védeni: igent mondani az integrációra, egymás értékeinek megismerésére, megbecsülésére, nemet mondani minden asszimilációs törekvésre. Ezt a célt szolgálja a missziók laikus képviselőinek, általam életre hívott, kéthavonkénti eszmecseréje, a missziók fiataljainak évenkénti találkozása az Ifjúsági Fórum keretében, a mi fiataljaink bevonása a német fiatalok kezdeményezéseibe: a virágvasárnapi ifjúsági világtalálkozóba, a fiatalok vezetőképzésébe, a magyar és német cserkészek  közösségébe. Két évi következetes munkával sikerült elérni, hogy az  idegen nyelvű missziókra már szinte egyenjogú társként tekintenek német testvéreink, idén – először – minket is meghívtak a laikusok főpolgármesteri fogadására, s az is  eljutott a köztudatba, hogy minden ötödik katolikus nem német anyanyelvű Bajorországban. Végre megjelent a missziótanácsokról szóló egyházmegyei szabályzat, mely a missziók választott tanácsait a német territoriális egyházközségek egyháztanácsaival egyenjogúnak ismeri el. Mivel a müncheni magyar katolikusok ezen a téren gyakorlott választók, a többi idegen nyelvű missziót tapasztalatainkkal tudjuk támogatni tanácsválasztásuk előkészítésében. Fontos belső feladatunk lenne saját egyháztanácsunk – missziótanácsunk munkáját felpezsdíteni.
A külkapcsolatok ápolása nem látványos tevékenység, s joggal kérdezhető, mi szükség van rá, mit használ magyar közösségünk építésében. Szerencsére egészséges, jól fejlődő közösségünk van, amelynek talán nem árt az én korosztályom és az idősek többségének távolmaradása a német közösségektől és a többi misszióktól. A fiatalok azonban nyitottak, s velem együtt vallják, hogy a többiek megismerése, a velük való eszmecsere gazdagítja saját (magyar) közösségünket, egy lépés a katolikus jelző tartalommal való megtöltésének útján.
Győry Márta Judit


 

Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának tagjai és vezetői sok szeretettel köszöntik Wiedra Mónikát szép, kerek születésnapja alkalmából. Hálásan köszönjük másfél évtizedes, fáradhatatlan munkásságát klubunk szervezésében, lebonyolításában, és minden nemes fáradozását egyházi közösségünk szolgálatában. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, sok örömben és boldogságban. Képünkön: Wiedra Mónika virággal, Luschies Mária, Ramsay Erzsébet és Cserháti  Ferenc plébános  társaságában, 2001. február  22-én, missziónkon, az ünnepélyes születésnapi köszöntő és farsangi klubtalálkozó idején.Adományok ÉRTESÍTŐnk postázási költségeire 2000. november 1. – 2001. március 1.:
Andriszek István 50,- DM; Baranowski Wojciech 20,- DM; Czupy Éva és József 30,- DM; Csongrádi Anna 50,- DM; Dr. Achtberger Josef 1000,- DM; Dr. Mészáros Adalbert 20,- DM; Dr. Susits Tamás és Melinda 60,- DM; Eberhardt Johann 300,- DM; Giricz Péterné 30,- DM; Haltrich Fritz 150,- DM; Köhler Ferenc és Theodozia 50,- DM; Kutasi József 20,- DM; Moosbauer Maria 20,- DM; Preitauer Katalin 30,- DM; Prettenhoffer Zoltán 50,- DM; Rostás Gábor és Maria 50,- DM; Schönberger Andreas 100,- DM;Varga Kálmán 30,- DM; Walter Rozalia 100,- DM; Wendler Ilona és Miklós 40,- DM. Nagyon szépen köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Varga Katalin

ÉLETÜNK
1969-től az európai magyar katolikusok lapja. Alapító: dr. Ádám György.
Az Életünk megrendelhető neve és pontos címe megjelölésével telefonon, illetve személyesen hivatalunkban vagy papjainknál misék után. Évi díja 30,-- DM.  Tel.: 089/98 26 37 vagy 98 26 38, Fax: 089/98 54 19.

Magyar Caritas Szolgálat – Ungarischer Caritas Dienst  e.V.
1947-től  hatóságilag elismert müncheni magyar karitatív szervezet. Alapító: dr. Rozsály Ferenc.  A Magyar Caritas Szolgálat szíves adományaikkal támogatja rászoruló honfitársainkat: Ungarischer Caritas Dienst e. V., Oberföhringer Straße 40, 81925 München, Kto-Nr. 3426-800, BLZ 700 100 80, Postbank NL München.Húsvéti magyar szentmisék
a Damenstift-templomban, 80331 München, Damenstiftstraße 1.

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér.

Április 8., Virágvasárnap
10.30–11.30 ünnepi szentmise
barkaszenteléssel és virágvasárnapi passióval Szent Máté szerint,
amelyet zenére alkalmazott Werner Alajos és Harmat Artúr.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Sneff János vezényletével.

Április 12., Nagycsütörtök
19.00–20.00 nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére az utolsó vacsorán,
amikor Jézus megmosta az apostolok lábát, oltárfosztás.

Április 13., Nagypéntek
15.00–16.00 nagypénteki szertartás,
Passió Szent János evangélista szerint (lektorok előadásában),
keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

Április 14., Nagyszombat, Húsvét vigíliája
21.00–23.00 feltámadási szentmise
a tűzszentelés szertartásával, a húsvéti gyertya megáldásával,
húsvéti öröménekkel, vízszenteléssel,
magyar feltámadási szertartással, templomi körmenettel.
Mise végén ételszentelés.

Április 15., Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
10.30–11.30 ünnepi szentmise
Mise végén ételszentelés.

Április 16., Húsvéthétfő
10.30–11.30 ünnepélyes szentmiseKöltségvetési beszámolók

A müncheni Magyar Katolikus Misszió költségvetésének 2000. évi elszámolása (DM-ben)
Bevétel
Áthozat 1999-ről 19.681,96
Hívek hozzájárulása München 7.341,44
Befizetések  7.046,80
Rosenheim,Freising  1.648,51
Püspökségi támogatás  66.500,00
Átmenő tétel                  5.802,28
Összesen                   108.020,99

Kiadás
Személyzet  4.555,00
Iroda üzemeltetés  36.372,72
Lelkipásztorkodás  20.327,72
Ház üzemeltetése  13.296,53
Beszerzések           6.033,82
Rosenheim,Freising 4.808,66
Összesen       85.394,45

Összbevétel        108.020,99
Összkiadás           85.394,45
Átvitel 2001-re     22.626,54
Pénztárban               566,09
Bankszámlán          22.070,45
Tartozás                   5.802,28
Varga Katalin

Az ÉLETÜNK egyházközségi terjesztésének 2000. évi pénzügyi mérlege
Bevétel
Áthozat 1999-ről            2.349,95
176 előfizetés 2000-ben  5.280,00
Adományok, túlfizetések 1.165,70
MCSZ-től                      1.000,00
Összesen                       9.795,65

Kiadás
Tartozás a szerkesztőségnek     1.300,00
Szerkesztőségnek, nyomtatásra 2.182,00
Postaköltség, bélyeg                 3.861,10
Összesen                                 6.970,30

Összbevétel          9.795,65
Összkiadás           6.970,30
Maradék 2001-re  2.825,35
Bankszámlán        2.531,01
Pénztárban             294,34
Tartozás Életünk szerk.-nek 1.288,00

Havonta 280 db. újságot postázunk:
Egyéni előfizető 2000-re  168 személy
MCSZ-től        33 személy
Adományokból 79 személy
Nem fizető                      112 személy
Összesen                         280 személy
Varga Katalin

A Magyar Caritas Szolgálat 2000. évi elszámolása
Bevétel
Maradvány 1999-ről       8.235,91
Adományok                 22.199,36
Kötött célú adományok 16.800,00
Magyarországra  6.750,00
Erdélybe            4.100,00
Vajdaságba        2.650,00
Felvidékre         1.000,00
Münchenben      2.300,00
Jótékonysági rend. missziónkon 1.486,33
Átmenő tétel              201,50
Összbevétel 2000-ben   48.923,10

Kiadás
Segély családoknak, egyéneknek 7.238,70
Karácsonyi segélyek                  4.200,00
Segélyek                                   28.086,00
Magyarországra 10.015,00
Erdélybe             7.706,00
Vajdaságba         3.450,00
Felvidékre           1.600,00
Münchenben        2.300,00
Kárpátaljára         3.015,00
ÉLETÜNK 33 szegénynek       1.000,00
Bank kezelési költség                   103,50
Illeték, szelvények, fénymásolás    341,69
Összkiadás 2000-ben        40.969,89

Összbevétel 2000-ben        48.923,10
Összkiadás 2000-ben        40.969,89
Maradvány 2001-re           7.953,21
Pénztárban         47,55
Postabankban 7.905,66
Mekker ÁrpádSzeretettel várjuk találkozóinkra
2001. április – augusztus
 · Hétvégi Magyar Iskola és cserkészet: márc. 31.; ápr. 28., máj. 12., 26., jún. 2–9. (csapattábor), 23., júl. 7., 21.
· Ifjúsági misék: máj. 20., jún. 24., júl. 22. (T. D.)
· Ifjúsági találkozók: máj. 5., jún. 30.
· Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próbái: minden szerdán 19.00-től 20.30-ig.
· Magyar Klub: ápr. 28., máj. 19., júl. 14.
· Családok fóruma: máj. 25., jún. 22., júl. 20.
· Bibliakör: ápr. 5., máj. 10., jún. 21., júl. 12.
· Szeniorok Klubja: márc. 29., ápr. 26., máj. 17., jún. 28. (kirándulás), júl. 19.
· Patrona Hungariae Énekkar próbái: minden szerdán 18.30-tól 20.00-ig
· Elsőáldozás: május 27
· Bérmálás: július 1.
· Imakör: minden hó 1. péntekén és: ápr. 20., máj. 18., jún. 15., júl. 20.
· Kisünnepek – esti mise: jún. 29.,  júl. 26.
· Úrnapi körmenet: június 14.
· Rózsafüzér titokcsere: minden hó 1. vasárnapján
· Beteglátogatás: minden  hó első péntekén.
· Egyházközségi kirándulás: jún. 28.

· Majális: július 8.
· KMÉM: április 6., május 18.
· Széchenyi Kör: márc. 30., máj. 11., jún. 29.,júl. 13.
· Egyháztanács gyűlés: április 3.
· Nyári vakáció: július 26. – szept. 10.

Német nyelvtanfolyam: minden szerdán 16.00-tól 18.00-ig
Asztalitenisz: minden hétfőn 17.00-től 19.00-ig
Komámasszonyok: minden hétfőn 19.00–21.30.
Regös kezdőknek: minden kedden 18.30–22.00.
Regös: minden szerdán 19.00–22.00.
Könyvkölcsönzés: minden kedden 15.00–17.00.
Európai Magyar Papi Konferencia, Mü-chen, ápr. 30. – máj. 3.
Országos Mindszenty-zarándoklat, Esztergom: máj. 5.
Szent István király ünnepe, München: aug. 19.Hivatalos órák:
hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.00-ig.

Dr. Cserháti Ferenc
plébános
a legbiztosabban elérhető
kedden és csütörtökön,

Merka János
ifjúsági lelkész
hétfőn és pénteken,

Fehér István
lelkész
csütörtökön és pénteken,
előzetes megegyezés szerint bármikor.Szentmisék:

Münchenben
minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:
80331 München, Damenstiftstraße 1.

Rosenheimban
minden hó 2. és 4. vasárnapján 11.00-kor,
előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:
83022 Rosenheim, Innstraße 4.

Freisingban
minden hó 3. vasárnapján 17.00-kor,
előtte gyóntatás az Altötting-i kápolnában:
85354 Freising, Brunnhausgasse 2–4.Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: dr. Cserháti Ferenc plébános
Társszerkesztők: Balogh András, Bozó Mária, Győry Márta, Jánosi Margit, Mekker Árpád, Merka János, Mester Lajos, Sinka Nóra, Szabó Iván, Varga Katalin, Wolf Anita

Megjelent 5000 példányban. Postáztuk egyházi közösségünk 4942 családjának.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 v. 982638; Fax: 985419
http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission; e-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Postbank Niederlassung München, Kontonummer: 61 22–803, Bankleitzahl 700 100 80