Ökumenikus imaóra

Tenálad van az élet forrása (Zsolt 36, 10)

33. ökumenikus találkozó, München, 2002. február 28.

1. Bevonulás:
Lázár Enikő nagytiszteletű asszony és Merka János, a MKM megbízott vezetője ünnepélyesen bevonulnak, közben prelúdium.
Orgonál Sneff János.
Asztalon: kereszt, kehely, Biblia, gyertya, keresztelő serleg

2. Köszöntés – Rogge-Solti László ET elnök

3. Ének – Isten élő Lelke, jöjj, 1–2 (ref.)

4. Bűnbánati cselekmény –bevezeti Merka János

Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk!

Imádkozzuk közösen:
Istenünk, minden idő és minden teremtmény Ura és Teremtője! Fogadd el, kérünk, imádságunkat most, amikor a szerte Európában élő keresztények és egyházak együtt fordulunk hozzád.
Küldd el Szentlelked ajándékait hozzánk és szentelj meg minket Fiad, a mi feltámadott Urunk kegyelmeivel. Az ő szavában bízunk, hiszen megígérte: „Íme, én veletek vagyok minden napon".
Bocsásd meg megosztottságunkat, és ne engedd, hogy megszokjuk mindazt, ami minket egymástól elválaszt.
Gyűjts egybe valamennyiünket a te szent, egyetemes és apostoli egyházadba!
Gyűjts össze mindannyiunkat a te erőddel, Urunk: Fiad uralma alá, hogy közösen dicsérhessük szent nevedet, s így együtt vihessük el országod evangéliumát minden emberhez.
Segíts, hogy közösen építhessük a békét és munkálhassuk a kiengesztelődést földrészünk valamennyi nemzete között, és így őrizhessük meg teremtett világodat gyermekeink és unokáink számára, hogy szereteted szándéka megvalósulhasson, és a világ megismerjen téged, az egy igaz Istent, és akit te küldtél: Jézus Krisztust. Amen.

Általános feloldozás Merka János
Pap:       Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
Hívek:    Mert vétkeztünk ellened.

Pap:       Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
Hívek:    És add meg nekünk az üdvösséget.

Pap:      Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
             Bocsássa meg bűneinket,
             És vezessen el az örök életre.
Hívek:   Ámen.

5. Ének – Isten élő Lelke, jöjj, 3–4 (ref.)

3. Isten élő Lelke, jöjj hadd lehessek szent,
   S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
   Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
   Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,
   S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!
   Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
   Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!
 

6. Dicsőítés – bevezeti Lázár Enikő
Imádkozzuk váltakozva: 1. bal, 2. jobb oldal, 3. közösen

– Áldunk téged Atyánk,
   mennynek és földnek teremtője,
   nálad van az élet forrása.
   Szereteted hatalma létünknek és
   reményünknek forrása.
   A teremtett világmindenség dicsőségeddel
   van tele és szépségedet sugározza.
   Egy anya gyengédségével gyámolítod minden
   teremtményedet.

– Dicsőség neked Atyánk
   egyszülött, szeretett Fiadért, Jézus Krisztusért,
   a mi Urunkért és testvérünkért.
   Benne teljesedtek be ígéreteid, benne találunk
   életet, békét és üdvösséget.
   Ő általa, ővele és őbenne a régi világ
   megszűnt és új teremtődött számunkra.
   Vele együtt dicsőítünk és magasztalunk téged.

– Dicsőség neked, Istenünk a Szentlélekben,
   aki által életet lehelsz minden
   teremtménybe. Ő a Pünkösd Lelke,
   az apostolok élete és erőssége.
   Ő egyházaink életének kiapadhatatlan forrása.
   Ő termi közösségeinkben a sokoldalú
   adományokat és gyümölcsöket.
   Általa van béke, közösség, bölcsesség és öröm.
   Benne dicsőítünk és magasztalunk téged.

7. Ének – Győzhetetlen én kőszálom, Ho. 145, 1–2 (kat.)

8. Zsoltár – bevezeti Merka János
                        A közös keresztvíz
A víz az élet és a megújulás szimbóluma. A hit gyökereire és a hozzájuk való visszatérés szükségességére utal. Hogy úton maradhassunk közös célunk felé, a kereszténység kezdetéhez kell visszatérnünk: Istenhez, az ő igéjéhez, és közösséget teremtő szeretetéhez. Csak az evangéliumból gyökerező lelkiség képes az ökuméne akadályait legyőzni.
Jóságos Atyánk! Te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az istengyermekség új életét, és Szentlélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel Fiadban, Jézus Krisztusban.
Te szívünkbe öntöd szereteted Lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk és a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent Fiad evangéliumát.
Emlékeztessen minket ez a víz közös keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket!

Zsoltár 36, 6–10

Imádkozzuk váltakozva: 1. bal, 2. jobb oldal, stb. A csillagnál rövid szünetet tartunk.
Uram, irgalmad fölér az égig, *
    hűséged a felhőkig.

Igazságosságod, mint Isten hegyei,
ítéleteid, mint a tenger mélye, *
    Uram, embernek, állatnak, te vagy éltetője.

Milyen drága a te kegyelmed, Uram! *
    Az emberek fiai menedéket találnak szárnyad árnyékában.

Házad javaiból jóllakatod, *
    és megitatod örömöd patakjából.

Tenálad van az élet forrása, *
    a te fényedben látjuk a világosságot.

9. Olvasmány – Mt 6, 25–33, Polgár Gábor

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk?
Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?
Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül.
Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Vagy: mit veszünk fel? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.

10. Ének – Virrassz még, Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes

11. Olvasmány – Jn 4, 7–14, Tihor Péter

Egy szamariai asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította: „Adj innom!" Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek. A szamariai asszony így válaszolt: „Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól kérsz inni?
(A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal.) Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked." Uram – mondta erre az asszony –, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?" Jézus azt mondta neki feleletül: „Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne."

12. Ének – Ahol szeretet, Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes

13. Prédikáció – Merka János

14. Szent csend
Csendben elmélkedünk, imádkozunk, hallgatjuk a Lélek sugallatait.

15. Könyörgések – bevezeti Lázár Enikő

– Mindenható Istenünk, te vagy az élet forrása. Csak te teremthetsz olyan közösséget, melyben a különböző felekezetek és kultúrák egymással kiengesztelődnek. Reméljük, hogy megosztottságunkat felülmúlhatjuk, ha hozzád kiáltunk, és életünket és az egész világot a te kezedbe ajánljuk.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

(a könyörgők az égő gyertyát egymás kezébe adják)

– Ha elveszítjük bátorságunkat és erőnket, amikor a keresztények egységéért fáradozunk, segíts bennünket, hogy hűségedből és szeretetedből új erőt meríthessünk.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

– Még akkor is, ha a kétség és ellenállás körülvesz bennünket, engedd, hogy reménységgel várjuk azt a napot, amikor mindannyian egyek leszünk.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

– Ha a kölcsönös bizalmatlanság által emelt sorompók legyőzhetetlennek tűnnek, adj nekünk erőt, hogy a felénk közeledők jóakaratára figyeljünk.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

– Segíts, hogy a kishitű félelmek helyett a kölcsönös bizalom erősödjék köreinkben.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

– Kérünk téged a világ keresztényeiért, töltsd el őket egyetértéssel és kölcsönös szeretettel, hogy az egységre vezető úton előre haladhassanak.

Mind:  Hozzád kiáltunk Istenünk, mert nálad van az élet forrása.

16. Ének – Kereszten haldokló, Ho 55, 1–2 (kat.)

17. Hitvallás – bevezeti Lázár Enikő

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében gyűltünk össze. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje összegyűjtött bennünket, hogy hitünket növelje, reményünket erősítse és szeretetünket tökéletesítse. A teljes Szentháromsághoz száll ma dicsőítő imánk és közösen teszünk tanúságot arról, ami egyesít bennünket a hitben. Reformátusok és katolikusok együtt hisszük és valljuk:

          Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

18. Vers – elmondja dr. Susits Tamás

Reményik Sándor: Békesség Istentől

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,
Amíg ver, minörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, –  vihar
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve.
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjük,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihartépett fák – ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez 1egyen.
Békesség Istentől.

19. Béke köszöntés – bevezeti Merka János

Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk.
Ezért kérjük:
Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Hívek: És a te lelkeddel.

Köszöntsétek egymást a béke jelével!
Hívek: Legyen békesség köztünk mindenkor.

A jelenlévők a béke jelével, például kézfogással, meghajlással vagy egyéb módon köszöntik egymást.

20. Az Úr imája – bevezeti Lázár Enikő
Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk:

          Ökumenikus szöveg – imádkozzuk közösen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

21. Áldás:
          Lázár Enikő
A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, Ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

          Merka János
Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással,
tegyen mindig szentté és tisztává színe előtt.
Árasszon el bőkezűen mennyei ajándékaival,
oktasson az igazság szavával,
neveljen az üdvösség evangéliumával,
és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel.
Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek:  Ámen.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú  +  és a Szentlélek.

Hívek:  Ámen.

22. Magyar Himnusz

23. Meghívó agapéra, felhívás adakozásra, a Bocskaikerti Magyar Egyházak XX. Századi Vértanúinak Ökumenikus Emléktemploma javára:  Rogge-Solti László, ET elnök

Imaóránk előkészítésében részt vettek és azon közreműködtek:
Homok Erzsébet, Kucsera Judit, Lázár Enikő, Meggyesi Irén, Merka János, Rogge-Solti László, Polgár Gábor, Schuster Ildikó, Sneff János, dr. Susits Melinda, dr. Susits Tamás, Tihor Péter

- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, a MKM megbízott vezetője
Kiadó:    Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -