Magyar  ökumenikus  imaóra

"A kincs, amelyet törékeny cserépedényben őrzünk" (2 Kor 4, 7)

35. ökumenikus találkozó
München, 2003. március 13., 19.00 óra


1. Bevonulás:
Özv. Lázár Csabáné nagytiszteletű asszony és Merka János plébános ünnepélyesen bevonulnak, közben prelúdium.
Orgonál Sneff János.
Asztalon: gyertya, kereszt, Biblia, cserépedény

2. Köszöntés – dr. Susits Tamás

3. Ének – 42. Zsoltár 1–2. szakasz (ref.)

2. Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal, :/:
Midőn azt kérdik éntőlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen lelkem kiontom, És házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Örvendek szép éneklésben.

4. Bűnbánati cselekmény – bevezeti özv. Lázár Csabáné

Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk!

 Ravasz Ákos – Tízparancsolat

Az Úr ezeket jelentette ki:
    1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
    2. Isten nevét hiába ne vedd!
    3. Az Úr napját szenteld meg!
    4. Atyádat és anyádat tiszteld!
    5. Ne ölj!
    6. Ne paráználkodj
    7. Ne lopj!
    8. Ne  hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
    9. Felebarátod házastársát ne kivánd!
    10. Mások tulajdonát ne kívánd!

5. Ének – Tüzed, Uram Jézus
 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes

1. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben!
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
tartsd a kezedben, igazi helyén.

Refrén:  Életem kútja, örök örömem.
        Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
        Hallod imám és bármi fenyeget,
        nem hagy el engem, tart a Te kezed!

2. Szorongat a sátán, de Te velem vagy,
        hű szabadító, aki el nem hagy.
        Ennek a világnak fekete egén
        lényed a csillag, sugarad a fény.

3. Jön az örök nap már, közeledik Ő,
        mennyei honba hazavinni jő.
        Röpke pillanat, míg tart a keserű,
        Jézus elém jön, örök a derű.

6. Zsoltár – bevezeti özv. Lázár Csabáné
 Imádkozzuk váltakozva: 1. bal, 2. jobb oldal

Isten a menedékünk és az erőnk,
     nagyszerű támaszunk a szorongattatásban.

Ezért nem aggódunk, ha remeg is a föld,
     ha a hegyek a tengerbe omlanak,

ha vizei zúgnak, tajtékoznak is,
     és viharától megrendülnek a hegyek.

Velünk a Seregek Ura,
     Jákob Istene a mentsvárunk!

A folyam ágai felüdítik Isten városát,
     ő megszenteli a Fölséges hajlékát.

Nem inog meg, Isten lakik benne,
     Isten már hajnalban is védelmezi.

A népek lázadoztak, birodalmak megrendültek,
     de mennydörgő szózatától rettegés fogta el a földet.

Velünk a Seregek Ura,
     Jákob Istene a mentsvárunk!

Gyertek, lássátok, mit művel az Úr!
     Rettegésbe taszítja a földet,

megálljt parancsol a hadaknak a föld határáig,
     szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat,
     s a pajzsokat tűzben elégeti.

Álljatok meg és ismerjétek el:
     Én vagyok az Isten! Fönséges a népek fölött,
     fönséges a föld felett.

Velünk a Seregek Ura,
 Jákob Istene a mentsvárunk!

 7. Olvasmány – 1 Kor 13, 1–13
    Seifert Márta (ref.)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás végetér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy
most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

Tanúságtétel

8. Ének – Isten tenyerén
     Ifjúsági Ének- és Zeneegyütte

9. Olvasmány – Jn 1, 1–18
     Győry Márta

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Föllépett egy ember, az Isten küldte s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, aki nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
János tanúságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.”
Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.

Tanuságtétel

10. Ének: Ki Istenének átad mindent 1–2. szakasz (ref.)

2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha sebeink még jobban fájnak S mindennap kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

11. Prédikáció – Merka János

12. Szent csend - Csendben elmélkedünk, imádkozunk, hallgatjuk a Lélek sugallatait.

13. Ének – Minden kincsem az 1. rész
    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes

 2. Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom …
 3. Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom …
 4. Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom …

14. Könyörgések – Bevezető és befejezés özv. Lázár Csabáné

Bevezető: Testvéreim! Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki azt akarja, hogy mi is egyek legyünk általa. Könyörögjünk tehát a benne hívők egységéért!

1. (ref.) Szentlélek Isten! Kiáradó szereteted jóságával napról napra juttasd eszünkbe azt, amiért az Úr Jézus szenvedésének előestéjén tanítványaival imádkozott. Juttasd érvényre a különbözőségekből az egységet, és engedd, hogy egy akol legyen és egy pásztor.
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.

2. (kat.) A Szentlélek Isten csodálatos ereje vezessen mindnyájun-kat az egység útjára!
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.
 
3. (ref.) A közös hit és reménység legyen szilárd alapja a kereszté-nyek közötti megbékélésnek!
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.

4. (kat.) Add, hogy megértést tükröző szeretettel azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt egymástól!
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.

5. (ref.) Mindennapi készséges kereszthordozásunk segítse elő, Urunk, a keresztény egység megvalósulását!
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.

6. (kat.) A keresztények az egész világon legyenek egy szív és egy lélek Krisztusban!
Hívek:  Vezesd egységre Urunk népedet.

Befejezés:  Mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység, és mindnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

15. Ének – Minden kincsem az – 2. rész
      Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes

16. Hitvallás – bevezeti özv. Lázár Csabáné

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében gyűltünk össze. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje összegyűjtött bennünket, hogy hitünket növelje, reményünket erősítse és szeretetünket tökéletesítse. A teljes Szent-háromsághoz száll ma dicsőítő imánk és közösen teszünk tanúságot arról, ami egyesít bennünket a hitben. Reformátusok és katolikusok együtt hisszük és valljuk:

  Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

17. Ének – Ho 58, 1–2. (kat.)

18. Béke köszöntés – bevezeti özv. Lázár Csabáné

Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk.
Ezért kérjük:
Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Hívek: És a te lelkeddel.

Köszöntsétek egymást a béke jelével!
Hívek: Legyen békesség köztünk mindenkor.

A jelenlévők a béke jelével, például kézfogással, meghajlással vagy egyéb módon köszöntik egymást.

19. Az Úr imája – bevezeti özv. Lázár Csabáné

Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egy-másnak, és akkor így imádkozhatunk:

  Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

20. Áldás:

        özv. Lázár Csabáné

A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, Ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

         Merka János
Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással,
tegyen mindig szentté és tisztává színe előtt.
Árasszon el bőkezűen mennyei ajándékaival,
oktasson az igazság szavával,
neveljen az üdvösség evangéliumával,
és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel.
Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek:  Ámen.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú  +  és a Szentlélek.

Hívek:  Ámen.

21. Magyar Himnusz

22. Felhívás adakozásra – dr. Susits Melinda

23. Meghívás agapéra – dr. Susits Tamás

Imaóránk előkészítésében részt vettek és azon közreműködtek:
Bodoni Enikő, Győry Márta Judit, Homok Erzsébet, Kucsera Judit,
özv. Lázár Csabáné, Lázár Csaba Zoltán, Merka János,
Ravasz Ákos, Rogge-Solti Katalin, Seifert András, Seifert Márta, Sneff János, dr. Susits Melinda, dr. Susits Tamás, Tihor Péter

- - - - -
Impressum:
Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - - - -