Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2003. április 11. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 6. szám

Húsvéti szám

G e s e g n e t e s  u n d  f r o h e s  O s t e r f e s t!
K e g y e l e m t e l j e s  h ú s v é t i  ü n n e p e k e t!

Kedves Keresztény Testvérek!

Nemrég még hittünk az emberarcú globalizációban és reméltük annak jótékony következményeit. Napjainkban a szédítő gyorsasággal változó és beláthatatlan kimenetelű világpolitikai események rádöbbentettek arra, hogy a piacgazdaság totalitarizmusát képviselő agresszív globalizáció „gyümölcseitől” elvásott a fogunk és egyre inkább elbizonytalanodott és megosztódott világunk.
Kötelező érvényűnek hitt ENSZ alapokmányok és öröknek vélt szövetségek megkérdőjeleződnek, az „új Európa” egy tátongó szakadék másik oldaláról fölényesen szemléli a „régit”, a muzulmánok szerint a kereszténység ismét keresztesháborúra indul, toronyházak és tévéképernyők csatamezőkké válnak, és „hadgazdászok” a privatizált és kommercializált háborúk folytatását tervezik.

Hát ilyen lenne a 89-es kelet-európai változások után nagyhangon bejelentett „új világrend”? Csak ennyire tanultuk meg az emberség leckéjét a XXI. század kezdetére? Sokmindenben a dolgok a visszájukra fordultak s az ember tanácstalanul áll és magára marad égető kérdéseivel: mihez tartsam magam, mi az, ami még világunkban egyáltalán biztos és számít? Ady Endrével mi is így kiálthatunk most: „Pogány rímek, muzsikák között – szomjazok valami örököt”.
Az egyházi év csúcsán, a Húsvétot ünnepelve most még inkább szükségünk van hitünk alapigazságának kihangsúlyozására: Jézus Krisztus keresztje és üres sírja, értünk vállalt kínhalála és dicsőséges feltámadása által Isten végérvényesen igent mondott és örök szövetséggel elkötelezte magát minden egyes ember földi és túlvilági boldogságára. Ez az a megrendíthetetlen igazság melyhez igazodhatunk, melyet sem pillanatnyi érdek, sem agyafúrt politika ki nem kezdhet. Fedezete az örökérvényű isteni tett és szó, mely biztonságot, szilárd megnyugvást ígér mindenkinek. Húsvét ezt hirdeti: Minden fortély, erőszak és gonoszság véges, egyedül csak Isten szeretete örök. Csak szeretetének tengere képes kioltani az égő toronyházak és pusztító háborúk tüzét, egyedül Ő képes békességet teremteni a feldúlt emberi szívekben és a nemzetek között. Isten Krisztusban békejobbot nyújt mindenkinek! Ne tétovázzunk, hanem legyünk szövetségesei a megváltás nagy művében, és vigasztalódjunk az isteni ígéret által: „Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket” (Mt 5,9).
Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek békés, reményteli húsvéti ünnepeket!

Merka János
plébános

Húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift-templomban,
80331 München, Damenstiftstraße 1.

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

Április 13., Virágvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise,
barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Sneff János vezényletével.
*
Április 17., Nagycsütörtök,
19.00–20.00 nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.
*
Április 18., Nagypéntek,
10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja a Marienplatz-tól a Stachus-ig,
15.00–16.00 nagypénteki szertartás,
Passió Szent János evangélista szerint,
keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.
*
Április 19., Nagyszombat, Húsvét vigíliája
21.00–23.00 feltámadási szentmise,
 tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés. Mise végén ételszentelés.
*
Április 20., Húsvétvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise
Mise végén ételszentelés.
*
Április 21., Húsvéthétfő,
10.30–11.30 ünnepélyes szentmise
 

Nagyböjti lelkinap missziónkon

 Nagyböjt 4. vasárnapján örömmel vártuk Ft. Dr. Frank Miklós atyát, aki eljött lelkigyakorlatot tartani „Így élni jó” címmel a Nyolc Boldogságról, Isten „alkotmányáról”.
Bevezetőjében Miklós atya minden ember természetes boldogság utáni vágyáról beszélt. A hétköznapok gondjaival küszködő, szellemi zűrzavarban élő ember olyan utak, eszmék után kutat, amelyeken eljuthat céljához. Ez az igyekezet azonban csak akkor sikeres, ha Istenre irányul, csakis Őt keresve juthatunk el önmagunkhoz. A Nyolc Boldogság tanítás-sal Jézus a boldog, sikeres élet kulcsát nyújtotta át az embereknek.
„Boldogok a lélekben szegények”: Boldog, aki önként le tud mondani a megélhetéshez nem okvetlenül szükséges dolgokról, ha ezzel a rászorul-taknak segíthet; akit nem az anyagi jólét csalóka biztonsága csábít, hanem szabad, független marad lélekben és mindenben bizalommal ráhagyatkozik Istenre.
„Boldogok a szomorkodók”: Jézus itt az üdvös szomorúságról szól, – az Istentől való távolság, gyász, testi szenvedés miatt. Ez a szomorúság azonban nem végleges – ígéri Jézus –, ha elér-jük Istent, Ő megvigasztal bennünket. Isten szeret bennünket, nemcsak a túlvilágon, de itt és most és erre a vigasztalásra a legnagyobb szomorúságban is lehet életet építeni.
„Boldogok a szelídek”: Ez a szelídség Isten erejének visszfénye bennünk. Ön-fegyelemre, önuralomra, diplomáciára tanít, nem az erőszak viszonzására.
„Boldogok, aki éhezik az igazságot”: Mi az igazság? Számunkra személy is, Jézus Krisztus. Őt szomjazzuk és magát az igazságot is, az ember rendezett, harmonikus kapcsolatát Istennel, hogy tiszta szívvel kívánhassuk Isten akarata teljesülését.
„Boldogok az irgalmasok”: Isten gyengéd szeretete, irgalmassága mindig velünk van – ez a szeretet bennünket is a misericordia gyakorlására kötelez. Hallatlan újdonság maga az indoklás is. Jézus nemcsak testvérének nevez minden szenvedőt, nélkülözőt, hanem azonosítja magát velük.
„Boldogok a tiszta szívűek”: A természet pompájában, gyermekek mosolyában Istenre találunk, de ehhez a látáshoz szív kell. Ez a tiszta szív az alapja a mély emberi kapcsolatoknak is.
„Boldogok a békeszeretők”: A béke nem állapot, hanem folyamat, a békét meg kell teremteni, el kell hárítani útjából az akadályokat – először azo-kat, amelyek bennünk vannak.
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért”: A igazság szolgálata minden megkeresztelt ember feladata – nem könnyű feladat, de vállalásában nem vagyunk egyedül, az igazságért szenvedett Krisztus áldozata itt van velünk az Eucharisztiában.

Bartus Anna
Missziónk új munkatársa

Hart István a nevem, 31 éves vagyok, 1995 óta élek Németországban, 2000 szeptembere óta itt München-ben, ahova tanulmányaim révén kerültem. Jelenleg is a müncheni LMU teológia karának utolsó éves hallgatója vagyok. Tanulmányaim befejezése után szeretnék világi teológusként lelkipásztori szolgálatot teljesíteni, reményeim szerint továbbra is a Müncheni Magyar Katolikus Misszión, ahol január 15-e óta lelkipásztori munkatársként főként az ifjúsággal kapcsolatos teendők ellátásával bízott meg János atya.
E teendők közé sorolható az elsőáldozók, bérmálkozók valamint felnőtt keresztelkedők vezetése és felkészítése, a Hétvégi Magyar Iskola, a cserkészek, az ifjúsági énekkar, Fiatalok fóruma, egyetemista- és au-pair-kapcsolatok fenntartása, ifjúsági misék, lelkigyakorlatok és ünnepségek előkészítésében való részvétel, a bébi-mami kör, a ministránsok és az Internet ápolása. Ezt a feladatot természetesen megkönnyíti a sok önkéntes fiatal lelkes és segítőkész hozzáállása, akiknek eddigi segítségét megköszönöm, s akiknek jövőbeni támogatására és érdeklődésére továbbra is számítok. Nagy szükség van erre, így lesz ez a munka termékeny.
 

2002. október – 2003. október a Rózsafüzér Éve

 II. János Pál pápa megválasztásának 24. évfordulóján a „Rosarium Virginis Mariae” újabb apostoli levelével ajándékozta meg az egyházat, és egyúttal meghirdette a Szent Rózsafüzér Évét, amely pápaságának ezüstjubileumáig tart.
Apostoli levelében a pápa ajánlja, hogy az örvendetes és fájdalmas rózsafüzér közé még öt tizedet iktassunk be a „világosság” titkaival.

A világosság titkai
1. Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. (Lk 3, 15-18; 21-22)
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. (Jn 2, 1-11)
3. Aki meghirdette Isten országát. (Mk 1, 14-15; 2, 1-12)
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. (Lk 9, 28-36)
5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. (Mt 26, 17-20. 26-29)

Rózsafüzér Társulatunk évi közgyűlése 2002. november 3-án

Mi a rózsafüzér?
A rózsafüzér, vagy más néven szentolvasó elmélkedéssel egybekötött imádság, melynek elmondásához gyakran a gyöngysorra emlékeztető láncot, az ún. rózsafüzért használjuk. Ez segít minket annak eldöntésében, hogy éppen hol tartunk az imasorozatban, ugyanis a rózsafüzért kézbe véve minden újabb imánál a következő szemet fogjuk meg. Természetesen a rózsafüzér lánc nélkül is imádkoz ható, rózsafüzér gyűrűn, vagy akár az ujjainkon számolva az imákat.

A rózsafüzér imádkozásának módja
A rózsafüzér a bibliában szereplő imákra épít (Miatyánk, Üdvözlégy), s titkokon keresztül Jézus életét követjük végig, az evangélium alapján. A rózsafüzér imádkozásánál fontos szempont, hogy azt a titkokon elmélkedve végezzük.
Általában hétfőn és szombaton az örvendetes, csütörtökön a világosság, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges olvasót mondjuk. Az imádság elején keresztet vetünk. A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, az egyedül álló szemekre Miatyánkot, a 10 egymás mellett lévő szemre pedig Üdvözlégyet. Az első három Üdvözlégy után és minden tíz Üdvözlégy, úgynevezett tized után a Dicsőség következik. Az imádság végén keresztet vetünk.
Az Üdvözlégyekbe a Jézus szó után kéréseket, illetve titkokat illesztünk be. A ma használatos négy, széles körben elterjedt rózsafüzér változat (az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és dicsőséges) csak a titokban különbözik egymástól. Kérések az első három Üdvözlégyben mind a négy olvasó esetében egyaránt:
1. Aki hitünket növelje,
2. Aki reményünket erősítse,
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Missziónk Rózsafüzér Társulatának tagjai – jelenleg 73 személy – ígéretük alapján naponta egy tizedet elimádkoznak a rózsafüzérből. Társulatunkhoz bármikor, bárki csatlakozhat. Várjuk jelentkezésüket!

Szentmiséink előtt a Damenstift-templomban 10.00–10.25-ig szintén rózsafüzért imádkozunk. Aki teheti, vegyen részt.

Merka János
plébános
Az érsekségi laikusok hírei

 A München-Freising-i érsekség egyházmegyei tanácsa (Diözesanrat der Erzdiözese München-Freising) évente kétszer tart közgyűlést, hogy az aktuális társadalmi kérdések mellett egy súlyponti témát megvitasson és arról véleményt alkosson.
Ez a tanács az érsekség laikusainak legmagasabb szintű képviselete, amely az egyháztanácsokra épül. Ezek – a mi misszióstanácsunk is – képviseltetik magukat az esperesi kerület tanácsában (Dekanatsrat, a mi esetünkben Bogenhausen). A Dekanatsrat éppen aktuális feladata a Dekanatok újjászervezéséről szóló püspöki javaslat véleményezése, mely – lehetséges dékánok híján – a mainál kevesebb, de mammut-Dekanatokat akar szervezni, az érintettek legnagyobb ellenkezését kiváltva.
 A kerületi tanácsok és a különböző katolikus egyesületek képviselői a Müncheni Régió Katolikusok Tanácsában (Katholikenrat der Region München) találkoznak, s év közben munkacsoportokban foglalkoznak a katolikus élet kérdéseivel. Az érsekség szintjén az egyházmegyei tanács fogja össze a laikusokat, s biztosít teret az aktuális kérdések megbeszélésére, s a közvéleményt érdeklő témákról közös álláspont kialakítására, mely a médiákban is megjelenik.
Az idegen nyelvű missziók súlyának növekedésével részvételünk, néző-pontunk és érdekeink képviselete egy-re fontosabb, amit ékesen bizonyít, hogy a Katholikenrat egyik elnökhelyettesévé a lengyel Prof. Piotr Maloszewski-t választották. A Diözesanrat-ban hárman képviseljük az idegen nyelvű missziókat, s mindhárman részt veszünk a Migráció munkacsoportban.
Az idei tavaszi közgyűlés, amely már-cius 14–15-én Landshut-ban volt, az állam és az egyház mai kapcsolatát állította középpontba. Prof. Dr. Maier előadásában összefoglalta ennek a kapcsolatnak sajátos németországi történetét, mely eltérően a többi európai államtól, nem egy, az egész birodalomra kiterjedő államvallás alapján állt. A reformáció óta minden város, hercegség vagy királyság az uralkodó felekezete szerint élt, s a harmincéves háború és a vallásszabadságról szóló konkordátumok sora kellett a felekezetek megbékéléséhez. Bizonyosan ezért is ilyen erős a német területen az ökuméne iránti igény.
Az államról mint demokratikusan választott intézményről szólva kiderült, hogy szüksége van az egyházra az értékek és a gyakorlati jézusi útmutatás miatt, mely értékek felmutatására az állam – a vallásszabadság és az alkotmányban is kijelentett vallási függetlenség miatt – maga nem képes. Az állam és egyház kétszáz évvel ezelőtti szétválasztásáról szólva egyetértet-tünk abban, hogy az egyház a világi hatalmi struktúrák nélkül, azoktól függetlenül jobban meg tud felelni küldetésének.
Szó volt a családok nevelési szerepéről: az egyház kiemeli a szülök felelősségét a nevelésben, szemben az ál-lami intézményesített, tömeges gyermekfelügyelettel. Többen sürgettük a fiatal szülők jobb felkészítését a gyermeknevelésre, melyben az egyházra komoly feladat vár. A családok kapcsán esett szó az üzletek nyitva tartásának meghosszabbításáról is, amely sok családban megrövidíti a szülők és gyerekek együtt tölthető idejét.
Megvitattuk az emberi élet védelmé-ről felterjesztett javaslatot, mely az emberi klónozás megakadályozását hivatott előmozdítani, valamint az alkotmány szövegének feltétlen meg-tartását, amely az emberek és Isten előtt való felelősségünkről szól.
Az iszlám terjedése a dialógus szükségességét veti fel, s új kérdésfeltevést jelent az iskolai hitoktatásban, mely az egyház és az állam megegyezésén alapul.
Az előadások, munkacsoportok megbeszéléseiben mindig újra hangsúlyt kapott az evangélium, mint örömhír: mi keresztények azzal tudunk küldetésünknek megfelelni, ha mindennap-jainkkal tanúsítjuk, Jézus örömöt hozott és hoz életünkbe.

Győry Márta Judit
Magyar Keresztúton Fatimában

 Október 3-án a müncheni repülőtéren Magyar Katolikus Misszió feliratú nemzeti színű tábla alatt gyülekezett a 60 fős lelkes csapat. Úticél: Lissza-bon, Fatima, Coimb-ra, Santiago de Compostela.
Indulás előtt a repülőtér kápolnájában plébánosunk áldást osztott a zarándokokra.
A portugál fővárosban városnézés busszal következett: a város szimbóluma a gigantikus Krisztus szobor, a Felfedezések emlékműve a Belém-i torony, majd Szt. Jeromos kolostora és a Katedrális. A hagyomány szerint itt keresztelték „páduai” Szt. Antalt. Közelében van a róla elnevezett templom.
Utunkat folytatva az esti órákban ér-tünk Fatimába, ahol a Casa Beato Nuno zarándokház nyújtott kényelmes, meghitt szállást.
Másnapi programunk első állomása a Magyar Keresztút volt. A táj bibliai ihletésű, az utat olajfák szegélyezik. Itt hajtotta a nyájat a három kis látnok, Ferenc, Jácinta és Lucia. Ez a hely számunkra különösen szent hely. A 60-as években az amerikai magyarok nagylelkű adományából 14 stáció készült. A 15. állomás 1992. október 23-án készült el hálából Magyarország feltámadásáért. A Golgota hirdeti az egész keresztény világnak árva magyar népünk kálváriás sorsát, a Szűzanya iránti áldozatos, rendületlen bizalmunkat.
Mellette Szt. István tiszteletére kápolna épült, ahol a hazától több ezer km-re is magyar ég borult fölénk, a sekrestyében magyar hímzett miseruha, magyar nyelvű biblia, a falakról Prokop Péter mozaikképei és a magyar szenteket ábrázoló ablaküvegek tekintettek ránk. Az oltár előtt térdet, fejet hajtva tiszta szívből és töretlen reménnyel énekeltük „Isten, hazánkért térdelünk elődbe...” Este felkerestük a fatimai bazilikát. A téren a „jelenés” helyén – ma kis kápolna áll a Fatimai Szűz szobrával.
Megható élményben volt itt részünk a zarándokok rózsafüzérén, ahol az Üdvözlégy Mária és a könyörgések különböző nyelven szálltak a magasba, de mégis egyek voltunk – mindannyian testvérek Krisztusban. Az ájtatosságot  követte a gyertyás körmenet, melynek hangulatát csak megélni lehet.
A csillagok még az égen ragyogtak, de a hajnal hívó szavára indultunk a jelenési kápolnához az 5 órai szentmisére, melyet Merka atya és Vik atya celebráltak. Az emberek meghatottan adták elő könyörgésüket, hálájukat a felejthetetlen élményért, és buzgón imádkoztak az otthon maradottakért.
Vasárnap a Nemzetek Miséje a zarándokutak csúcspontja. Fehér kendőcs-kéket lobogtatva búcsúzott a tömeg a Fatimai Szűztől a mise végén, de az élmény egy életre szóló marad.
Folytatva utunk középkori városokon vezetett át: lenyűgöző szépségű Alcobaca, Európa legnagyobb ciszter-cita kolostora, Batalha, hol királyok leltek örök nyughelyet. Coimbra, a portugál Athén. Itt áll a Szt. Klára templom, mely Szt. Erzsébet (Izabell) sírját őrzi, aki II. Endre Árpádházi királyunk dédunokája volt.
Utunk északnak tartott. Megérkeztünk Portóba. Itt áll a Ferencesek barokk temploma, melyhez 220 kg aranyat használtak fel. Portóban nem maradhatott el a borkóstoló sem.
Santiago de Compostela hívő embernek fontos állomás, hisz Szt. Jakab apostolt küldte Jézus erre a vidékre hirdetni az evangéliumot. Itt őrzik a szent sírját, s tiszteletére katedrálist emeltek. A zarándokok miséjén papjaink koncelebráltak és magyar ének szállt a magasba áldoztatás alatt. Utolsó nap, indulás előtt a templom oldalkápolnájában magyar nyelvű misén vettünk részt, hálát adva a jó Isten kegyelmének, hogy lelkileg gazdagabban térhetünk vissza szeretteink közé.

Kucsera Judit
„Megérte, hogy ment érte!”

 Együtt ünnepelni felemelő érzés minden közösség számára. Különösen igaz ez az állítás karácsonykor! S még, ha igaz is a mondás, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, ha van hely, még többen tudnak eljönni.
Így került a 2002-es évi karácsonyi ünnepségünk a St. Konrad plébánia termeibe, Neuaubingba.
A földszinten volt a cserkészeink által üzemeltetett ruhatár, a süteményeket és frissítőket kínáló büfé. Sőt, még a dohányosoknak is jutott egy külön sa-rok. Az emeleten volt maga az előadóterem és a közreműködők öltöző-je. Nem tudni hány ember befogadására van a terem kialakítva, de akkor annál biztosan többen voltunk benne. A szervezők mintegy másfél órás, gazdag programmal készültek, és aki eljött nem is csalódott. A program tulajdonképpen már délután fél négykor elkezdődött, amikor is a cserkészek elkezdték a frissen elkészült sütemények árusítását, a csapatkassza javára. Maga a műsor az addigra zsúfolásig megtelt teremben, – stílusosan a Patrona Hungariae Énekkarral kezdődött. Ezután Kottra Gábor, a missziótanács elnöke üdvözölte röviden az egybegyűlteket. Majd a Hétvégi Magyar Iskola különböző csoportjai következtek 5–10 perces műsorral, kezdve az ovisoktól egészen a nagyokig. Az egyes műsorszámok között együtt énekeltünk ismert karácsonyi dalokból. Ezután a cserkészek következtek, majd a két csapatvezető – Margó és András – tartott kedvcsinálót a jövendő cserkészek számára. Majd Krasnyánszky Tünde énekesnő bűvölt el minket közreműködésével. Még a színkör előadása előtt került sor János atya ünnepi köszöntőjére. A Komámasszonyok fergeteges műsorszáma után a Himnusz közös eléneklése zárta a programot. Ráadásként a jelenlévő nagy számú gyerek kapott szépen összekészített ajándékcsomagot.
„Megérte, hogy ment érte!” – mondja a reklám. Karácsonyi ünnepségünkre föltétlenül igaz volt ez az állítás.

Szilvássy László
Egyházközségi farsang

Nagyon sokat hullott a hó aznap, nem csodálkoztunk hát, hogy szinte mi voltunk a legelsők, akiket a népes szervezőbizottság a bejáratnál köszöntött.
Mint minden évben, most is két táborra oszlottak a vendégek: a jelmezesekre és a – hát szóval nem jelmezesekre. Az előbbiek között volt macska és háremhölgy, beatzenész és fegyenc. De mint mindig, a gyerekek vitték el a pálmát: a királykisasszonyokkal, sárkányokkal és sütőtökökkel egyszerűen nem lehet felvenni a versenyt.
A találgatás, hogy ebbe – az ilyenkor mégiscsak kicsiny – terembe hogy férhetünk be ennyien, már azelőtt megindult, mielőtt mindenki megérkezett volna. De azért talált mindenki helyet, ha másképp nem, akkor egy kicsit szorosan, de lévén mindannyian jó emberek... ez sem volt probléma.
Az est fénypontja természetesen a vacsora volt. Hol is lehet manapság frissen töltött házikolbászt enni?
Alighogy véget ér a vacsora, már lehet is táncolni. Táncparketté lesz az előcsarnok is és csak a tél, és a hó akadályozza meg, hogy a kert is ne kerüljön a táncosok birtokába. A talpalávalót profi szinten most is a Pacsirták húzzák ...
Aztán a tombola. Ez mindig izgalmas, mert ha nem is nyer az ember, de legalább irigykedhetik az asztaltársára, aki, lám ugyanannyi sorsjegyet vett, de mégis nyert.
A tánc és a mulatozás belenyúlik az éjszakába, de nem egészen öncélúan. A lassan már húsz éve rendszeresen megrendezett farsangi bál a mulatozáson túlmenően egymás megismerésére, beszélgetésekre is jó alkalmat nyújt. A farsangi bál alapgondolata valójában abból az elgondolásból született, hogy a Magyar Katolikus Misszió egyszer egy évben szerette volna tiszteletbeli munkatársait nemcsak munkára, hanem mulatozásra is hívni.
A bál jótékonysági szerepe sem elhanyagolható, az idén 622,- Euro gyűlt össze. Ezt azóta már be is fizették a Magyar Caritas Szolgálat bankszámlájára a rászorulók megsegítésére.
Hogy a bál meddig tartott, nem tud-nám megmondani: mások tovább bírták. Egy viszont biztos: szívesen eljövünk jövőre is.

Dr. Fejér Rita
Ökumenikus elkötelezettség

Tizennyolcadik esztendeje immár, hogy a Münchenben élő magyar katolikusok és reformátusok évente kétszer találkoznak közös, keresztény imádságos estén. Keresztények, a Megváltó Krisztus tanításának követői vagyunk, az Ő egyetlen Egyházának megvalósítására közösen törekvők. Ezen az úton keressük mindazt, ami bennünket összeköt, ápoljuk mindazt, ami számunkra közös érték. A Szentpáli gondolat, – őrizni a törékeny cserépedényben a világosságot, a fényt, ami kiárad: – ez hatotta át ezt az imádságos estét.
A sok esztendő kifejlesztette közösségünk sajátos, ökumenikus liturgiáját: a bűnbánatot, a zsoltárimádkozást, a tanúságtételeket és a közös hitvallást. Itt szeretnék egy rövid gondolatra megállni: Úgy érzem, ezek a tanúságtételek az idei, nagyböjti imaesten kapták meg legszebb formájukat. Katolikusok és reformátusok vallottak a tízparancsolathoz, Szent Pál „szeretethimnuszához”, és János evangéliumának nyitó gondolatához fűződő élményeikről. Mindarról, ami egy és krisztusi bennünk, ami az Isten iránti engedelmes hitből, az Isten és ember iránti szeretetből bennünk működik, ami „világosság a cserépedényben”, aminek fénye onnan biztatóan és melegen sugárzik, s ami megerősít, hogy bármi történjék körülöttünk, mi el nem veszhetünk. Amint az elhangzott prédikáció olyan világosan megjegyezte, annyira vágyott, egységben leendő találkozásunk igaz útja ez: tisztelni, becsülni, szeretni keresztény testvérünket, megérezni, benne a szándékot az Igazság felé törekvésben, s ebben szeretettel fogni egymás kezét.
János Pál pápánk egy alkalommal arra kérdésre: ugyan hány út vezet Istenhez? – ezt felelte: „Annyi, amennyi ember van a földön.” Ide, ennek az imaestnek e tanulságába illik ez a mondat is. Mert megbizonyosodott ezen a közös istentiszteleten, hogy a sokféle út, amin egyenként megyünk, egy közös célhoz iparkodik: az egyetlen, élő, igaz Istenhez.
Az istentisztelet végén szomorú szívvel kellett megtudnunk, hogy özv. Lázár Enikő nagytiszteletű asszony eltávozik körünkből, Nürnbergbe költözik. Hisszük és reméljük, hogy lélekben továbbra is velünk marad. Mi iparkodni fogunk keresztény ökumenikus közösségünket az ő meleg, szeretettel teli szíve szerint tovább ápolni.

Dr. Susits Tamás
Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat
 

Képek: 1 - 2
Ma úgy tűnik, hogy a „társadalom leglelke” (Sütő András), a család és a házasság kérdéses intézménnyé vált. Bizonyos állások betöltéséhez megfelelő vizsgákat kell letenni. A „házasság vizsgája” akkor kezdődik, amikor Isten színe előtt hűséget fogadunk egymásnak, és ez a megmérettetés „holtomiglan, holtodiglan” tart. Éppen ezért életfontosságú, hogy beszerezzünk bizonyos alapismerteteket.
Ezt a nagy és nehéz „vizsgát” megvitatni jöttünk össze március utolsó hétvégéjén egy Rosenheim melletti ifjúsági házban, melyet körülölelt a napfényben fürdőző tavak madárcsicsergős békéje. Miben különböznek egymástól a nők és férfiak elvárásai a házasság terén, milyen kérdéseket kell feltennünk magunknak a házasságkötés előtt, mit tegyünk hogy életünk elsődleges színhelye a család ne „tűzfészekké”, hanem igazi meleget sugárzó „tűzhellyé” váljék, mit közvetít a házasság szentsége számunkra?
Mindezen kérdések átgondolásában nagy segítségünkre voltak nekünk, akik a „vizsgára” még csak készülünk, keressük társunkat, olyan résztvevők tapasztalatai, akik már megtalálták hiányzó felüket. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk megosztani velünk tapasztalataikat. A hétvége szépségéhez mindenki hozzájárult, ennek jelét tapasztaltuk a szombat esti keresztút során, melyen személyes imáinkban emlékeztünk meg Jézus szenvedéséről.

Pető Katalin
Erdingi Magyarok

 Március 15-én már harmadszor gyűltek össze az „Erdingi Magyarok”. Katolikus szentmise keretében emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkön  az 1848-as forradalom és szabadságharc-ról.
Szép számmal jelentünk meg az erdingi Heilig Geist-templomban, amely kicsi bár, de annál családiasabb keretet nyújtott a rendezvénynek.
 Az „Erdingi Magyarok” 2002. de-cember 7-én, kéthavi szervezés után találkoztak először, egy Mikulás-ünnepségen. Körülbelül hetven Erdingben és környékén élő magyar gyűlt össze. A Süd-deutsche Zeitung erdingi kiadását idézve: „Az első látásra egy nagy családi ünnepre emlékeztetett a rendezvény. Pedig a kb. 70 magyar előtte nem is ismerte egy-mást.” Köszönettel fogadtuk a város anyagi támogatását, a város és a Landkreis képviselőinek a rendezvényen való részvételt. Merka János atya, aki szívesen fogadta meghívásunkat, rövid ismertetést tartott a müncheni Magyar Katolikus Misszió munkájáról és segítségét is felajánlotta. Aztán a családok bemutatkozása következett. Közben megérkezett a Mikulás – aki véletlenül a kertésze zsákját hozta el. De azért a végén megkerültek az ajándékok is. Kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel és a hozott finomságok elfogyasztásával ért véget az összejövetel. Este már sokan kérdezték, hogy mikor is lesz a követ-kező találkozó.
Február 15-én jött el az idő a farsangi mulatságra, melyre az eddig megismert honfitársaink mellett újak is eljöttek. A jelmezes felvonulást követően irodalmi vetélkedő frissítette fel az imitt-amott már elfelejteni vélt tudást, ismeretet. A vetélkedő jó ürügy volt az ismerkedésre.
A tombolán értékes nyeremények ta-láltak gazdára.
Következő rendezvényünket anyák napja alkalmából szeretnénk megtar-tani.
Az „Erdingi Magyarok” elérhetők az Interneten a www.erdingimagyarok.tk honlapon, vagy az erdingimagyarok@lycos.de e-mail cím alatt.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Funke Attila
400 éves jubileum Rosenheimban

 „Gyertek és kövessetek engem!” így szólt Jézus a tanítványaihoz és ők kö-vették őt. Hasonlóképp szólt nekünk is a hívás, rosenheimi magyar katoli-kus híveknek február 2-án, amikor a harangok szóltak, hogy egybegyűjtsék a 400 éves jubileumát ünneplő St. Nikolaus-templom híveit. Azok, akik jelen voltak, tanúi lehettek mindan-nak, amit e felmagasztaló ünnep jelentett és a müncheni Magyar Katolikus Misszió zászlaja alatt részt ve-hettek a szép ünnepi misén, majd a körmeneten, s nem utolsósorban a bezáró egyházközségi ünnepségen.
Rendkívüli volt az ünnep jelentősége, és nagy megtiszteltetés a meghívás. Biztatásként a jövőre nézve: a legkisebb jelen levő két és fél éves volt, aki végig kiállta a hideget, a szentmise időtartamát (kb. 3 óra), még a menet-ben is igen fürgén lépkedett és bátran viselkedett. Dicséret érte. S akik jelen voltak és vállalták hitüket, lemondva minden programot, köszönet nekik érte. Isten fizesse meg buzgóságukat.
Maga a 400 éves St. Nikolaus-templom plébánosa személyesen gratulált és elismerését fejezte ki, hogy a csodálatos egyházközségi zászlónkkal részt vettünk, emelve az ünnepség színvonalát, és színesebbé téve annak lefolyását.

Feigi Béla
Időpontok – Találkozók – Rendezvények –  Közlemények

2003. áprili – július

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:
máj. 3., 10.(Anyák napi ünn.), 31.; jún. 7–14. (cs. cs. tábor), 28. (29. Majális); júl. 5., 19.
Ifjúsági misék:
máj. 18., jún. 1., júl. 20. (T. D.)
Ifjúsági találkozók:
máj. 10., jún. 28., júl. 12. (kirándulás)
Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próbák:
minden csütörtökön
19.00-től 21.30-ig
Bibliakör:
máj. 8., jún. 5., júl. 10.
Láncszem Közösség:
alkalomszerűen pénteken 19.00-tól 21.00-ig
Családok fóruma:
máj. 30., jún. 27., júl. 25.
Szeniorok Klubja:
máj. 22., jún. 26., júl. 17.
Patrona Hungariae Énekkar próbái:
minden szerdán
18.30-tól 20.00-ig
Bérmálás: máj. 18.
Elsőáldozás: jún. 1.
Imakör:
minden hó 1. és 3. pén-te-kén
Rózsafüzér titokcsere:
minden hó 1. vasárnapján
Beteglátogatás:
minden  hó első péntekén
Majális: jún. 29.
Német nyelvtanfolyam:
minden szerdán
16.00-tól 18.00-ig
Komámasszonyok:
minden hétfőn
19.00-tól 21.30-ig
Regös kezdőknek:
minden kedden
18.30-tól 22.00-ig
Regös:
minden szerdán
19.00-tól 22.00-ig
Klasszikus tánc:
minden csütörtökön
20.00-tól 21.30-ig
Bébi-Mami Kör:
minden kedden
16.00-tól 18.00-ig
Könyvkölcsönzés:
minden kedden
8.00-tól 16.00-ig
Csíksomlyói búcsú és erdélyi körút: jún. 4–14.

* * *
H i v a t a l o s   ó r á k:
hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig.
Merka János plébános
legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.
S z e n t m i s é k:
Münchenben,
minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:
Damenstiftstraße 1., 80331 München
Rosenheimban,
minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:
Innstraße 4., 83022 Rosenheim
Erdingben,
előzetes értesítés szerint 17.00 órakor a Hl. Geist-templomban,
Landshuter Str. 8., 85435 Erding

* * *
Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő magyarok püspöke május 18-án a Damenstift-templomban
a bérmálás szentségében részesíti
egyházi közösségünk következő fiataljait:
Hauk Katalin, Józsa Máté, Józsa Péter,
Lumbach Regina, Roßmann Virág, Turu Ágnes

* * *
Elsőáldozás: június 1-én.
Elsőáldozóink: Kozma Anna Viktória, Lauber Dániel,
Lauber Paloma, Resch Melanie, Siményi Mónika

* * *
Egyházközségi MAJÁLIS június 29-én,
vasárnap 13.00–21.30-ig Grünwaldban, Hubertusstraße 22.

* * *
Csíksomlyói búcsú és erdélyi körút június 4-től 14-ig.
A helyek beteltek. A részvételi díj befizethető
missziónkon vagy szentmisék után a sekrestyékben,
legkésőbb május 4-ig.
Információs est filmvetítéssel,
május 4-én, vasárnap 18.00-tól. Minden zarándokot szeretettel várunk!

* * *
Úrnapi körmenet június 19-én, csütörtökön a müncheni Marien-platzon és a Ludwigstraßen.
A körmenet 8.00 órakor kezdődik szabadtéri szentmisével a Marien-platzon, dr. Friedrich Wetter bíboros vezetésével.
7.45-től gyülekezés a Marienplatzon felállított oltár bal oldalán, ha-gyományos helyünkön, a nyolcas szektorban, egyház-községi zászlónk körül.
Rossz idő esetén az ünnepi szentmise a dómban lesz és a körmenet elmarad. Ezt bemondják a hangszórók és a Bajor Rádió (BR3) a hat és hét órai hírekben.
 ÉRTESÍTŐnket ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk költségeinek fedezésére: Ungarische Kath. Mission, Postbank München, KontoNr. 6122-803, BLZ 700 100 80.

* * *
Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire
2002. július 1. –  2003. február 28-ig
Baumgartner Anton 15,-; Maria v. Clary-Aldringen 15,-; Duerr Ilona 10,-; Elblinger Georg u. Maria 50,-; Fejer István 500,-; Frank Franz és Katharina 30,-; Gergelyfy 10,-; Harsányi Ilona 15,-; Henzel Éva 20,-; Hoerwick Rita 40,-; Horka Guido és Magdalene dr. 50,-; Lumbach Rudolf dr. 15,-; Kutasi József 10,-; Makai Imre 10,-; Mészáros Adalbert 15,-; Pawlik-Steiger Maria 10,-; Pereczar Magdalene 15,-; Reiz Mária 15,-; Schweissgut Johann 10,-; André de Sike 10,-; Steinbach Miklós 25,-; Susits Tamás és Melinda dr. 30,-; Vetterling Günter 20,- Euro.
Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jósá-gukat.
Varga Katalin

* * *
A müncheni Magyar Katolikus Misszió
költségvetésének 2002. évi elszámolása (Euro-ban)
 Bevétel
Áthozat 2001-ről  10.514,96
Hívek hozzájárulása München   4.250,68
Befizetések  4.337,80
Rosenheim, Freising  475,39
Püspökségi támogatás  35.500,00
Átmenő tétel/Életünk   1.763,66
Összesen   56.841,72
Kiadás
Személyzet   2.912,50
Iroda üzemeltetés  18.684,06
Lelkipásztorkodás  12.918,35
Ház üzemeltetése   13.520,76
Beszerzések   1.986,99
Rosenheim, Freising   2.403,67
Összesen   52.426,33

 Összbevétel 56.841,72
 Összkiadás     52.426,33
 Átvitel 2003-ra  4.415,39
 Pénztárban  447,97
 Bankszámlán  3.967,42
Átmenő tétel/Életünk    1.763,66

Varga Katalin
* * *
 Az ÉLETÜNK egyházközségi
terjesztésének 2002. évi pénzügyi mérlege

Bevétel
Áthozat 2001-ről   2.289,75
129 előfizetés 2002-ben               1.935,00
Adományok, túlfizetések                348,62
MCSZ-től                                        500,00
Összesen   5.073,37

Kiadás
Előző évi tartozás a szerk.-nek  572,64
Szerkesztőségnek, nyomtatásra  1.038,00
Postaköltség, bélyeg   1.598,68
Összesen   3.209,32

Összbevétel 2002-ben   5.073,37
Összkiadás 2002-ben   3.209,32
Maradék 2003-ra   1.864,05
        Postabankban   1.763,66
        Kasszában   100,39
Tartozás Életünk szerk.-nek  576,00

Havonta 230 db. újságot postázunk:
Egyéni előfizető 2002-re 136 személy
MCSZ-tól    33 személy
Adományokból    61 személy
Nem fizető   87 személy
Összesen  230 személy

Varga Katalin
* * *
A Magyar Caritas Szolgálat
2002. évi elszámolása Euro-ban

Bevétel
Maradvány 2001-ről           5.653,95
Adományok   10.084,01
Kötött célú adományok  10.185,00
Magyarországra 3.650,00
Erdélybe  2.635,00
Vajdaságba  500,00
Kárpátaljára 1.500,00
Münchenben  1.900,00
Jótékonysági rend. a misszión  1.362,50
Átmenő tétel   3.825,00
Összbevétel 2002-ben   31.110,46

Kiadás
Segély családoknak, egyéneknek  4.377,78
Karácsonyi segélyek   2.060,75
Segélyek   16.425,75
Magyarországra  6.635,00
Erdélybe 4.640,75
Kárpátaljára  2.500,00
Vajdaságba 750,00
Münchenben 1.900,00
ÉLETÜNK 33 rászorultnak  500,00
Bank kezelési költség  58,25
Illeték, szelvények, fénymásolás 195,77
Átmenő tétel  3.708,00
Összkiadás 2002-ben  27.326,30

Összbevétel 2002-ben  31.110,46
Összkiadás 2002-ben  27.326,30
Maradvány 2003-ra  3.784,16
Pénztárban   36,75
Postabankban   3.747,41

Mekker Árpád
-----------
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
Társszerkesztők: Bartus Anna, Feigi Béla, dr. Fejér Rita, Funke Attila,
Hart István, Kucsera Judit, Mekker Árpád, Pető Katalin, dr. Susits Tamás, Szilvássy László, Varga Katalin
Megjelent 5000 példányban.
Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 v. 982638; Fax: 985419
http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission; e-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Postbank Niederlassung München, Kontonummer: 61 22–803, Bankleitzahl 700 100 80
----------