Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

április

17.

ÉRTESÍTŐ

 

 

28.

évfolyam

7.  (936.) szám

 

 

Csomakoz

Krisztus Király, Lukácsovits Magda festménye (1960), Csomaköz (Szatmár), templommennyezet

Kedves Magyar Testvérek!

Visszatekintve az elmúlt kétezer évre, nem lehet nem Isten szándékát észre­venni abban, hogy Európa az a földrész, amelyben a kereszténység mély gyökeret eresztett, és a hittérítés központjává vált. Mára viszont épp földrészünknek van szüksége az újraevangelizálásra. Saját magát kell megtérítenie: talán sehol másutt nem rajzolódnak ki olyan világosan a vallás tagadásának vonalai, „Isten halálának”, a programszerű elvilágiasodásnak, a szervezett harcos ateizmusnak a vonalai, mint a mi földrészünkön.

Tagadhatatlanul létezik egy növekvő szekularizációs folyamat, amely kedvez egyfajta vallási közöny elterjedésének, amely befészkeli magát a személyes és kollektív tudatba, s melynek következtében sokak számára Isten már nem jelenti többé a kezdetet és véget, az élet végső értelmét és magyarázatát.

Az elvilágiasító ideológiák következményei kiterjedtek Isten tagadásától a munka és a termelés emberi értékeivel szemben a gazdasági sikernek tulajdonított túlzott fontosságig; a termékeny és egységes család, az éppen megfogant élet, az ifjúság erkölcsi védelmének értékeit kikezdő materializmustól és hedonizmustól az egyfajta nihilizmusig. Ehhez járul hozzá a gazdasági önzés, és a minden embert megillető méltóság iránti érzékenység megfogyatkozása. Az erkölcsi értékek súlyos válsága, amely aggasztó mértékben van jelen az egyéni és társadalmi élet különböző területein, mindenki által jól ismert hatással van a közélet igazgatására is.

A történelem Ura a kereszténység harmadik évezredébe állít bennünket, jelentős óra üt most: Isten a tanúságtevés újabb buzgalmát várja el tőlünk. Korunk új követelményt állított elénk: az idők jeleinek követelményét, sajátos kihívását. Ma nem habozhatunk, hogy szembenézzünk az újraevangelizálás sürgető követelményeivel.

Az újraevangelizálás a pillanat parancsa. Nem arról van szó, hogy fel kell támasztani egy már jó ideje letűnt korszakot. Inkább merni kell új lépéseket tenni. Az evangélium örvendetes és megszabadító üzenetét kell újra hirdetnünk. Központi, húsvéti üzenete a következő: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”(Jn 3, 16).

Jézus Krisztusban mi is részesülünk a bűn és halál felett aratott győzelmében. Ez a tudatosság a bűn és a halál, a feltámadás és az örök élettel kapcsolatban viszonylagossá teszi az evilági hatalmakat, és erőt ad, hogy együtt dolgozhassunk Európa alakításán, hogy a hitből származó erkölcsi erők újra hatékonyan jelenjenek meg benne. Olyan civilizációt kell teremtenünk, amelyben a keresztény hit által közvetített valódi emberi értékek állandó helyet foglalnak el.

Problémái ellenére ez egy kivételes időszak, kedvező pillanat, kairosz, amelyben mindenkinek tudnia kell vállalni saját felelősségét: személyeset és társadalmit egy­aránt.

Merka János, plébános

Nagyheti szertartások,

húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Április 17., Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,

barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.

Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.

*

Április 21., Nagycsütörtök,

19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise

az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*

Április 22., Nagypéntek,

10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja

a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz)

15.00–16.00 nagypénteki szertartás

a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,

keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

*

Április 23., Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,

 tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés. Mise végén ételszentelés.

*

Április 24., Húsvétvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Április 25., Húsvéthétfő,

10.30–11.30 ünnepélyes szentmise

 

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

 

Gesegnetes und frohes Osterfest!

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!
 

Nemzeti zarándoklat Scheyernbe

A németországi magyarok nagy nemzeti zarándoklatára kerül sor 2011. október 8-án, szombaton, Magyarok nagyasszonya és Nemzeti Ünnepünk alkalmából, a bajorországi Scheyernben, a bencés kolostor bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tiszteletnek örvend a híres „Scheyerni Kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy darabkájával. Ugyancsak itt található a Szent István király és Boldog Gizella házasságára emlékeztető „Király-kápolna” és a „Fejedelmi képek”, eredetileg 1382/83-ból, jelenlegi formájában 1624/25-ből.

A 12.00 órakor kezdődő főpapi szentmisét követően ebédszünet, majd kb. 14.00–15.00-ig ünnepi megemlékezés a kolostor-vendéglő kis színpaddal ellátott nagytermében. Közreműködik egyházi közösségünk több csoportja. Vendégünk lesz egy kiemelkedő magyar személyiség.

Mindenkit szeretettel várunk.

 

Olvassa és terjessze az ÉLETÜNKET!

 „A katolikus Egyház – mivel az Úr Krisztus arra alapította, hogy az üdvösséget minden emberhez elvigye, s ezért kötelessége az evan­gelizáció – feladata részének tartja, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel is továbbítsa az üdvösség hírét, s megtanítsa az embereket ezen eszközök helyes használatára…

Az Egyház minden tagja egy szívvel-lélekkel azon legyen, hogy a tömeg­tájékoztató eszközöket haladéktalanul és semmi fáradságot sem kímélve eredményesen használják föl az apostolkodás legkülönfélébb munkáiban, amint az idők és a körülmények megkívánják, megelőzvén az ártó kezdeményezéseket, főleg azokon a területeken, ahol az erkölcsi és a vallási fejlődés fokozott erőfeszítéseket igényel.” (A II. Vatikáni Zsinat Inter mirifica kezdetű dek­rétuma a tömegtájékoztatási eszközökről).

A havonta megjelenő ÉLETÜNK, az európai magyar katolikusok lapja korszerű, igényes közvetítője az evangéliumnak és rendszeresen tájékoztatja olvasóit a Nyugat-Európában élő magyarok és a világegyház kiemelkedő eseményeiről.

Kérésre szívesen küldünk ingyenes próbapéldányt. Megrendelhető missziónk hivatalában. Ajánlom szíves figyelmükbe!

Merka János plébános,

felelős kiadó

Az ökumené szellemében

P1030068Idén immár az 51. ökumenikus találkozón vettünk részt a misszión március 24-én, ez alkalommal a házigazdák katolikus testvéreink voltak.

Isten iránti hálával köszönjük, hogy mi reformátusok, kétszer egy évben imád­koz­hatunk együtt katolikus testvéreinkkel a keresztények egységéért, a lélek megújulásáért, hitünk növekedéséért, a remény és a szeretett megerősödéséért.

Hisszük, hogy ökumenikus istentiszteleteink Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét szolgálják, melynek mindnyájan tagjai vagyunk. Hisszük, hogy Krisztus a jövő, tehát kövessük együtt Őt. Ha Őt követjük, és szavát hallgatjuk, a megbékélés eszközei lehetünk bármilyen körülmények között.

A hit összekapcsol bennünket Istennel, a szeretett pedig összekapcsol ember­társainkkal. Együtt imádkozni testvéri közösségben, vagy együtt énekelni ismert zsoltárokat, a Luther Márton által szerzett énekeket, mennybéli hatással tölti be a híveknek lelkét, szívét. Kodály Zoltán szavával élve: „Teljes lelki élet zene nélkül nincs“.

Még színesebbé és gazdagabbá tesszük imaestjeinket a két énekkar rendszeres közreműködésével. Az ifjúsági énekkar, a DurMolJk stílusa modernebb, ritmusosabb, néha a hívek is aktívan részt vesznek, és együtt zengik Isten dicsőítését, mely lélekbuzdító és felemelő.

A már majdnem 30 éve működő egyházi kórus, a Patrona Hungariae számos fellépése az évek során, mondhatjuk, hogy ünnepélyesebbé és gazdagabbá teszik imaestjeinket. Gazdag repertoárunkban elhangzanak csodálatos, négy szólamra készült művek, olyan híres magyar zeneszerzőktől, mint Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Halmos László, Harmat Artúr, Werner Alajos és még sokan mások, amelyeket professzionális tudásával és türelemmel betanít a kórus karnagya, Jussel Ottó. Isten fizesse meg hìvatásszeretetét.

Az is összeköt és erősít bennünket és mondhatjuk, hogy szerencsések vagyunk, mert hála Istennek és a magyar katolikus egyház vezetőinek, hogy van egy HÁZ, azaz a MISSZIÓ, amely a legfontosabb kulturális központja a müncheni magyaroknak. A misszió kapuja tárva áll, ott nem érezzük a vallási különbséget, a más felekezetekhez valló tartozást, csak azt, hogy testvéri közösséghez tartozunk. Egyházi tevékenységeinkkel Jézus maga köré gyűjt, hogy az Ő nevében egy összetartó, erős közösséggé forrasszon.

Az imaesték, a zene, a tánc, a hagyományápolás és az emberek iránti szeretet hozz össze bennünket a misszió sokféle kulturális rendezvényeire és csoportjaiba.

A Komámasszony-néptánccsoport, amelynek alapítója és lelki ápolója dr. Kecskési Maja, ez a nagyon összetartó kis közösség, felejthetetlen élményeket nyújt számunkra, ebben az egyre jobban elidegenedő társadalomban. A mindennapi küzdelem, az egyedüllét elfelejtődik, amikor a zene ritmusára mozgásba perdülünk, egymás kezét fogjuk, egymás­ra mosolygunk és érezzük azt, hogy szeretet van bennünk és köztünk. Fellépéseink hagyományos népviseletben a karácsonyi ünnepségeken, a szabadtéri juniálisokon, az évfordulókon, a rendkívüli fogadásokon (pl. Erdő Péter prímás látogatása, vagy Cserháti Ferenc püspök köszöntése), nemcsak szemeinknek jelentenek örömöt, hanem lelkünknek, magyar mivoltunknak is. Ez jelent számunkra lelki közösséget magyar környezetünkben. Méltó lenne itt megemlíteni a Komámasszonyok-néptánccsoportnak legutóbbi sikeres szereplését a az Ökumenikus Egyházi Napokon Münchenben, amelyet a németországi katolikus és evangélikus egyház közösen szervezett. Ugyanúgy sokat jelentenek számunkra a rendkívüli ünnepségek, közös kirándulások és zarándokutak, amelyek szintén közelebb hoznak bennünket egymáshoz. 

Ezúton tisztelettel köszönöm református gyülekezetünk nevében János atyának, hogy otthont adott nekünk, azt, hogy segítő testvéri kezet nyújtott felénk akkor is, amikor nem volt egyáltalán helységünk az ökumenikus istentisztelet megtartására. 
Hálát adunk Istennek, hogy a két gyülekezett lelkésze, Merka János főtisztelendő úr és Jancsó Jeromos nagytiszteletű úr az ökumené szellemében, testvéri szeretettel és odaadással támogatja együttlétünket. Kérem a jó Istent, hogy áldja és őrizze meg továbbra is testvéri közösségeinket.

 

Meggyesi Irén

Müncheni Magyarnyelvű

Református Gyülekezett tagja

Cserkészbeszámoló

 

cserkészet-jubi-táborA cserkészek szempontjából az elmúlt év kimagasló eseménye a 100 éves jubileumi nagytábor volt: a 250 állandó táborozóhoz az utolsó hétvégén 150 vendég csatlakozott. Münchenből is sokan voltunk, és nem csak új élményekkel gazdagodtunk, hanem új barátságokat kötöttünk, hiszen a táborozók közt volt számos dél-amerikai magyar cserkész és velünk voltak az egri cserkészvezetők is, akikkel a pünkösdi csapattáborunkban ismerkedtünk össze.

Szeptemberben új kihívások vártak! A hónap végén a kerületi akadályversenyen mérkőztek a nagycserkészek. Toldi segítségére siettek az örsök a valóban nagyon rossz idő ellenére. Szerencsére ez alkalommal is Toldi legyőzte a cseh vitézt! Az örseink közül 3. helyezettet nyertek a Repülő Mókusok és 2. helyezettet az Elefántok. 

Nagy gondot okozott, hogy parancsnok nélkül maradt a csapat. A vezetők, élükön Győry Isti folytatták a munkát, azonban elég gyorsan bebizonyosodott, hogy mindenképp szükségünk van egy főnökre. Hála Istennek novemberben Jánosi Ferkó és Caroline vállalkoztak erre a nagy feladatra. Nagy köszönettel tartozunk a szülőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben is bíztak bennünk, és türelemmel viselték a kissé kaotikus időt...

Mielőtt elkezdtünk volna készülődni a karácsonyi időszakra, a kiscserkészek kirándultak a Poing-i vadasállatkertben. Élőben láttunk és részben etettünk rengeteg vadállatot. Volt ott muflon, dámvad, vaddisznó, kecske, farkas, hiúz, medve, bölény és sok más állat. Külön élmény volt a madárbemutató, ahol megcsodáltuk Bábá bagoly és a többi ragadozó madár vadásztudományát.

A karácsonyi ünnepségen nagy sikerrel bemutattuk, hogy miért szeretünk cserkészkedni, és süti meg ital eladásával támogattuk azon cserkészeinket, akik januárban részt vettek a dél-amerikai magyar cserkészek jubileumi nagytáborán. A tábor előtt ottani szokás szerint ünnepelték a szilvesztert.

Az új évben eljött közénk Sarolt nagyfejedelem asszony és beosztotta az örsöket a nagy múltú Nyék, Keszi és Jenő törzsekbe. Ezenkívül itáliai szokás szerint farsangi bálra hívta a magyar népet. A vigadalmat sámánjaink vezették, próbára téve a vendégek ügyességét. A jó ellátásnak köszönhetően mindenki fáradtan, de jókedvűen tért haza, hogy aztán kis idő multán Géza fejedelem felszólításának eleget tegyen. Sorsdöntő kérdés előtt álltunk: tartsunk ki kalandozó pogány életünk mellett, vagy kövessük a kereszténységet? München déli erdeit Sarolttal járva találkoztunk keresztényekkel, meg ősi hagyomá­nyaikhoz hű magyarokkal, míg végül megérkeztünk Géza hadiszállására. Bölcs fejedelmünk együtt várt minket fiával, Vajkkal meg Gizellával, Vajk szépséges mennyasszonyával. Géza a kereszténységet választotta, és ennek jeléül fia, Vajk, megkeresztelkedett István névre, és vele együtt egész népe. A Keszi törzs (kiscserkészek) pedig a délután folyamán bebizonyította, hogy István udvari népébe való, fiatal kora ellenére is! Most már új kalandoknak nézünk elébe, nemcsak mert Koppány vezér nem nyugszik, hanem mert megyünk a KÖKIre, húsvétkor lesz Regös tábor, májusban vizsgáznak az örsvezetőjelöltek, pünkösdkor következik a csapattábor és nyáron a kerületi vezetőképző táborok!

 Maitz Eszter

 

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

2010. július 1. –  2011. február 28-ig

 

Altenähr Matthias 100,00; Baranyai Katharina 30,00; Baumhakl Josef 20,00; Benkő Elisabeth 10,00; Berta Margit 10,00; Bertók Erzsébet 15,00; Campbell Ildikó 50,00; Czupy Éva 30,00; Diekötter Ágnes dr. 50,00; Fassbinder Oswald 20,00; Frank Franz 50,00; Grexa Mihály 30,00; Hahn Florian 10,00; Hohágyi Eleonóra 15,00; Horváth Jenő 20,00; Horváth Péter 20,00; Kasa Elisabeth 20,00; Kecskési Mária dr. 30,00; Kis Karl 10,00; Kocsis János 20,00; Koller Marta 15,00; Kraus Angéla 100,00; Morlin Ákos 5,00; Nadjpál Erzsébet 20,00; Perecsenyi Cornelia 10,00; Rein Barbara 25,00; Sallay Adrienn 20,00; Schmidt Ulrich 50,00; Schönberger András 30,00; Schütten Judit 50,00; Schütz Katalin 15,00; Steinbach Miklós 15,00; Szelényi Helga 30,00; Tonay Erzsébet 20,00; Varga Margit 10,00; Waldmann Nándor 30,00.

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin

 

E-mail címünk: info@ungarische-mission.de

Internet címünk: www.ungarische-mission.de

 

Tartalmas programok az erdingi és környékbeli családoknak

 

erdingiekEseménydús félévet tudhat magáénak az Erdingi Magyarok csapata, hiszen a már meg­szokott találkozók mellett új programokkal bővült a kínálatunk. Elindítottuk internetes oldalunkat is (www.erdingi-magyarok.de), melyet megpróbálunk mindig naprakész állapotban tartani.

Tavaly szeptemberben kezdtünk el egy előadás- és beszélgetéssorozatot „Nők a nőkért” mottóval. A témák elsősorban a neveléssel, a lélek problémáival, illetve egészség­megőrzéssel és betegségmegelőzéssel kapcsolatosak. Szóba került a gyermeki hazugság, a testvérek közötti rivalizálás és a dicséret szerepe a nevelésben. Ezenkívül szó volt még az önfegyelemről, a kamaszkori ellenállás kapcsán az alkohol- és drogfogyasztás ve­szé­lyeiről, valamint az alvás fontosságáról az ideális testsúlyunk megtartása érdekében.

Legközelebb a rákmegelőzéssel kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről hallunk majd.

Novemberben indult első történelmi szakkörünk, hat lelkes kisfiú részvételével. A fiúk hathetente találkoznak egy történelmet kedvelő és ismerő anyuka közreműködésével, hogy a magyarok történelméről tanuljanak, beszélgessenek, kezdve a magyarok vándorlásával az őshazából, folytatva a honfoglalással, egészen a tatárjárásig.

A 2003 óta működő Erdingi Magyar Óvoda ebben a tanévben két csoportra tagozódott: egy mondókás játszó csoportra (3-5 éves korig), valamint egy iskola-előkészítő csoportra (5-7 éves korig), így a nagyobbakkal is jobban felkészülhetünk az iskolai kihívásokra.

A 2006/2007-es tanévtől kezdve heti egy, tanévenként 30 alkalommal magyar órára jár­hatnak az Erdingben és környékén élő kétnyelvű gyermekek. Jelenleg a 7-14 éves korosztály alkotja a csoportokat. A 7-10 (2-4. osztály) évesek magyar órája csütörtökön­ként egy alsó tagozatos iskolában, a 11-14 (5-8. osztály) éveseké keddenként egy gimnáziumban van. A gimnazista gyerekek/fiatalok bizonyítványába, a megjegyzés rovat­ba szakkörként bejegyzik a magyar-, mint származásnyelv-órákon való részvételt.

A magyar órára járó gyermekek többsége már óvodai foglalkozásokon is részt vett.

Úgy látszik, 2009 karácsonyán sikerült hagyományt teremtenünk! Idén ezen új hagyomány szellemében ünnepeltünk adventet és karácsonyt. Az ünnepség elő­készítésében majd' minden erdingi magyar család részt vett. Volt, aki még advent folya­mán szervezett barkácsolást, mozi- vagy vásárlátogatást, míg mások a karácsonyi vacsora ünnepélyessé tételén munkálkodtak asztaldíszek, gyertyatartók készítésével. A vacsorát is közösen főztük: volt magyar sült kolbász házi kenyérrel, finom sütemények, torták és madártej. Az egyik édességet, a mákos gubát, gyermekeink készítették, persze több anyuka és apuka irányításával. Nagyon finom volt, köszönjük!

Persze, nem csak testi, hanem szellemi, lelki táplálékban is részünk volt: ünne­pé­lyes karácsonyi szentmisénket a Johanneshaus barátságos imatermében tartottuk, majd a gyerekek karácsonyi koncertje következett, némi vetélkedővel egybekötve. A karácsonyfa alá helyezett ajándékokat ez évben is a dévai Szent Ferenc Árvaház kis lakói kapták. Reméljük, így sikerül gyerekeinknek megtanítani, hogy valóban jobb adni, mint kapni.

Februárban a farsangi mulatság mellett a pécsi MárkusZínház Mátyás király szárnyai című előadását élvezhették azok a gyerekek és felnőttek, akik ellátogattak Erdingbe.

A következő félév programjai között szerepel egy „Ki Mit Tud?”, Anyák-, és Apák­napi ünnepség valamint a már szintén több éves hagyománnyal rendelkező miesbach-i lelki hétvége.

Beregi Rita

 

2011. június 26-án, vasárnap 13.00–21.30-ig

egyházközségi J U N I Á L I S

Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatt,

a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

 

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon

vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni,

szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni.

Hozzávaló kapható a helyszínen Tamás Juditnál és Juhos

Józsefnél Hungaria Gulasch-Express – Party Service:

tel.: 0176-25 47 57 94, www.hungariagulaschexpres.de

 

főkonzul-látogatás

Mydlo Tamás főkonzul a Hétvégi Magyar Iskola csoportjainak meglátogatás után

a tanítókkal beszélgetve tájékozódik

a Bajorországban élő magyar gyerekek anyanyelvtanulási lehetőségeiről. (V.Zs.)

 

bábszinház

A kitűnő pécsi MárkusZínház ezúttal egy Mátyás király életéről szóló darabbal

örvendeztette meg a müncheni magyar gyerek-, és felnőtt-közönséget. (V.Zs.)

 

A farsangról

A farsang az év legvidámabb időszaka: az advent lezárulásával vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. A zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás (a szokásjogon alapuló merev szabályok pár hétre megszűnnek létezni) az eszem-iszom, és a párkeresés, udvarlás időszaka. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. Tehát az eladó lányokat, illetve a házasulandó fiatalembereket farsangkor vezették be úgymond a társasági életbe (első bálozók). farsangi-bál

A legtöbb lakodalmat is ebben az időszakban tartották faluhelyen, a karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt, a telet záró hetekben az emberek ráértek, no meg az állatok is megnőttek, levágásra meghíztak. A hús se romlott meg hamar a téli hidegben, az újbor már kiforrott, a körülmények adottak voltak a lagzihoz.

A farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki. Ősi, pogány gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak a termékenység/ bőség varázslással, a tél elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal. A farsang hazája Itália, a Római Birodalom Saturnália ünnepei. Ma a leg­híresebb a velencei karnevál, misztikus maszkjaival idegenforgalmi látványosság.

Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük, legnagyobb a német hatás, (innen a név eredete is)  a latin-olasz „carneval” helyett. A farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb szokáshagyomány is kapcsolódik. A népszokások sokszínűek, kevésbé uniformizáltak, mint napjaink ünnepei.

Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyókedden általában szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet. Másik hagyomány az álarcos, jelmezes alakoskodás, amely majdnem minden farsangi szokásban előfordul. A maszkos alakoskodók játékai és a felvonulásai közt a legismertebb a magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás, (a délszláv eredetű sokácok faálarcos felvonulása). Németországban a maskarás bálok közül kiemelkedik a farsangi időszak utolsó keddjén rendezett ún. Narrenfest. Manapság a leghíresebb a Riói karnevál, mely hatalmas, díszes felvonulás feldíszített kocsikkal, melyeken a szambaiskolák képviselői ropják a táncot, – szintén idegenforgalmi látványosság.

Ami pedig a farsangi bált illeti. A magyar vidéki élet kiemelkedő eseménye a megyebál volt. Különféle társadalmi egyletek is hirdettek tagságuknak bálokat,  rendeztek jótékony célú táncos ünnepségeket.

Úgy ahogy a missziónk is. Volt itt az elmúlt hetekben a szépen földíszített nagy­teremben minden korosztálynak és csoportnak farsangi ünnepély (óvodások, iskolások, cserkészek, komámasszonyok, szeniorok) lásd mellékelt képek! A jótékony­ságot pedig a Karitásznak fölajánlott farsangi bál bevétele (630 €) jelentette.

Végezetül a torkos csütörtökről: már hamvazószerda után tartott ünnep, tulajdon­képpen böjti lakmározás. A farsangkor megmaradt ételeket fogyasztották el. Pár éve a hagyományt modernizált formában újjáélesztették, az éttermekben kedvez­ményekkel várják a vendégeket.

Jánosi Margit

A Filmklub „díszelőadása”

Tahy3

Ritka élményben volt részük február 13-án a Film Klub látogatóinak. A Dubarry című operettfilm bemutatá­sára eljött a film főszereplője, Barabás Sári mű­vésznő.

Nem esik meg gyakran, hogy 60 évvel egy film első bemutatója után a fő­szereplő megtiszteli látogatásával rajongóit.

Megköszönjük a művésznőnek a láto­gatást, Rényi Mártának és Dobos Lászlónak az ötletet meg a tevékeny ki­vitelezését, és Kelemen Tamásnak a technikai segítséget. Valamennyien egy nagyon szép élménnyel lettünk gazdagabbak.

Tahy András

Filmklub időpontok:

Május 8.            Kölcsönadott élet       (Muráti Lili)

Június 5.           Varju a toronyórán    (Vaszary Piri)

Július – augusztus nyári szünet.

 

 

 

 

 

Londoni kirándulás

buckingham-palota

Egyházi közösségünk 67 tagja 2010. október 10-től 16-ig autóbusz kiránduláson vett részt a London – Rotterdam – Maastricht útvonalon.

Emeletes autóbuszunkkal beautóztuk London belvárosát. Gyönyörködtünk a belváros masszív, tekintélyt sugárzó palotáiban, középületei­ben. Sétáltunk a Tower Bridge-n, a Tower-erődítmény körül, a Trafalgar-térren,  a Buckingham-palota és a  Windsori-kastély előtt.

Nézelődtünk a Nemzeti Képtár impozáns épületében. London leghíresebb galériája az európai művészet legremekebb alkotásait mutatja be. A British Museum – a világ legnagyobb és legrégibb történeti múzeumának egyike – megismerésére sajnos csak két óránk volt.

A Westminster apátságot audiokalauz segítségével jártuk végig: megnéztük a neve­zetesebb kápolnáit és síremlékeit.

Buszunkkal elhaladtunk az Óra torony, a Big Ben és a Westminster-palota, a parlament lenyűgöző épületei előtt.

Megnéztük a Szent Pál katedrálist, mely némileg a római Szt. Péter bazilikára emlé­keztet. Ez Európa 5. legnagyobb temploma.

Stonehenge-ben körbejártuk a körkörösen elrendezett kőtömbökből és földsáncból álló monumentális őskori építményt. Tőle mintegy 13 km-re Salisbury-ben megtekintettük az 1258-ban felszentelt katedrálist, amely a korai angol gótika remeke, csúcsos tornya a legmagasabb Angliában: 123 m. Itt láthattuk a katedrális féltve őrzött kincsét, a Magna Cartát (1252-ből), amelyben először fektették le a király és alattvalói közötti viszonyt, valamint jogaikat.

Greenwichben, a Királyi Obszervatórium udvarán láttuk a Nulla Meridiánt és a magaslatról a Tengerészeti Múzeumot.

Harwichból egy luxus komphajón érkeztünk Rotterdamba, ahol németnyelvű idegen­vezető fogadott bennünket, aki ismertette szeretett városának nevezetességeit. Rotterdam Európa legnagyobb tengeri kikötője a Rajna deltatorkolatánál, majd Maastricht felé folytattuk utunkat, ahol három idegenvezetővel jártuk végig az öreg belvárost.

Az Aachen – Köln – Koblenz – Stuttgart – Augsburg útvonalon érkeztünk meg Münchenbe egyhetes fárasztó, de sikeres és élményekben gazdag kirándulásunkról.

(A beszámoló bővebb változatát honlapunkon olvashatják.)

Kalmár Sándor

 

 

 

Dr. Fejér Rita

felesketett magyar nyelvű fordító és tolmács

bejegyezve: Landgericht München I

·         anyakönyvi kivonatok

·         bírósági ítéletek

·         szerződések

·         egyéb okiratok

német és magyar hatóságok által elfogadott hiteles fordítása német, illetve magyar nyelvre

·         szinkrontolmácsolás német és magyar nyelven

                             hunlingua – Sprachservice Dr. Rita Fejér

                             Veilchenweg 2, D-85551 Heimstetten b. München

                             Tel: +49 (0)89 904 32 80, Fax: +49 (0)89 903 54 55

                             Mobil: +49 (0)170 904 32 80

                             Email: sprachservice@hunlingua.de, Web: www.hunlingua.de

 

 

Életmód Klub

adrien

Azért hoztam létre az Életmód Klub-ot, hogy segítsek az embereknek egészségük megőrzésében, alakjuk formálásában. Hétről-hétre más és más témákat érintve hívom fel a figyelmet az apró veszélyekre. Tanítom, és közben tanácsokat adok, hogyan tudják az alapvető dolgokat egyszerűen, nehézségek nélkül alkalmazni (pl. hogyan tanuljanak meg megfelelő mennyiségű folyadékot bevinni szervezetükbe). Nem csak álltalánossá­gokról beszélünk. A témákat az érdeklődők kívánságához alakítom.

Soha nem késő életmódot váltani, de fiatalkorban a legokosabb. Ezért külön figyelmet szentelek a fiatalabb korosztálynak. Lehetőség van személyreszabott tanácsadásra is időpont egyeztetéssel (ingyenes).

Tóth Adrienn

 

 

 

 

Családi Lap - Részletek

IV. évfolyam, 1. szám, 2011. március 13.

          A szerkesztő előszava

Március idusán újra magyar nemzetünkre, kultúránkra gondolunk. Huszárt ragasztunk a gyerekekkel, és Kossuthról énekelünk. A szülőket pedig egy kis számvetésre hívjuk. Hol állunk haza, otthon kérdésében? Itthon vagyunk, lettünk, lehetünk-e itt Münchenben, Németországban?  Vagy még Magyarországon érezzük igazán otthon magunkat? Esetleg egyik helyen sem a kettő közül? Megtaláltuk-e magunkat ebben az élethelyzetben, megérkeztünk-e?

Nagy örömömre ettől a számtól kezdve négy oldallal hosszabb lesz a lap. János atya üzenete mellett ezután helyet kap a müncheni magyar vonatkozású programok gazdag választéka is. Rendszeresen egy-egy dalt is közre adunk kottával. Hátha lesz, aki újra szívesen énekel.

Üdvözlettel: dr. Somorai Márta

          Itt otthon?

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – írja Tamási Áron. De vajon hogyan válik egy lakás, ház, egy idegen város, ország otthonná? Mennyi időbe telik mire „megérkezünk”, meg­érkezhetünk-e egyáltalán, és milyen rögökön át visz az út? Erről vall öt nő. Ifjú titánok és gyermekes anyák, nemrégen ide érkezettek és hosszú évek óta itt élők egyaránt. Az ő szavaikból idézünk itt.

 „Feladtam egy elfogadható munkát, nagyszüleimet és a barátaimat. Miért? A szerele­mért és egy jobb jövőért. A nullával egyenlő nyelvtudással a vállamon, idegen országban, ismeretlen városban, számomra rejtélyes kultúrában(…). Ma már a harmadik bérelt lakásunkban élünk, teljesen más szemlélettel.”

„Mára szinte mindent megértek,(…) de mégis nap, mint nap bosszant, hogy egy kedves szót, egy egyszerű bocsánatkérést olyan nehezen tudok kiejteni, és nem tudom megértetni bizonyos szituációkban magam. Számomra ez a nehéz. Mi segített? Az idő. A barátok. Volt perc, óra, amikor azt gondoltam, mindenki az ellenségem, senki sem néz felém, és cserbenhagytak. Nem volt igaz. Ma pont azok állnak mellettem, akikről azt hittem, nincsenek velem.” HL

Beszélgessünk férjünkkel többet, az első időszakban úgy sem tudunk mással, pláne, ha csak ketten vagyunk egymásnak. Hallgassuk meg munkahelyi sikereit, nehézségeit, hátha meghálálja ő is figyelmességünket azzal, hogy elmondhatjuk neki napi pozitív, negatív élményeinket. Fontos, hogy kibeszéljük magunkból, ami bennünk van. Mi is könnyítünk magunkon, és ő is tudja, mi foglalkoztat minket. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy valószínű, ő nem fog azon fennakadni, hogy elvették a gyerektől a lapátot a homokozóban, nem fog felháborodni, hogy nem volt túró a boltban, de azért csak beszélgessünk.” HV

 „Sokáig szinte csak külföldiek társaságában éreztem magam igazán jól, mert velük legalább a másságomban megegyeztem. Egy évig voltam gazdasági vezetője a hallgatói önkormányzatnak, ekkor rájöttem, a németeknek mindenre van szabályuk, és egy hivatalnokuk, csak meg kell találni a megfelelőt, mert akkor mindent el lehet intézni, ha az ember elég magabiztos, kitartó és türelmes.” „Időközben férjhez mentem, sőt a férjem révén már német-magyar kettős állampolgár is lettem, mégsem érkeztem meg ide igazán.” „Időnként eszembe jut egy gondolat(…): mi lesz ha egyszer hazamegyek Magyarországra, és ott már idegen leszek, mikor még itt Németországban sem leszek otthon?” LCsI

„Megpróbálom magamat körülvenni kis apró otthoni érzésekkel, mint pl. több magyar családdal tartani a kapcsolatot, magyar lapokat, könyveket olvasni, magyar keresztrejtvényt fejteni, és újabban hallgatom a magyar internetes rádióadókat is. (…) Aztán kiteszem a lábam a küszöbön, és a péknél néha három zsemle helyett kettőt kapok, a bajor szomszédomat nem értem meg, az oviban egyes anyukák nem köszönnek vissza (már 3 éve oda járunk), és ha valami különleges dolog történik velem, sokszor nem tudom magamat olyan finomsággal – vagy éppen durvasággal (pl. amikor ellopták a bevásárló táskámat) – kifejezni. De mindezek ellenére (…) itt vagyok otthon. Azt nem állítom, hogy teljesen “megérkeztem”, de német férjemmel és két óvódás korú lányommal szívesen veszem az akadályokat és egy-egy nagyobb lélegzetvételre időnként ellátogatok a régi otthonomba, ahol mindig várnak a gyökerek.” HB

„Mintha csak tegnap lett volna, hogy egy felvidéki kis magyar faluból a távoli Münchenbe elszármazott barátnőm dideregve várta bajor fővárosba érkező buszomat a fröttmaningi pályaudvar peronján. (Akkor,) 10 évvel ezelőtt, útban „földim“ müncheni lakása felé, félve nézegettem a zsúfolt metróban körülöttünk állók arcába, a viszontlátás s az otthoni hírek örömétől fellelkesült barátnőm hangos, felszabadult magyar csicsergésének reakcióitól tartva. A szülőföldtől elválasztó többszáz kilométer, s a 11 órányi buszozás nem tudta csak úgy elfeledtetni az egy életen át belém ivódott óvatos tartózkodást a magyar nyelven folytatott nyilvános beszélgetés következményeitől. Münchenben azonnal, az első kellemes „áthangoskodott“ metrózás után jól éreztem magam, a sok-sok rákövetkező szép, vidám, megható tapasztalat után pedig már otthon.” „Ennek a toleráns beállítottságnak köszönhetően alakulhatott ki például az a sokatmondó helyzet, hogy miközben német partnerem engem saját anyanyelvének utolsó rejtélyeibe avatott be, örömmel és sikeresen sajátította el az én anyanyelvem alapjait is.” KZs

 

          Mellékzönge - A szavak ereje

Nem, ne aggódjon, kedves Olvasó, nem be- vagy éppen be nem tartott ígéretekről lesz szó.

A történet egy lanttal kezdődött, melyet Budapestre kellett eljuttatnom. Ismeretlen gyer­mekszívsebész volt a kapcsolat. Első akció, leadás a Kardiológiai Központ, ún. Deutsches Herzzentrum portáján sikertelen. Nem maradt más hátra, mint inkognitóm feladása és a szívsebész kolléga személyes felkeresése. Feleség, gyerekek csak nemrégiben költöztek ide Apa után. Még dobozok árválkodnak a szobák sarkában, de a konyhában már szól a Kossuth Rádió. Csodálkozó tekintetemre válaszolva meséli az asszony, internetrádió, ajándékba kapta a férjétől. Enélkül nem tudná végigcsinálni. Hallgatom, hogy a rakparton útlezárás miatt torlódásra számíthatunk, s mintha hirtelen csak egy másik kerületbe költöztünk volna.

Otthon mesélem a férjemnek. Nézegetem, mennyi az annyi. Sok.

Egy fél év után, férjem februári születésnapjára egy kis dobozt hoz a postás. Alig hiszek a szememnek, ahogy bontogatjuk, de igaz: nekünk is lett otthon-varázsoló rádiónk. Apósom és sógornőim közös ajándéka volt kettőnk tavalyi összevont születésnapjára.

Azóta nap, mint nap hazaköltözünk. Otthon vagyunk Hókupacka Vackán (Vacka Rádió, hétköznaponként este 19,30 óra!), tudjuk, miről vitáznak odahaza az arra érdemesek (Ütköző), meghallgatjuk, mit ajánlanak a hazai nevelési és gyermek­egészségügyi szakértők (Vendég a háznál), és nagyfiam maga előtt imígyen mormolva rakosgatja a műanyag dobozokat „MRh1 Kossuth Rhádió, A szavak erheje.” SM

 

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

 

Ssz.

Név, szakosodás

Cím

Telefon

       1. 

Dr. Börzsönyi Antal

szülész, nőgyógyász

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

       2. 

Dr. Börzsönyi Gizella

gyermekorvos

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

       3. 

Dr. Csiky-Strauss Margit

fogorvos

Rheinstr. 30,

80803 München

089-36 55 21

       4. 

Dr. Domann Gabriel

fogorvos

Oberföhringer Str. 169,

81925 München

089-957 84 10

       5. 

Dr. Heller Julius

fogorvos

Zaubzerstr. 13,

81677 München

089-47 80 27

       6. 

Dr. Hury-Bencze Antónia

fogorvos

Berliner Str. 18,

85221 Dachau

08131-14 289

       7. 

Dr. Kisgyörgy Zoltán

mozgásszervi megbetegedések,

rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,

80333 München

089-29 34 66

       8. 

Dr. Lamper József

mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

akupunktúra, chiroterápia

Wettersteinplatz 2,

81457 München

089-620 30 462

       9. 

Dr. Leitner Andreas

fogorvos

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-431 31 44

      10.   

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna

bőrgyógyász

Viebigplatz 4,

80686 München

089-57 33 56

      11.   

Dr. Lintner-Remmele Judit

pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,

80737 München

089-123 69 10

      12.   

Dr. Neppel Zoltán

nőgyógyász

Marienplatz 1,

80331 München

089-220 464

      13.   

Niggemann Tünde

pszichológus, családterapeuta

Damaschkestr. 65,

81825 München

089-46261470

      14.   

Dr. Rab Enikő

általános orvos

Stemplingeranger 10/I,

81737 München

089-637 71 16

      15.   

Dr. Schmidmer Katalin

fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,

80802 München

089-35 47 47 10

      16.   

Dr. Siményi László

szemorvos

 Münchner Str. 42,

82008 Unterhaching

089-61 82 74

      17.   

Dr. Staroscik Péter

fogorvos

Bauerstr. 37,

80798 München

089-271 41 72

      18.   

Dr. Tömöri Kinga

fogorvos

Leonrodstr. 27,

80636 München

089-12 94 179

      19.   

Dr. Venczel József

általános orvos

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

Időpontok–Találkozók–Rendezvények

 

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

máj. 7., 21.; jún. 4.; júl. 2., 16.

általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 12.00–13.00-ig magyar néptánc,

13.00–15.30-ig csoportonkénti tanítás; 15.30–18.00-ig cserkészfoglalkozás; szervező – Hart István

Gyermekmisék:

ápr. 17.; máj. 15.; jún. 5.; júl. 17. (Te Deum a Damenstift-templomban);

vasárnap, 16.30-kor missziónk házi kápolnájában

Ifjúsági misék:

máj. 15., jún. 5., júl. 17. (Te Deum)

vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

Ifjúsági találkozók: ápr. 15., máj. 13., jún. 10., júl. 9. (kirándulás)

pénteken 19.00–20.30-ig; Szervező, vezető – Hart István

DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Szervező – Hart István, Vezető – Bokor Iván

 

Bibliakör: máj. 19., jún. 30., júl. 21.

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános

Imakör:

a hó 1. és 3. pénteken 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon

Szervező – Mekker Árpád; Karvezető és orgonista –  Jussel Ottó

Szeniorok Klubja: máj. 12., jún. 9., júl. 14.

csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

Szervező, vezető – Wiedra Mónika

Családok fóruma: ápr. 15., máj. 27., jún. 10., júl. 22.

pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit

Elsőáldozás: május 29.;

Szervező, felkészítő – Hart István

 

Bébi-Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Szervező – Hart István; Vezető – dr. Somorai Márta

Katakomba Klub: máj. 14. (kirándulás), jún. 26., júl. 16.

szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Mekker Árpád

Hölgykoszorú: máj. 21., jún. 26., júl. 16.(kirándulás)

Szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Schlenker Erzsébet

Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános

Beteglátogatás:

a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.

KMÉM: előzetes értesítés szerint

pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt

Juniális: június 26.

vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Szervezők – Merka János plb., missziónk munkatársai

 

Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Mekker Árpád

Angol nyelvtanfolyam: hétfőn 18.00-tól 19.30-ig; Vezető – Sárkány Nikolett

Komputer tanfolyam: kedden 18.30-tól 21.00-ig; Vezető – Rogge-Solti László

Színkör: HMI szombaton 11.30-tól 13.00-ig; Vezető – Fejér István

Regös kezdő néptánc tanfolyam: kedden 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Regös-néptánc: szerdán 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor

Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.30-tól 21.00-ig; Táncoktató – Pintér-Brender Gitta

Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Tóth Péter

Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter; Szervező – Varga Katalin

Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András

Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 15.30–18.00-ig a Grundschule am Grünen Markt-ban

 

 

H i v a t a l o s  ó r á k:

hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig

 

Merka János plébános

legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

 

S z e n t m i s é k:

 

Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Rosenheimban,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

Innstraße 4., 83022 Rosenheim

 

Erdingben,

havonta, előzetes értesítés szerint 16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

Landshuter Str. 8., 85435 Erding

 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők: Beregi Rita, Hart István, Jánosi Margit, Kalmár Sándor, Maitz Eszter, Meggyesi Irén,

Mekker Árpád, dr. Somorai Márta, Tahy András, Tóth Adrienn, Varga Katalin

Megjelent 6000 példányban. Következő számunkat szeptemberben postázzuk.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

e-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Készült: IRIS Buch- und Offsetdruck Karl Singer e. K. Zugspitzstr. 14, 81541 München