ÉRTESÍTŐ,
2000. december 12., 17. évfolyam 37. (699.) szám, a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
Karácsonyi számMillenniumi dombormű, München, Damenstift-templom


Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Interneten a misszió
http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission

Pál apostol korának legkorszerűbb tájékoztatási eszközeit vette igénybe, amikor hithirdető körutakat szervezett és leveleket írt. Ügyesen kihasználta kora legkorszerűbb adottságait: utazott hajón és szárazföldön, fellépett a világhírű areopaguszon, piacokon és tereken, a korabeli postai állomásokon és híradóhelyeken. Következésképpen napjainkban mindenekelőtt a digitális médiák lehetőségeit használná, videoclipeket és honlapokat szerkesztene, az elektronikus drótposta, e-mail és internet segítségével hirdetné a krisztusi örömhírt az egész világon.

Az apostol korszerűsége és leleményes buzgósága ma arra ösztönzi korunk lelkipásztorait, hogy az evangélium szolgálatában kihasználják a modern technika vívmányait és a legkorszerűbb eszközökkel vigyék el a krisztusi örömhírt embertársainknak az egész világon.

Missziónkon ugyancsak igyekszünk lépést tartani a korral, és a legkorszerűbb eszközök segítségével akarunk eleget tenni lelkipásztori megbízatásunknak. Már eddig is korszerű telefon, fax, fénymásoló, komputer és videorekorder segítette munkánkat. A sajtóapostolkodás jegyében szerkesztettük Értesítőnket. Néhány hete saját honlappal rendelkezünk, lelkipásztori utazásokra vállalkozunk a világhálón, az interneten is felkínáljuk szolgálatainkat: hirdetjük az igét, tájékoztatunk magyar szentmiséink idejéről, helyéről, egyházközségi rendezvényeinkről, találkozóinkról és még sok más egyébről, mint korábban Értesítőnkben, amely ezentúl honlapunkon is olvasható. Saját honlapunk megnyitásával az új évezred lelkipásztori kihívásaira készülünk, megteremtettük annak lehetőségét, hogy Értesítőnk híreit nagy szórványban élő híveink bárhol és bármikor olvashassák. Így internet-ajánlatunk ideális módon kiegészíti hagyományos hírközlő eszközeink, a meghívók, plakátok, értesítők, hirdetőtáblák és egyebek hírszolgálati szerepét. Jelenleg nincs a világon olyan hírközlő esz-köz, amely az internetnél több lehetőséget kínálna, aránylag kevés befektetéssel gyorsan, időszerűen és egyetemesen tájékoztatna. Viszonylag jutányosan és pillanatok alatt értesít az egyházközségi eseményekről és találkozókról, elviszi a hírt az egész világra, még a legnagyobb szétszórtságban élő magyarokhoz, a legeldugottabb és legelzártabb otthonokba is, s ha kell, még a plébános szentbeszédeit is azonnal a képernyőre varázsolja. De nemcsak szöveget közöl, hanem lehetőséget kínál színes fényképek és grafikák, orgona- és harangjátékok vagy éppen kis videofilm-összeállítások megjelenítésére is. Végeredményben a honlap-szerkesztés művészet, a modern igehirdetés és lelkipásztori szolgálat legkorszerűbb eszköze. Lehetőségeinek kihasználása még a jövő zenéje, és ahhoz elsősorban olyan hitben elkötelezett fiatalok segítsége szükséges, akik otthonosan mozognak a világhálón, és lelkesen vállalják keresztségből fakadó, közös missziós küldetésünk önkéntes szolgálatát. Szeretettel várom szíves segítségüket, együttműködésüket honlapunk színes és tetszetős szerkesztésében, az evangéliumi örömhír terjesztésében.

Az internet lelkipásztori hírszolgálata leginkább úgy éri el célját, ha párbeszédet folytatunk, és kapcsolatba lépünk egymással. A világhálón mindenki kapcsolatot teremthet lelkipásztorával, még az is, aki egyébként nem találkozik vele, vagy éppen kerüli társaságát, de egy adott pillanatban mégis szívesen kérdezne tőle valamit, vagy elmondaná véleményét. Erre szolgál az e-mail. Örömmel várom kérdéseiket, üzeneteiket, ötleteiket, és a kezdeményezéseikhez segítőkész együttműködésüket. E-mail címünk: ukm_muenchen@yahoo.de

A hit azonban továbbra is hallásból ered – amint ezt Pál apostol már régen és helyesen megfogalmazta. A lelkipásztori szolgálat elengedhetetlen feltétele a személyes találkozás. Az egyház közösség. Ezt sohasem helyettesít-heti az internet. Az egyház közössé-get jelent, személyes találkozásokból eredő emberi közösséget, személyes kapcsolatot az élet minden területén: hitben, imában, szórakozásban, munkában, örömben és bánatban, jó és balsorsban. Így az internet sem csodatalálmány, csupán eszköz, többihez hasonló lelkipásztori segédeszköz, akárcsak a telefon vagy a fax. Egyik sem helyettesíti a személyes kapcsolatokat, de elősegítheti ezek kibontakozását és elmélyítését, bensőséges kapcsolatunkat Istennel és egymással. Ehhez ajánlom fel szívélyes lelkipásztori szolgálatomat az interneten.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Sok szeretettel
Cserháti Ferenc plébános

Együtt a magyarsággal
Az egyetemes kereszténység 2000. és a magyar kereszténység 1000. évfordulója különlegessé tette az idei Szent István napi ünnepséget. Fényét emelte, hogy II. János Pál pápa legátusát, Angelo Sodano bíborost küldte Budapestre. Augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtt megrendezett szabadtéri mi-sén, a vatikáni államtitkár a szentatya szavait közvetítette, a hőség dacára nagyszámban megjelent, az ország minden részéből, sőt külföldről is érkezett magyar hívők seregének. A határon túlról jöttek közt, plébánosunk vezetésével, mi, a müncheni magyarnyelvű misszió képviselői is jelen voltunk a sokak csodálatát kivívó egyházközségi zászlónk alatt.

Ettől a naptól első királyunk nemcsak a római katolikus egyház szentje, hanem ünnepélyes ceremóniával a görögkeleti egyház is szentjei közé fogadta egy másik, szintén a XI. században élt – sajnos számomra ismeretlen – Hierothiosz pappal együtt, aki 1054 körül görög hithirdetőként járt Magyarországon.
Egyházközségi zászlónk alatt: Luschies Mária, Bartos Anna, Jánosi András és Margit, Mackó Teréz, Budapest, Szent Jobb-körmenet, 2000.


A szenttéavatások miatt hosszúra nyúlt mise végén a Szent Jobbot, a szokásoktól eltérően nem a Bazilika körüli utcákban hordozták körbe, hanem díszes menetben, a forgalom elől lezárt Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon vitték az Országház előtti Kossuth térre, ahol magas rangú egyházi személyek és politikusok mondtak beszédet, majd a Parlamentben a Szent Korona mellé helyezték.

A felvonulók lelkesen énekelték a szebbnél szebb egyházi énekeket, a menethez még útközben is sokan csatlakoztak, az út végén egy óriási képernyőn lehetett látni magunkat a hömpölygő tömeg részeként, amely így lassan, teljesen betöltötte a hatalmas teret. A résztvevők számáról különböző becsléseket hallottunk, de az nem kétséges, hogy ez volt a közelmúlt legnagyobb tömegeket megmozgató vallásos jellegű tanúságtétele.

István király halála előtt, országa jövőjéért való aggodalmában, Mária oltalmába és pártfogásába ajánlotta hazánkat. Nem hiába. Hisz megmaradtunk. Az elmúlt ezredév megpróbáltatásai, hányattatásai, történelmi viharai után is „él nemzet e hazán".

Ez a gondolat ötlött föl bennünk, amikor a körmenet végén a Szűzanyát, a „Patrona Hungariae"-t ábrázoló missziós zászlónkat betettük a kocsiba.

Ezután csak annyi időnk maradt, hogy olyan helyet keressünk a zsúfolt Duna-parton, ahonnan jól lehet látni a rendkívüli, jubileumi tűzijátékot, mely idén új helyén, a Parlament előtt – fölött gyönyörködtette a nézőket.
Jánosi Margit
Dr. Edmund Stoiber, Ministerpräsident des Freistaats Bayern


Dr. Edmund Stoiber
bajor miniszterelnök köszöntöje a magyar Katolikus Egyház és a Magyar Állam 1000 éves jubileuma alkalmából tartott szentmisén, augusztus 20-án délután a budapesti Szent István-bazilika előtt:

Szívesen ragadom meg a magyar millenniumi ünnepség alkalmát arra, hogy a Bajor Szabadállam és a bajor nép szívélyes üdvözletét és legjobb kivánságait tolmácsoljam a magyar népnek.

Magyarországot és Bajorországot a magyar egyház és a magyar államiság kezdetétől szoros barátság fűzi egymáshoz. Nem véletlenül keresztelték Istvánt, akit az 1000. évben koronáztak Magyarország első királyává, a passaui templom védőszentjének nevére. István és a bajor hercegnő, Gizella házassága annak a barátságnak kiindulópontja, amely Magyarországot és Bajorországot mind a mai napig szorosan összeköti.
Még azok az évtizedek sem, amelyek alatt a vasfüggöny Európát kettéválasztotta, sem tudták a két állam kötelékeit elszakítani. Ebben az időben számos magyar talált hazára Bajorországban. A vasfüggöny lehullta után tíz esztendővel Magyarország és Bajorország közeli partnerségben áll a politikában, gazdaságban és a kultúra területén. A magyarok szabadságszeretetének jelentős része van ebben: megnyitotta az utat a német egység és ez által az európai béke és szabadság felé.

Hogy kapcsolataink mennyire elevenek, mi sem bizonyítja jobban, mint azok a nagyszámú rendezvények, melyeket a Millennium alkalmából Magyarország szervez Bajorország szerte. Az a testvérvárosi viszony, mely a két püspöki várost, Passaut és Veszprémet ez évtől összeköti, csak egyike azoknak a beszédes példáknak, melyek az 1000 éves múltra és a közös jövőre utalnak. Bajorország és Magyarország szoros barátságban haladnak tovább egy politikailag egyesült Európa felé.

Isten áldása legyen a jövőben is a magyar népen!

*
... kell, hogy az Úr áldja, védje,
Aki azt énekli: béke ...
Babits Mihály
*

Friedrich in Budapest: Ungarn kehrt zurück
Anläßlich des tausendjährigen Besehens des Staates Ungarn veranstalteten die ungarische Kirche und der ungarische Staat einen Festakt in der Budapester Kathedrale. (...) Vor 1000 Jahren war der erste ungarische König, der Hl. Stephan, gekrönt worden.
Anläßlich des Jubiläums-Festaktes sprach der Vizepräsident des Europäischen Parlamentes und der internationalen Paneuropa-Union, Ingo Friedrich, ein offizielles Grußwort im Auftrag aller 626 Straßburger Abgeordneten:
„Zum 1000-jährigen Jubiläum der ungarischen katholischen Kirche und des Staates Ungarn überbringe ich die herzlichsten Glück- und Segenswünsche des ganzen Europäischen Parlamentes und seiner Präsidentin Nicole Fontaine. Nach dem Ende der Diktatur kann sich die Kirche wieder frei entfalten und ihren segensreichen Dienst für Staat und Volk leisten", so Friedrich, auch Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CSU, in ökumenischer Verbundenheit. Die Nation Ungarn kehre zurück in die Familie der demokratischen und freien Völker Europas, der Ungarn immer angehört habe und angehören werde.
Europa müsse immer mehr zusammenwachsen und enger zusammenarbeiten, wenn es seine Identität und die Identität seiner Völker in einer globalisierten Welt behalten und sichern wolle. Friedrich: „Das sich einigende Europa auf der Basis christlich-abendländischer Werte ist die Antwort auf die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts."

Zu den Beitrittsverhandlungen der EU mit Budapest meinte der Vizepräsident des Europäischen Parlamentes: „Es ist unser aller Ziel, daß Ungarn so zügig wie möglich auch Mitglied der Europäischen Union wird und frei gewählte Abgeordnete des ungarischen Volkes im Europäischen Parlament für die Nation Ungarn Wort und Stimme erheben. Erst dann haben wir die unseligen Geister des Nationalismus, der Diktatur und des politischen Extremismus des 20. Jahr-hunderts besiegt."

Das Europäische Parlament wünsche der ungarischen Kirche, dem ungarischen Staat und den ungarischen Bürgern im zweiten Jahrtausend ihrer Geschichte eine gemeinsame glückliche Zukunft in einem gemeinsamen, blühenden Europa, das für seine Bürger Demokratie, Sicherheit und Wohlstand schaffe: „Es lebe das freie Ungarn in einem freien Europa!"
(Paneuropa-Intern, 20. Jahrgang Nr. 9, München, 14. September 2000)

Nemzeti zarándoklaton Rómában
A kereszténység 2000. és a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából október 5-től 11-ig müncheni magyar egyházi közösségünkből ötvenen részt vettünk az összmagyarság nemzeti zarándoklatán Rómában.
Straub Ádám autóbuszával utaztunk. Kulturális vezetőnk volt dr. Zsurkai János atya, Róma kitűnő ismerője. Magam a szervezéssel és lelkivezetéssel foglalkoztam. Szállásunk a római Szent István Házban, a magyarok zarándokházában volt.

Első utunk a Vatikánba vezetett, a Szent Péter-bazilikába és a Vatikáni Múzeumba. Miután csoportunk az első nap élményeivel hazatért, magam a Pápai Magyar Intézetbe siettem, hogy részt vegyek az Intézet fennállásának 60. évfordulójára emlékező és az új akadémiai évet megnyitó Veni Sancte szentmisén, melyet a Magyar Akadémia melletti kápolnában Zenon Grocholewski érsek, a Nevelésügyi Kongregáció prefektusa mutatott be. Vele együtt misézett a szinte teljes magyar püspöki kar, köztük Miklósházy Attila püspök, és a Rómában működő és tanuló magyar papsággal együtt magam is koncelebráltam. A szentmisét követően a Pápai Magyar Intézet fogadást adott a vendégek tiszteletére.

Másnap, október 7-én, szombaton megtekintettük a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikát, a Lateránt és környékét, a Maria Maggioret, keresztény hitünk jeles emlékeit, a legnevezetesebb bazilikákat, és ezek szent kapuin áthaladva kerestük az utat az Örök Jeruzsálem, a mennyei Szent Város felé, ahol a lelkünket a mennyben örök otthon várja.

A magyar nemzeti zarándoklat nyitányaként délután négy órakor Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek celebrált szentmisét a Falakon Kívüli Szent Pálbazilikában, ötezer magyar zarándok jelenlétében. Vele együtt misézett több magyar főpásztor. A szentbeszédet Jakubinyi György gyula-fehérvári érsek tartotta. Az erdélyi főpásztor hangsúlyozta: a szentté avatás semmiképpen sem üres ceremónia, annak mindig lelkipásztori célja is van, hiszen a szentnek a ma embere számára kell példát, eligazítást adnia a mindennapi élet nehézségei között. Amikor a szentatya szentté avatta Pongrácz István kassai vértanút, egy újságíró megjegyezte: ő az első magyar szent, aki nem az Árpád-házból való. Ez is annak bizonyítéka, hogy nekünk magyaroknak az életszentség mindig is valami megfoghatatlan, távoli dolog volt, amire csak királyok, hercegkisasszonyok voltak képesek, az egyszerű ember nem. Nálunk azonban például hiányoznak a munkásszentek, a hétköznap szentjei. Az érsek ellenpéldaként megemlítette Olaszországot, ahol oly sokféle szentet tisztelnek. De ez nem is csoda, mert az olasz nép roppant fogékony a szentre. Ha valakiről elterjed az életszentség híre, azt az emberek keresni fogják, hallgatják a szavát, már életében tisztelik. Talán mi, magyarok túl szemérmesek vagyunk ilyen értelemben. Ám nem anyagi nehézségeink miatt kell kérni szentjeink közbenjárását, hanem azért, hogy követni tudjuk őket Krisztus követésében – zárta szentbeszédét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.

Október 8-án délelőtt részt vettünk a püspökök jubileumi pápai szentmiséjén, amelyen a szentatya felajánlotta a harmadik évezredet a fatimai Szűzanyának. A szertartáson az egész világról idesereglett 1.400 püspök között összesen 26 magyar főpásztor, köztük Miklósházy Attila püspök, a 300.000 zarándok között pedig mintegy 5.000 magyar képviselte a világon élő magyar katolikusokat. A világ egyetlen országának püspökkarát sem képviselték ilyen nagy részarányban. Természetesen a püspökök és a mintegy ötezer főnyi magyar hívőseregnek a jelenléte a nemzeti jubileumi zarándoklatnak köszönhető.
Délután főleg az antik Rómával ismerkedtünk: Capitolium, Forum Romanum, este pedig éjszakai fényben jártuk a belváros sétányait: Spanyol lépcső, Piazza Navona.
Müncheni magyar zarándokok, Róma, 2000. október 9.


Október 9-én a Szent Péter-templomba siettünk, ahol délelőtt Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a magyar zarándokseregnek a Szent Péter-bazilika konfesszió oltáránál, az Apostolfejedelem sírja fölött, ahol a pápa szokott misézni, más csak kivételes alkalommal. A homíliát Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög katolikus püspök mondta. Miközben a koncelebráló püspökök és papok a sekrestyéből a bazilikába vonultak, megálltak a folyosónak azon a részén, ahol egykor a Szent István király által emelt zarándokház állt, és márvány emléktáblát helyeztek el. A táblán, amelyet Paskai László megáldott, a következő szöveg olvasható latinul: „Itt állt 1030-tól 1776-ig az a zarándokház, amelyet Szent István, a magyarok első királya az apostolfejedelmek sírjához zarándokló magyaroknak építtetett. Ezt az emléktáblát az Úr születésének kétezredik nagy jubileumi évében állították, ezredik évfordulóján annak, hogy Szent Istvánt a II. Szilveszter pápa által adományozott koronával megkoronázták."

A magyarok négynapos nemzeti zarándoklatának legemelkedettebb és legmeghatóbb mozzanatára délben került sor a Magyarok Nagyasszonyának szentelt szentmise után, szintén a Szent Péter-bazilikában, ahol a magyar zarándokok Péter utódát, II. János Pál pápát köszönthették. A pápai himnusszal, apró zászlók ezreinek lengetésével és tapsviharral köszöntötte az ötezer zarándok a Szent Péter-bazilikába érkező szentatyát. A pápa lassan haladt végig a bazilika főhajóján az oltárhoz. Az oltárnál a pápa mellett Paskai László bíboros, prímás és Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke foglalt helyet. Az oltárt elsősorban a zarándoklatot elkísérő 26 magyarországi, erdélyi, újvidéki és kárpátaljai főpásztor vette körül, mögöttük volt a világ minden részéből érkezett 100 magyar pap. A szentmisén részt vett Tar Pál szentszéki nagykövet, Visy Zsolt helyettes államtitkár, Szabó Győző, a római Magyar Akadémia igazgatója és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, aki számos határon túli magyar zarándokkal érkezett Rómába. II. János Pál pápát a magyar püspökök, papok és minden zarándok nevében Seregély István érsek latinul köszöntötte.
Az egri érsek megemlítette a húsz évvel ezelőtti kápolnaszentelés ünnepét, amikor éppen II. János Pál pápa áldotta meg a Magyarok Nagyasszonya kápolnát a bazilika altemplomában. Megköszönte a szentatyának, hogy az augusztus 20-ai millenáris ünnepségekre legátusát, Angelo Sodano bíboros, államtitkárt küldte Magyarországra, akin keresztül üzenettel fordult a magyar néphez.
Ezt követően a szentatya köszöntötte a magyar zarándokokat. A pápa beszédét Ternyák Csaba érsek, a vatikáni Papi Kongregáció titkára olvasta fel, de egy-egy mondatot és a beszéd zárórészét a szentatya személyesen mondta magyarul.
A müncheni zarándokok képviseletében Balogh Mária és Ressler Ferenc fejezte ki hódolatunkat a szentatya előtt, és fogott kezet a pápával.
Búcsúzóul a pápa megáldotta a zarándokokat, és megszólaltatta azt a harangot, amelyet az 500 éve kiadott pápai bulla emlékére a magyar küldöttség a szentatyának ajándékozott. Ez a bulla a fenyegető török veszély ellen előbb csak imára és harcba hívó, majd Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelmét hirdető déli harangszó történetét hirdeti.

Október 10-én délelőtt a római Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikába igyekezett csoportunk, ahol ünnepi szentmisével ért véget a magyarok négynapos nemzeti zarándoklata. A szentmise főcelebránsa Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt, a homíliát Miklósházy Attila, a külföldi magyarok főpásztora tartotta, aki a keresztereklyék felkutatásából kiindulva, Jézus keresztjének az üdvösségtörténetben betöltött szerepéről elmélkedett. Magam ekkor már javában hallgattam a migránsok Pápai Tanácsa által rendezett világtalálkozó színes előadásait a római Salesianumban, ahol éppen ezekben a napokban, 2000. október 10–12-ig ülésezett a nemzeti igazgatók első világkongresszusa, és Miklósházy Attila püspökünk megbízásából képviseltem a magyar színeket. Így magára maradva zarándokcsoportunk, immár Zsurkai János atya vezetésével még felkereste a Calixtus katakombát, Frascatiban vidám borkóstolóval enyhítette a Rómától való elválás okozta búját, és másnap visszatért Münchenbe.
Dr. Cserháti Ferenc

Amerikai táborozásra
indultunk augusztus 8-án. A müncheni cserkészeket 18-an képviseltük a 800 fős Fillmore-i Jubileumi Táborban. A nagy cserkészcsalád összejövetelén sok új barátot nyertünk, és rengeteget tanultunk más országok cserkészeitől. Tíz napon keresztül élményt élményre halmoztunk, és boldogan tértünk vissza Hamilton-i (Kanada) vendéglátóinkhoz. Ott még öt napot töltöttünk izgalmas programokkal (Niagara, Wonder Land, CN Tower), majd augusztus 26-án sajnos haza kellett indulnunk. Ezt az utat bármikor szívesen megismételnénk. Jó munkát!
Győry András

AKI-2000.
Szeptember közepén újra elindultunk megmérettetésre. Az AKI – azaz Kerületi Akadályverseny – a cserkészév egyik kimagasló társadalmi és kulturális fénypontja, és ennek megfelelően jó volt a hangulat. Igaz, hogy nem sikerült megint hazahozni a tavaly nyert vándordíjakat, de helyette nyertünk petróleumlámpákat meg tapasztalatokat. Reméljük, jövőre a szerencse meg a többi müncheni jó tulajdonság segít nyerni.
Solymosi Katalin

Hétvégi Magyar Iskolánk
kiscsoportjában az új tanév több kérdéssel is szembesítette a szülőket és gyerekeket. A többcsoportos magyar nyelv- és honismeretok-tatáson újabban már nem csak az egykori emigráció másodnemzedéke vesz részt. Növekedett a vegyes házasságokból származó, lényegében szintén német közegben felnövő tanulók aránya a több órás, tánctanítással egybekötött foglalkozásokon. A szociális és nemzeti háttér különbözősége folytán egyenetlen a gyerekek magyar nyelvtudása. Így a négyévesektől korosztályok szerint kialakított csoportokban jóformán egyénekre szabott tanításra lenne szükség.

A folyamatosan élénkülő érdeklődés nagy örömmel töltötte el papjainkat és a szabadidejét erre a közösségi célra feláldozó néhány tanerőt, ugyanakkor megnehezítette a pedagógiai program megvalósítását.

Múlt tanévben legfőbb célunk az volt, hogy bővítsük a növendékek szókincsét: Móra Ferenc „Zengő ábécé" betűin óránként továbblépegetve gyűjtöttük a szavakat. A nagyobbak írták, a kicsik rajzolták őket. A tanegységek témáját általában az évszakok vagy a közelgő ünnepek szabták meg. Rendszeresen elhangzott egy-egy klasszikus magyar népmese, vers, ének, s mindehhez igazítva mondóka vagy találós kérdés. Volt vallásos nevelés, játék, diavetítés és bábozás, ha időnk meg erőnk engedte.

Jövőre nézve annyi bizonyos: ahhoz, hogy az oktatási anyagot pontosabban illeszthessük az anyanyelvi szintkülönbségekhez és a tanulási igényekhez, és így növeljük az iskola hatékonyságát, megpróbáljuk a kor szerinti csoportokat beszéd-, illetve íráskészség alapján tovább bontani, amint ezt már korábban is megtettük. A több tucat gyerek fiatalabbjai három csoportban – a 4–5, a 6–7 és a 8–9 évesek csoportjában – gyakorolnák a magyar ábécét, olvasnának az egyikben gyermekirodalmat, ismerkednének a másikban történelemmel. Időről időre pedig e 8–10 fős csoportokon belül külön betűtanulási vagy szógyűjtési lehetőséget kínálnánk. E párhuzamos és többfokú foglalkozás fő feltétele, hogy további, pedagógus hajlamokkal és megfelelő szabadidővel megáldott szülők időközönként vállalják az egyik vagy a másik csoport, illetve alcsoport irányítását.

Reméljük, hogy Iskolánk egyre több gyerek és szülő életében gyümölcsözővé és fontossá válik.

Kalló-Lengyel Katalin
a kis-csoport egyik vezetője

Új cserkészparancsnok
 Dóry Emese


lett a 67. számú Országh Ilona lcscs. és 76. számú Szent Imre herceg cscs. új parancsnoka. Íme bemutatkozása:
32 éves vagyok, Sao Pauloban (Brazíliában) születtem és nőttem fel. Szüleim tíz éves koromban a Kastli Magyar Gimnáziumba küldtek. Két és fél éves kastli tartózkodás után visszamentem Brazíliába. Érettségi után beiratkoztam a budapesti vendéglátóipari főiskolára, ahol mint okleveles üzemgazdász végeztem. Megtisztelve éreztem magam, amikor Ruisz Dóri megkért (!) a csapat vezetésére, amelyet örömmel vállaltam el.

Cserkész életem: Édesanyám már cserkészvezető volt, amikor megszülettem. Így senki sem kérdezte, hogy akaroke cserkész lenni, hanem az lettem. Mindig aktívan részt vettem az összejöveteleken. Amikor örsvezetővé avattak, tudatosodott bennem, hogy a cserkészet  klassz dolog. Nemsokára örsöt vezettem. Ez Sao Pauloban, Brazíliában történt, a 36. Dobó Katica leánycserkész csapat keretében. Ezután Magyarországra jöttem tanulni, és így már  Németországban, Kastl-ban végeztem a segédtiszti tábort. A sors úgy hozta, hogy Németországba jöjjek férjhez. Ma már három kislányom van. A müncheni cserkészcsapat gazdag munkáját látván, visszaemlékeztem az én gyerekkori vidám cserkészélményeimre. Éreztem, hogy ebbe a munkába ismét bele kell kapcsolódnom. Immár egy éve próbálok besegíteni a vezetők munkájába.

Most hogy a parancsnokságot átveszem, alkalmam adódik, hogy az itteni magyar gyerekekkel tovább csináljuk azt a nagyszerű dolgot, amit valaha Baden-Powell így fogalmazott meg: „Játszva tanuljunk és neveljünk".
Dóry Emese

Ifjúsági lelkigyakorlatunk
30 résztvevője november utolsó hétvégéjén a rimstingi lelkigyakorlatos házban egyházunknak „egy, szent, katolikus és apostoli" voltáról elmélkedett, közösen imádkozott és ápolta a testvéri együttlét szellemét.
Merka János ifjúsági lelkész

Pesti diák a Magyar Klubban
Egyházi közösségünk Magyar Klubjában dokumentumfilm vetítésével emlékeztünk a kereszténység 2000. és a magyar államalapítás 1000. évfordulójára. A „Századunk műhelyéből" című sorozatot Bokor Péter és Hanák Gábor állították össze. Esti találkozóinkon Ramsay Győző, a filmsorozat narrátora mondott bevezetőket, és válaszolt a nézők kérdéseire. Szombat esti összejöveteleink során a filmből megnéztünk 16 részt, könyvismertetést, fotókiállítást szerveztünk, gitárkoncertet és évadzáró kerti partit tartottunk, az 1956-os szabadságharcra és forradalomra emlékeztünk. Az esteket baráti beszélgetésekkel és szórakozással zártuk.

November 4-i verses összeállításunkat nemzeti Himnuszunk költőjének, Kölcsey Ferencnek a reformkori törekvések programjaként, 1831-ben megfogalmazott biztatásával zártuk. Emlékeztünk, de tekintetünket nem múltunk tiszteletre méltó romjai, hanem jövőnk lehetőségei, reményei felé emeltük. A „jókedv" és a „bőség" áldásaiban csak így lehet részünk. Adjon Isten ilyen jövendőt hazánknak, minden magyarnak, és velünk együtt Európa és a földkerekség minden népének! (Szerk.)
A Magyar Klub december 2-án is nagy érdeklődéssel figyelte az előadást, amelynek végén tisztelettel köszöntötte Ramsay Győzőt, a „Századunk műhelyéből" című dokumentumfilm narrátorát születésnapja alkalmából.


Az 1956. november 4-i szovjet agresszió 44. évfordulója alkalmából rendezett összejövetelünkön a megemlékező szavak után Kecskés Gábornak, a budapesti Piarista Gimnázium  15 éves diákjának szavalatait hallgathattuk. A fiatalember –, aki egyébként a DUNA TV által szervezett hazai szavalóversenynek is részvevője – Illyés Gyula „Nem menekülhetsz" című verséből kölcsönvett „Dohogó történelem" címmel 10 verset adott elő a 19. és a 20. század magyar lírájából.

A hazaszeretet követendő pédáját állította elénk az elsőként felhangzó Radnóti-vers, a „Nem tudhatom". Ezután a költészet örök témájának, az emberi létezés mélységének három vonatkozását bemutató három vers következett: az első az ember és az Isten kapcsolatát (Babits Mihály: Ádáz kutyám), a második az emberi lelkek között tátongó „jeges űr" mélységeit (Tóth Árpád: Lélektől lélekig) és a harmadik az embernek önmagával való viszonyát (Illyés Gyula: Nem menekülhetsz) boncolgatta. A bölcselkedő gondolatok után, kissé derűsebb színfoltként – a „Majomország" című Weörös Sándor-vers az „ötvenes évek" tébolyát idézte. Követve a kronológiát, már egyértelműen a mi ötvenhatos forradalmunk „örök tanúságát" villantotta fel a klasszikus Petőfi-vers, a „Föltámadott a tenger".

A következő két versben a két sorsfordító szabadságharc utáni két szörnyű megtorlás döbbenetes párhuzamát érezhettük (Tompa Mihály: „A gólyához" és Arany János: „A walesi bárdok"). Kányádi Sándor „Kuplé a vörös villamosról" című éneke viszont már a kommunista diktatúra esetleges visszatértének borzongató veszedelmével riogatott bennünket („... boldog, aki nem éri meg ..." figyelmeztettek a szokatlanul fanyar hangvételű verssorok).

A szavalóest végkicsengése azonban egyértelműen a jobb jövő reményét vetítette elénk: Kölcsey Ferenc „Huszt" című, a reformkorban születet epigrammájának utolsó szavai ma is (és bizony mindig...) időszerűek: „... hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!"
Dr. Máthé László

ÉRTESÍTŐnket
ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk költségeinek fedezésére. Adományok Értesítőnk postázási költségeire (2000. 07. 1. – 2000. 10. 31.): Agárdi István 20,- DM; Soos Paul 125,- DM; Gianelis Miklós 20,- DM; N. N. 40,- DM. Nagyon szépen köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Varga Katalin

Sikerrel zárult
Halász Péter író „Egy volt emigráns följegyzései" című előadásával december elején nagy sikerrel zárult a Münchenben élő írók és előadók millenniumi előadássorozata missziónkon.
A sorozatot, még év elején dr. Weissmahr Béla jezsuita filozófiaprofesszor nyitotta meg. Előadásának címe: „Filozófiai megjegyzések II. János Pál pápa Fides et ratio – Hit és ész című enciklikájához".
Februárban Szamosi József író és szerkesztő „Nagy Lajos király legendájának képzőművészeti emlékei Nyugaton" témáról tartott vetített képekkel illusztrált előadást.
Dr. K. Lengyel Zsolt, a Müncheni Magyar Intézet igazgatója „Magyarország a Kárpát-medence kapcsolattörténeteiben" című előadásával a kettős jubileum mellett, március idusának következményeire is emlékeztetett.
Áprilisban Molnár József író és szerkesztő „40 év az emigrációban az Új Látóhatár fenntartásáért – 10 év az erdélyi Misztótfalusi múzeum megteremtéséért" címmel beszélt küzdelmes irodalomtörténeti  munkásságáról a magyar emigrációban és Erdélyben.
Az Úr 2000. esztendejében
Dobos Vilmos és Piffkó András emléktáblát helyez missziónk házi kápolnájának falára. ¤

András Károly politológus, a SZER volt főmunkatársa „Milosevics és Európa" címmel kontinensünk jövő kilátásait elemezte májusban.
Júniusban dr. Csernohorszky Vilmos író „Magyarország 2000-ben" címmel értekezett hazánk jelenlegi helyzetéről és kilátásairól az ezredfordulón.
Nyár derekán került sor Máté Imre író „Költészetem és korom" című, szép humorral és szatírával fűszerezett előadására.
Sorozatunk első őszi találkozóján dr. Borbándi Gyula író és szerkesztő, a nyugati magyar emigráció kiváló ismerője „A magyar diaszpóra jövője" címmel mutatott rá az emigrációban folyó küzdelmes magyarságszolgálatra és ennek kilátásaira.
Novemberben Boór János főiskolai tanár, író, szerkesztő „Honnan tudjuk, hogy mit hoz a jövő?" címmel a természettudományok megalapozásaiból kiindulva keresett választ életünk legnagyobb kérdéseire: honnan, hová, miért?

A kereszténység 2000. és a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából rendezett „Magyar est"-ek előadásait a münche-ni magyarok élénk érdeklődése jellemezte. A müncheni magyar felekezetek és kultúregyesületek összefogása ezúttal is sikeresnek bizonyult. A hallgatók legtöbbször zsúfoltságig megtöltötték missziónk nagytermét, és az előadások végén komoly hozzászólásokkal, kérdésekkel jutalmazták alapos ismeretekkel rendelkező és jól felkészült, körünkben élő előadóink fáradozását. Köszönjük.
Cs. F.

Könyvújdonság
Cserháti Ferenc, Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel, Szent István Társulat, München – Budapest 2000, színes borítóval, kartonált, 236 oldal. Ára 15,-- DM. Kapható Münchenben a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40., illetve Magyarországon a Szent István Társulat boltjaiban, Budapesten, Kossuth Lajos u. 1.

„Az új évezred hajnalán mindenekelőtt szeretett Híveimet szeretném megajándékozni ezzel a kötettel, a Münchenben és környékén élő magyarokat, idegenbe szakadt honfitársaimat és mindazokat, akik társaim a hitben, Isten és útjának keresésében".
a SZERZŐ

„Ebben a könyvében azokat a lelkipásztori leveleit gyűjtötte kötetbe, melyeket a Magyar Katolikus Misszió plébánosaként intézett híveihez az évek során. E levelek nemcsak a helyi eseményekhez kapcsolódnak: szó van bennük az Egyház és a társadalom általános problémáiról, elemzik az egyházi és a világi aktualitásokat, s nem utolsósorban lelkipásztori útmutatást adnak az Evangélium gyakorlati megvalósításához a Münchenben, Magyarországon, vagy akár a világ más táján élő magyar katolikusoknak".
a KIADÓ

Karácsonyi magyar szentmisék
a Damenstift-templomban,
80331 München, Damenstiftstraße 1.
mindig 10.30-kor
kivéve az éjféli szentmisét, amely 22.30-kor kezdődik.
Szentmisék előtt fél órával gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

Vasárnap, december 24. Szenteste.
22.30–23.30 Éjféli szentmise

Hétfő, december 25.
Karácsony, Jézus születése

Kedd, december 26. Karácsony másnapja,
Szent István első vértanú ünnepe

Vasárnap, december 31.
Szent Család vasárnapja, év végi hálaadás

* * * * * 2001 * * * * *
Hétfő, január 1.
Újév – Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe

Szombat, január 6.
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Vasárnap, január 7.
Urunk megkeresztelkedése

Előrejelzés és meghívó
2001 első felében

 · Hétvégi Magyar Iskola és cserkészet: jan. 13., 27., febr. 10. (farsang), 17–18. (cserkészek, síelés), márc. 3., 17., 31.; ápr. 28., máj. 12., 26., jún. 2–9. (csapattábor), 23., júl. 7., 21.

· Ifjúsági misék: jan. 21., febr. 25., márc. 18., máj. 20., jún. 24., júl. 22. (T. D.)

· Ifjúsági találkozók: jan. 20., febr. 17., máj. 5., jún. 30.

· Ifjúsági lelkigyakorlat: március 9–11.

· Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próbái: minden szerdán 19.00-től 20.30-ig.

· Magyar Klub: febr. 3., márc. 10., ápr. 28., máj. 19., júl. 14.

· Családok fóruma: jan. 26., febr. 23., márc. 23., ápr. 27., máj. 25., jún. 22., júl. 20.

· Bibliakör: jan. 18., febr. 8., márc. 22., ápr. 5., máj. 10., jún. 21., júl. 12.

· Szeniorok Klubja: jan. 25., febr. 22. (far-sang), márc. 29., ápr. 26., máj. 17., jún. 28. (kirán-dulás), júl. 19.

· Patrona Hungariae Énekkar próbái: minden szerdán 18.30-tól 20.00-ig

· Elsőáldozás: máj. 27.

· Bérmálás: júl. 1.(?)

Elsőáldozásra és bérmálásra előkészítő jan. 27-től, ill. márc. 2-től. Jelentkezés azonnal, legkésőbb  jan. 1-ig.

· Imakör: minden hó 1. péntekén és: jan. 19., febr. 16., márc. 16., ápr. 20., máj. 18., jún. 15., júl. 20.

· Kisünnepek – esti mise: febr. 2. (GyeBA),  28. (Hsz.), máj. 1., jún. 29., júl. 26.

· Ökumenikus istentisztelet: március 8.

· Nagyböjti lelkinap: március 18.

· Nemzeti ünnep: március 18.

· Rózsafüzér titokcsere: minden hó 1. vasárnapján

· Beteglátogatás: minden  hó első péntekén.

· Egyházközségi farsang: február 24.

· Majális: július 8.

· KMÉM: alkalomszerűen

· Széchenyi Kör: alkalomszerűen

· Egyháztanács gyűlés: alkalomszerűen

· Német nyelvtanfolyam: minden szerdán 16.00-tól 18.00-ig

· Asztalitenisz: minden hétfőn 17.00-től 19.00-ig

· Komámasszonyok: minden hétfőn 19.00–21.30.

· Regös kezdőknek: minden kedden 18.30–22.00.

· Regös: minden szerdán 19.00–22.00.

· Könyvkölcsönzés: minden kedden 15.00–17.00.

· Európai Magyar Papi Konferencia: Münchenben, ápr.30.–máj. 3.

Szeretettel várjuk közösségünkbe és találkozóinkra
 

Meghívó
A müncheni Magyar Katolikus Misszió
a két cserkészcsapat, a Hétvégi Magyar Iskola, a Patrona Hungariae Énekkar,
a Regös és a Komámasszonyok tánccsoport közreműködésével
2000. december 17-én,
advent 3. vasárnapján 18.00 órai kezdettel
karácsonyi ünnepséget
rendez gyermekeknek és felnőtteknek
a Hl. Kreuz egyházközségi otthon dísztermében,
München–Giesing, Untere Grasstr.–Gietlstr. saroképület.
Megközelíthető az U2-es metróval, a 25-ös és 15-ös villamossal,
az  58-as  autóbusszal, kiszállás a  „Silberhornstraße"  megállónál.
Műsoron: Betlehemes játék, karácsonyi köszöntők,bábszínház, zongora játék, népi táncok.
Ünnepségünk előtt 17.00 órától jótékonysági teadélután és süteményvásár, amelynek bevételét cserkészcsapataink megsegítésére fordítjuk. Ünnepségünk végén megajándékozzuk gyermekeinket, emlékeztetve a karácsonykor kapott isteni ajándékra.
Sok szeretettel várunk minden gyereket, fiatalt, szülőt és felnőttet, minden érdeklődővel együtt.
Szívélyes lelkipásztori meghívással
Merka János ifjúsági lelkész  dr. Cserháti Ferenc plébános

Hivatalos órák:
hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.00-ig.

Dr. Cserháti Ferenc
plébános
a legbiztosabban elérhető
kedden és csütörtökön,

Merka János
ifjúsági lelkész
hétfőn és pénteken,

Fehér István
lelkész
csütörtökön és pénteken,
előzetes megegyezés szerint bármikor.

Szentmisék:
Münchenben
minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:
80331 München, Damenstiftstraße 1.

Rosenheimban
minden hó 2. és 4. vasárnapján 11.00-kor,
előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:
83022 Rosenheim, Innstraße 4.

Freisingban
minden hó 3. vasárnapján 17.00-kor,
előtte gyóntatás az Altötting-i kápolnában:
85354 Freising, Brunnhausgasse 2–4.

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: dr. Cserháti Ferenc plébános
Társszerkesztők: Boór János, Dóry Emese, Győry András, Jánosi Margit, Kalló-Lengyel Katalin, dr. Máthé László, Mekker Árpád, Merka János, Solymosi Katalin, Varga Katalin

Megjelent 5000 példányban. Postáztuk egyházi közösségünk 4942 családjának.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 v. 982638; Fax: 985419
http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission; e-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Postbank Niederlassung München, Kontonummer: 61 22–803, Bankleitzahl 700 100 80